Referatas Žemes nuomos mokestis

3 atsiliepimaiŽemes nuomos mokestis

ĮVADAS

Mums visiems iškyla klausimas kas reglamentuoja žemės mokestį? Aš turiu atsakyti į tai, todėl savo darbe aš trumpai pateiksiu žemės mokesčio įstatymą, ir papasakosiu apie žemės nuoma. Tai va žemės mokestį reglamenuoja žemės mokesčio įstatymas. Žemės ir žemės nuomos mokesčių našta didžia dalimi priklauso nuo žemės kainos nustatymo metodikos, todėl žemės kaina nustatoma Vyriausybės patvirtinta tvarka, atsižvelgiant į žemės naudojimą jos našumą, buvimo vietą, tikslinę žemės paskirtį ir kt. Paprastai žemės nominali kaina indeksuojama Vyriausybės patvirtintu žemės kainos ineksu. Žemės iir valstybinės žemės nuomos mokesčiai buvo apskaičiuojami atsižvelgiant į žemės plotą, kainą pagal Valstybinio žemės kadastro duomenis, kurios žemės ūkio ministerijos nustatytąją tvarką atitnkamos tarnybos pateikdavo valstybiniams mokesčių inspekcijoms, o šios apskaičiuodavo mokesčius. Todėl savo darbe aš pateikiu žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo formulę. Taip pat truputį supažindinu su lengvatomis. Taip pat trumpai supažindinu su Civiliniame kodekse esančiu sraipsniu apie žemės nuomos mokestį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS

1992 m. birželio 25 d. Nr. I-2675

Vilnius

I. MOKESČIO OBJEKTAS IR MOKĖTOJAI

1 straipsnis. Žemės mokesčio objektas yra privati žemė.

2 straipsnis. Žemės mokesčio mokėtojai yra privačios žemės

savininkai.

II. MOKESČIO TARIFAS

3 straipsnis. Žemės mokesčio tarifas metams – 1,5 procento

žemės kainos (miško žemės kainos – be medynų vertės).

III. MOKESČIO LENGVATOS

4 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1995 mm. liepos 3 d. įstatymo Nr. I-992 (Žin., 1995, Nr. 59-1468) redakcija

(taikoma apskaičiuojant žemės mokestį nuo 1995 metų)

Žemės mokesčiu neapmokestinama:

1) bendro naudojimo keliai;

2) žemės sklypai, nuosavybės teise priklausantys užsienio

valstybių diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms (pariteto

pagrindu);

3) miško žemė.

5 straipsnis. Lietuvos Respublikos

1995 m. birželio 13 d. įstatymo Nr. I-944 (nuo 1995 m. birželio 28 d.) (Žin., 1995, Nr. 53-1299 ) redakcija

Mokesčio lengvatas už apsauginių miškų .

Yra taikomas tam tikras žemės nuomos apskaičiavimas:

Nuomos mokestis yra lygus žemės nuomos mokesčiui, kuris apskaičiuojamas pagal žemiau nurodytą formulę:

ŽM = SV*3%*ŽK/12, kur

ŽM – žemės nuomos mokesčio mėnesio suma;

SV – Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinta žemės sklypo vertė;

3% – fiksuotas metinis žemės nuomos mokesčio tarifas;

ŽK – Vyriausybės tvarka patvirtintas žemės vertės kkoeficientas, kuris šios Sutarties pasirašymo dienai sudaro 0,5.

Teisiniams reikalavimams nustačius kitokius fiksuotus metinius žemės nuomos mokesčio tarifus ir/arba žemės vertės koeficientus, Nuomos mokestis yra automatiškai koreguojamas pagal faktinius privalomus VŠT žemės nuomos mokesčio mokėjimus, tačiau ne daugiau negu 100%.

Žemės mokestis ir žemės nuomos mokestis priskiriami skirtingoms grupėms, nes skiriasi jų mokesčių objektas: pirmuoju atveju tai yra turtas, antruoju – teisė naudotis valstybei priklausančia žeme.

1.Tiesioginiais mokesčiais apmokestinamos pajamos (pelnas), turtas, o netiesioginiais – (vartojimo) išlaidos, nors tarp šių mokesčių rrūšių nėra griežtos ribos. Taigi galima teigti, kad fizinių asmenų pajamų mokestis, juridinių asmenų pelno mokestis ir visi nekilnojamojo turto mokesčiai (žemės mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, paveldimo arba dovanojamo turto mokestis) priskiriami prie tiesioginių, o pridėtinės vertės mokestis ir akcizai – prie netiesioginių mokesčių tipų. Visi kiti mokesčiai gali būti abiejų tipų, tai priklauso nuo konkrečiai pasirinkto ėmimo būdo.

2. Plačiąja prasme sukurtas šalyje nacionalinis produktas, kuris yra universalus mokesčių bazės matas, kartu ženklina ir apmokestinimo ribas. Taip pat jau seniai buvo pastebėtas dėsningumas, kad egzistuoja hipotetinis ribinis mokesčių tarifas, kurį padidinus mokesčių įplaukos į biudžetą pradeda sparčiai mažėti, kadangi siaurėja mokesčių bazė, t.y. ūkio subjektai vengia mokėti mokesčius (šį efektą atspindi taip vadinama A.Laffero kreivė). Didėjantis mokesčių tarifas iki tam tikros ribos kompensuoja mokesčių bazės mažėjimą ir bendra mokesčių suma gali netgi didėti, bet tarifui pasiekus ribinį tašką ...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 806 žodžiai iš 1612 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti