Referatas Valstybės sienos apsaugos tarnybos veikla pasienio kontrolės punktuose

3 atsiliepimaiValstybės sienos apsaugos tarnybos veikla pasienio kontrolės punktuose

Valstybės sienos apsaugos tarnybos veikla pasienio kontrolės punktuose

Planas

1. Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos statusas, struktūra.

2. Dėstomoji dalis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos veikla pasienio kontrolės punktuose:

2.1. asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolė:

2.1.1. asmens tikrinimas;

2.1.2. transporto priemonės tikrinimas;

2.1.3. asmenų ir transporto priemonių radiacinė kontrolė;

2.1.4. pagal kompetenciją valstybės muitų režimo užtikrinimas.

2.2. valstybinės migracijos procesų kontrolė;

2.3. pasienio kontrolės punktų režimo užtikrinimas:

2.3.1. pasienio kontrolės punkto teritorijos schemos ir darbo nuostatų

2.3.2. leidimų teikti atitinkamas paslaugas pasienio kontrolės punkto teritorijoje ir leidimų patekti į ppasienio kontrolės punktą išdavimas;

2.3.3. viešosios tvarkos pasienio kontrolės punkte užtikrinimas;

2.4. pasienio teisinio režimo ir kitų įstatymu nustatytų teisėtvarkos funkcijų pasienio ruože užtikrinimas.

3. Pabaiga. Pagrindiniai Valstybės sienos apsaugos tarnybos uždaviniai Lietuvos Respublikai įstojus į Europos sąjungą.

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos statusas, struktūra

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, o karo metu – ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę. Valstybės sienos apsaugos tarnyba saugo valstybės sieną ssausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse, koordinuoja valstybės institucijų veiklą užtikrinant valstybės sienos teisinį režimą.

Valstybės sienos apsaugos tarnybai vadovauja Vidaus reikalų ministras per Tarnybos vadą, kuris yra aukščiausias Tarnybos pareigūnas, vadovaujantis Tarnybai, ją kontroliuojantis ir atsakantis už bbendrą struktūrinių padalinių veiklą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos centrinis struktūrinis padalinys – tarnybos štabas. Jis padeda Tarnybos vadui užtikrinti vieningą vadovavimą Tarnybos teritoriniams struktūriniams padaliniams. Tarnybos rinktinė yra teritorinis struktūrinis Tarnybos padalinys, organizuojantis ir įgyvendinantis Tarnybos funkcijas nustatytame pasienio ruože sausumoje, teritorinėje jūroje ir pasienio vidaus vandenyse. Tarnybos rinktinę sudaro kelios tarnybos užkardos tai – rinktinės struktūriniai padaliniai, įgyvendinantys nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas priskirtose pasienio ruožo dalyse.

Po 2001 m. įvykusios reorganizacijos valstybės sienos apsaugą, vykstančių per valstybės sieną asmenų ir transporto priemonių kontrolę vykdo 7 Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinės. Sieną su Baltarusijos Respublika saugo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos, Vilniaus, Varėnos ir Lazdijų rinktinės, su Lenkijos Respublika – Lazdijų, su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi – Pagėgių, Lazdijų ir PPakrančių apsaugos rinktinės, su Latvijos Respublika – Pakrančių apsaugos, Šiaulių ir Ignalinos rinktinės.

Lietuvos Respublikos jūros sieną ir teritorinius vandenis saugo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinė, kuriai priklauso Klaipėdoje dislokuotas Patrulinių laivų būrys.

Ypatingos paskirties objektą – Ignalinos atominę elektrinę – nuo 1996 m. balandžio mėnesio saugo specializuotas Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinys – Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė, kuri užtikrina Ignalinos atominės elektrinės perimetro saugumą, kontroliuoja transporto priemonių ir žmonių judėjimą.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos sudėtyje yra VVisagino pasieniečių mokykla, Aviacijos eskadrilė ir Užsieniečių registracijos centras, tai vienintelis Lietuvoje centras, skirtas laikinai apgyvendinti neteisėtai esančius ir neteisėtai atvykusius į Lietuvą užsieniečius.

2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos veikla pasienio kontrolės punktuose

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai didžiąją dalį atliekamų funkcijų vykdo pasienio kontrolės punktuose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymu pasienio kontrolės punktas tai ”tarptautiniame oro uoste (aerodrome), atvirame tarptautinei laivybai jūrų ir upių (vidaus vandenų) uoste, geležinkelio stotyje ar prie automobilių kelio Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimu įsteigta vieta, kurioje patikrinimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, muitinė ir kitos tam įgaliotos valstybės institucijos”. Pasienio kontrolės punktus valstybės sienos perėjimo punktuose vidaus reikalų ministro teikimu, suderintu su kitomis valstybės institucijomis, įgaliotomis atlikti patikrinimą, steigia Vyriausybė.

Lietuvos Respublikos teritorijoje yra įrengti 47 tarptautiniai pasienio kontrolės punktai – 16 kelių, 16 geležinkelių, 11 vandenų ir 4 oro uosto. Šalies viduje esantys Vilniaus geležinkelio, Vilniaus, Kauno, Palangos ir Zoknių pasienio kontrolės punktai nepriskiriami konkretiems valstybės sienos ruožams, nors jų veiklą užtikrina už atitinkamų sienos ruožų apsaugą atsakingos Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinės. Per tarptautinius pasienio kontrolės punktus valstybės sieną į abi puses gali kirsti visų šalių piliečiai, pasienio kontrolei pateikę reikalingus dokumentus. Per dvišalius pasienio kontrolės punktus ggali vykti tik Lietuvos ir tos valstybės, kurios pasienyje yra punktas, piliečiai. Per supaprastintus pasienio kontrolės punktus prie sienos su Latvija gali vykti tik Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečiai ir nuolatiniai gyventojai.

2.1. asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vykdo Lietuvos Respublikos valstybinės sienos kirtimo kontrolę. Tikrina asmenų ir transporto priemonių dokumentus, daro juose reikiamas žymas. Vadovaudamiesi 2004 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-143 “Dėl pasienio tikrinimo tvarkos” pakeitimo nuo šių metų gegužės 1 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai nežymės vykstančių per Lietuvos sieną Lietuvos, Europos Sąjungos valstybių narių bei Andoros, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino ir Šveicarijos piliečių kelionės dokumentų. Šių valstybių piliečių kelionės dokumentai galės būti žymimi tik tais atvejais, kai patys keliaujantieji to pageidaus. Vadovaujantis minėtu įsakymu supaprastinta pasienio tikrinimo tvarka.

2.1.1. asmens tikrinimas

Asmens tikrinimas pagal kontrolės lygį gali būti minimalus ir išsamus. Minimalaus asmens tikrinimo metu nustatoma asmens tapatybė, remiantis pateiktais kelionės dokumentais, tikrinama, ar kelionės dokumentas suteikia teisę vykti per valstybės sieną, ar jis galioja (ar nėra pasibaigęs galiojimo laikas), ar nėra padirbtas ar suklastotas.

Išsamaus asmens tikrinimo metu Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai atlieka minimalaus tikrinimo veiksmus ir papildomai išsiaiškina aar asmens pateiktas kelionės dokumentas yra pripažįstamas tinkamu atvykti į Lietuvos Respubliką, ar jis turi galiojančią vizą (jei jis ją privalo turėti), koks atvykstančių užsieniečių vykimo tikslas, kelionės pobūdis, tikrina, ar atvykstantys užsieniečiai turi pakankamai lėšų pragyventi buvimo Lietuvos Respublikoje metu, ar nėra įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą.

2.1.2. transporto priemonės tikrinimas

Kelių motorinės transporto priemonės tikrinimas pagal kontrolės lygį gali būti minimalus ir išsamus. Minimalaus tikrinimo metu pagal pateiktą kelių motorinės transporto priemonės registravimo dokumentą nustatoma, ar jos tipas, markė, modelis, spalva, valstybinio numerio ženklas atitinka nurodytus registravimo dokumente, ar registravimo dokumentas yra galiojantis, ar jis nėra suklastotas. Patikrinama ar kelių motorinė transporto priemonė, jos priekaba paženklinta tos valstybės, kurioje ji įregistruota, skiriamuoju ženklu (lipduku), ar joje nėra pasislėpusių asmenų. Atliekant minimalų kelių motorinės transporto priemonės tikrinimą, paprastai keleiviai iš jos neišlaipinami.

Išsamaus tikrinimo metu be visų paminėtų veiksmų yra nustatoma, ar transporto priemonė nėra ieškoma, gali būti išardomos jos atskiros dalys, nuimamos muitinės ar kitos plombos bei atidaromos plombuotos ertmės, konteineriai, iškraunamos prekes ar atplėšiamos prekių pakuotės. Paprastai tai taikoma, jei pagal turimą informaciją arba pagal minimalaus kelių motorinės transporto priemonės tikrinimo metu įvertintą riziką tikėtina, kad jos vykimas per valstybės sieną yra neteisėtas arba

joje įrengtose slėptuvėse ar plombuotose patalpose, ertmėse, konteineriuose yra slepiami asmenys.

Minimalus asmens ir minimalus kelių motorinės transporto priemonės tikrinimai taikomi Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos piliečiams. Tais atvejais, jei pagal turimą informaciją arba minimalaus tikrinimo metu įvertintą riziką tikėtina, kad Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų prieš tai minėtų valstybių piliečių vykimas per valstybė...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1414 žodžiai iš 2828 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti