Referatas valstyb?s ?mon?s tarnybos veikla

9.8 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1067 žodžiai (-ių)
Kategorija
Viešasis administravimas

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


valstyb?s ?mon?s tarnybos veikla

Untitled

TURINYS

ĮVADAS

Šiuolaikiniame greitai bisikeičiančiame pasaulyje sunku būtų įsivaizduoti, jei nebūtų viešųjų paslaugų. Jei viskas taptų privatu, tuomet griūtų visa viešojo administravimo sistema. Tačiau taip nebus, nes tai praktiškai neįmanoma. Valstybinė viešojo administravimo sistema daug prisideda prie gyvenimoi gerinimo, todėl labai svarbu žinoti, kaip veikia ši sistema. Savo darbe aptarsiu valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos teisinius pagrindus, veiklos administravimą ir paslaugų (administracinių ir viešųjų) teikimo problemų aprašymą bei analizę.

Darbo tikslas – išnagrinėti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą.

Darbo uždaviniai – 1. nustatyti, kkokiais teisiniais dokumentais vadovaujasi tarnyba;

2. ištirti, kokia yra tarnybos struktūra;

3. išanalizuoti darbuotojų funkcijas;

4. nustatyti, kokių problemų turi valdyba ir problemas išanalizuoti.

Darbo metodai – 1. antrinių šaltinių analizė;

2. įstatymų analizė;

3. dokumentų tyrimas.

1. VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TEISINIAI PAGRINDAI

Viešųjų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja tokie pagrindiniai teisės aktai: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Viešųjų pirkimų, Koncesijų, Savivaldybių turto privatizavimo ir kt. įstatymai. Specializuoti teisės aktai reglamentuojaatskiras viešąsias paslaugas, pvz.: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo, ssocialinių paslaugų, švietimo bei kt. įstatymai. Paslaugų grupės, kurios priskiriamos prie viešųjų yra privalomojo švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros ir kt.

Konkrečiai ši tarnyba vykdydama savo veiklą vadovaujasi šiais teisiniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas:  Įstatymo paskirtis- šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą.

Lietuvos respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas: Įstatymo paskirtis – šis Įstatymas nustato priešgaisrinės saugos užtikrinimo ir organizavimo Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų funkcijas, gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei pareigas priešgaisrinės saugos srityje.

Pagrindinės sąvokos, kurios yra būtinos dirbant šioje tarnyboje yra:

1. Atitikties įvertinimas – veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma, ar gaminami produktai ir teikiamos paslaugos atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai.

3. Gaisravietė – vieta, kurioje kyla gaisras, ir teritorijos, patenkančios į gaisro veiksnių zoną. Gaisravietės ribas nustato gaisro gesinimo vadovas.

4. Gaisro atžvilgiu pavojingas objektas – objektas, kuriame nuolat arba laikinai gaminamos, perdirbamos, laikomos, perkraunamos, naudojamos, sandėliuojamos arba neutralizuojamos pavojingos medžiagos, jų atliekos ar komponentai, taip pat objektas, kuriame vienu metu būna daug žmonių ir kuriame kilęs gaisras sukelia staigų bei didelį pavojų žmonių, dirbančių arba esančių jame, ar aplinkinių gyvybei bei sveikatai, turtui, aplinkai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

5. Gaisrų gesinimas – aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama išgelbėti žmones, turtą bei užgesinti gaisrą.

6. Gaisrų prevencija – teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, užkertančių kelią gaisrams kilti ir plisti bei mažinančių jų galimus padarinius, visuma.

7. Objektas – nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai.

8. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) nustatyta tvarka atliekamas veiksmas, kuriuo įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas pareiškia, kad objektas atitinka priešgaisrinę saugą reglamentuojančius teisės aktus.

Vienas iš svarbiausių įstatymų yra Lietuvos Resspublikos valstybės tarnybos įstatymas, kuris apibrėžia, kas yra valstybės tarnyba (teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžiųasmenų atžvilgiu, visuma). Taigi, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą apriboja daug įstatymų, kurie tuo pačiu metu ir padeda vykdyti veiiklą, nes konkrečiai nurodo, kaip veikla turėtų būti vykdoma.

Pagrindinė priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla gaisrų prevencija ir gelbėjimas. Šią veiklą galima priskirti prie viešųjų paslaugų teikimo, nes paslaugos yra visiems vienodai prieinamos. Šias paslaugas tarnyba teikia per sau pavaldžias institucijas, t.y. įvairius komitetus, kurie atsakingi už gaisrų ir gelbėjimo prevenciją, ir per gelbėjimo ir gaisrų gesinimo tarnybas, kurios yra kiekviename mieste.

2. VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS (VALDYBOS) ADMINISTRAVIMO BRUOŽAI

Šalies valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (toliau – VPGT) sudaro Priešgaisrinė...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1067 žodžiai iš 2133 žodžių.

Kiti mokslo darbai

valstyb?s ?mon?s tarnybos veikla

Untitled TURINYS ĮVADAS Šiuolaikiniame greitai bisikeičiančiame pasaulyje sunku būtų įsivaizduoti, jei nebūtų viešųjų paslaugų. Jei viskas taptų privatu, tuomet griūtų visa viešojo administravimo sistema. Tačiau taip n...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
PROFESINĖS KARJEROS PASIRINKIMAS

TURINYS ĮVADAS 3 1.KARJEROS PASIRINKIMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI 4 2. PROFESINĖS KARJEROS PROCESAS 4 3. PSICHOLOGINIAI PROFESINĖS KARJEROS PASIRINKIMO VEIKSNIAI 5 4. PROFESIJOS PASIRINKIMAS PAGAL LYTĮ 7 5. PAGRINDINIAI PASIRENGIMO KARJEROS P...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viesojo administravimo kospektas

TRADICINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIS 1. TRADICINIS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIS M. WEBERIO BIUROKRATIJA POWEBERINĖS BIUROKRATIJOS TEORIJOS:Max Weber teigė, kad visuomenei tampant vis sudėtingesnei, reikalingos ir sudėtingesnės...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
M. Wėberio biurokratija

Turinys ĮVADAS…………………………3 1. AB „TEO LT…………………………4 1.1. Vizija…………………………4 1.2. Misija…………………………5 1.3. Vertybės…………………………5 2. FINANSINĖ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
OLAF

TURINYS ĮVADAS …………………………2 1. CHARAKTERISTIKA…………………………4 2. STRUKTŪRA IR VALDYMAS…………………………9 3. KOMUNIKACIJOS POLITIKA……………………..15 3.1. Kovos su sukčiavimu kom...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą