Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai


Įkelk rašto darbą ir parsisiųsk bet kurį kitą!

Už kiekvieną įkėlimą padovanosime po dovanų kodą
Tempkite failus čia, arba Įkelti iš kompiuterio

Įkeldami darbą į studi.lt jūs pažymite, kad susipažinote, sutinkate ir neprieštaraujate su įkėlimo sąlygomis:

1.   Kiekvienas studi.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, naudodamas studi.lt tinklapį, parsisiųsdamas rašto darbus, atsiųsdamas naujus darbus ar skelbdamas kitą informaciją studi.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

2.   Siųsdami bet kokią informaciją studi.lt tinklalapiui, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda studi.lt tinklapiui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą informaciją ir sutinka, kad ši informacija be studi.lt rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.

3.   Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią informaciją studi.lt tinklalapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą medžiagą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą informaciją ar atskiras jos dalis, todėl studi.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus. Duomenų bazėje talpinami darbai, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai.

4.   Jeigu paaiškėja, kad į studi.lt esančio darbo autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš studi.lt duomenų bazės ir studi.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.

5.  Visa informacija, rašto darbai esantys studi.lt informacinėje bazėje yra skirti asmeniniam mokymuisi - kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos, mokslinė informacija. Plagijavimas - parsisiųsto rašto darbo (ar jo dalies) naudojimas ir pristatymas kaip savo yra draudžiamas. Rašto darbą parsisiuntęs asmuo naudodamas parsiųsto darbo dalį savo rašomame darbe, privalo laikytis visų citavimo reikalavimų, bei nurodyti šaltinį iš kurio paimta informacija - studi.lt darbo nuorodą.

6.  Atsiųsdamas savo darbą ir perduodamas autorines turtines teises autorius sutinka, kad studi.lt gali laisvai disponuoti pateikta informacija savo nuožiūra, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais. studi.lt pasilieka teisę neskelbti atsiųstos informacijos dėl betkokios priežasties.

7.   Skelbiant ar kitaip naudojant gautą informaciją studi.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.