Referatas Ugdymo ir socialinių paslaugų teisinė bazė

9.8 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1378 žodžiai (-ių)
Kategorija
Pedagogika

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Ugdymo ir socialinių paslaugų teisinė bazė

UGDYMO IR SOCIALINIŲ

PASLAUGŲ TEISINĖ BAZĖ

Ugdymo samprata. Ugdymas anot Bronislavo Bitino“ yra sistema, kuri nepriima jos principų neatitinkančių komponentų. <.> Teorija ugdymą apibrėžia kaip žmonijos sukauptos ir apibendrintos patirties perteikimą augančiajai kartai. <.> Ugdymas – augančiosios kartos rengimas gyvenimui.” [1]

Socialinių paslaugų samprata. Laimutė Žalimienė knygoje “Socialinės paslaugos” rašo: “Terminas socialinės paslaugos labai populiarus, kai kalbama apie šiuolaikinės valstybės pagalbą žmogui, apie vadinamas gerovės valstybės teikiamas socialines garantijas. Tačiau atskirose šalyse šio termino sąvoka labai įvairi ir terminas socialinės paslaugos apibūdina gana sskirtingus dalykus. Socialinių paslaugų termino, jų turinio samprata yra skirtinga, kai kalbama: 1. Apskritai apie socialinę sritį, socialinę infrastruktūrą; 2. Tik apie socialinės apsaugos sistemą; 3. Apie socialinę paramą socialinio darbo kontekstu. Šiuo kontekstu socialinės paslaugos supratimas kaip ta dalis socialinės apsaugos sistemos, kuri dažniausiai neparemta klientų įnašais. Paslaugos asmenims teikiamos pagal poreikį, nepriklausomai nuo jų įmokų mokėjimo ir teikiama ne piniginių išmokų, o paslaugų forma. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu visuomenei teikiamos paslaugos kaip antai švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, ssporto, laisvalaikio, kultūros paslaugos. Šiek tiek siauresnė socialinių paslaugų samprata – tai paslaugos, kurias teikia šiuolaikinė socialinės apsaugos sistema, apimant aštuonias socialines rizikas: liga, invalidumas, senatvė, našlystė, šeima, vaikai, nedarbas, būstas, socialinė atskirtis. Pagal Europos sąjungos socialinės apsaugos statistinę klasifikaciją, jjos apima sveikatos priežiūros paslaugas, ikimokyklinio ugdymo paslaugas, vadinamasias asmenines socialines paslaugas, teikiamas įvairiose socialinės globos įstaigose vaikams, seniems žmonėms, neįgaliesiems, rizikos grupės žmonėms, apgyvendinimo paslaugas suteikiant socialinį būstą, įdarbinimo paslaugas, pajamų palaikymo paslaugas. Pajamų palaikymo paslaugos, įvairios pašalpos, kitokia parama, kuri vykdoma individualiai dirbant su klientu, pvz., socialinės pašalpos skyrimas. Šių išmokų skyrimas yra traktuojamas kaip socialinis darbas, kadangi apima tokią veiklą kaip antai atlikti situacijos tyrimą, nustatyti poreikį, numatyti tinkamą pagalbos formą ir suteikti pagalbą. ES statistikoje skiriamos dvi socialinės apsaugos formos: piniginės pašalpos ir paslaugos (tai kas teikiama ne pinigais. Visa pagalba teikiama ne pinigais, pvz., dienos centrai, nemokamas transportas, kompensacinė technika ir kt. socialinės apsaugos sistemoje apibūdinama ir apskaitoma kaip socialinės paslaugos.) Siauruoju požiūriu socialinės paslaugos ddar vadinamos asmeninėmis socialinėmis paslaugomis, kurios teikiamos neatsiejamai nuo socialinio darbo. Šioms paslaugoms apibūdinti dar vartojamas terminas socialinės globos paslaugos. Lietuvos socialinės paramos koncepcijoje socialinė globa apibūdinama kaip socialinių paslaugų visuma. Kalbant apie socialines paslaugas siauruoju požiūriu užsienio šalyje socialinėms paslaugoms apibūdinti vartojami terminai asmeninės socialinės paslaugos, žmogiškosios socialinės paslaugos. Dar vartojamas terminas gerovės išmokos pinigais, arba paslaugomis, arba individualios gerovės paslaugos. Tačiau yra ir kitų terminų, vartojamų šioms socialinėms paslaugoms apibūdinti, pvz., paslaugoms apibūdinti vartojami ir labiau literatūriniai, negu ggriežtai apibrėžti turinio prasme terminai: socialinė veikla, socialinė pagalba, tiesioginės paslaugos. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu apibrėžiamos socialinės apsaugos sistemos kontekstu kaip šios sistemos dalis, kuriomis siekiama panaikinti socialinę atskirtį, remti asmenų lygiateisiškumą, įsitraukimą į bendruomenę teikiant paslaugas labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms: senyvo amžiaus žmonėms, neįgalie-siems, šeimoms, vaikams, jaunimui, bedarbiams, imigrantams, benamiams, pabėgėliams ir pan.

Socialinės paslaugos, socialinio darbo organizavimas ir vadovavimas jam. Socialinės paslaugos – pagalba asmenims ne pinigais, siekiant juos integruoti į visuomenę. Taigi socialinės paslaugos išskiriamos iš socialinės apsaugos sistemos remiantis keturiais kriterijais: formos (tai pagalba ne pinigine forma); tikslo (siekiama padėti socialiai pažeidžiamiems visuomenės nariams, užtikrinti jų integraciją į visuomenės gyvenimą.); finansavimo būdo (Teisė į paslaugas dažniausiai neparemta kliento įnašų mokėjimu); Išlaidų kompensavimo būdo (Tai valstybės subsidijuojamos paslaugos. Klientas už jas moka ne rinkos kainomis, arba visai nemoka.) Plačiausiai vartojamas ir pakankamai konkretaus turinio socialinių paslaugų siauruoju požiūriu termino apibrėžimas yra asmeninės socialinės paslaugos. Tai paslaugos, kurias teikia viešosios, ne pelno, ar pelno institucijos ir savipagalbos iniciatyvos. Terminas asmeninės socialinės paslaugos neapima sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, sporto paslaugų, paslaugų, kurios remiamos finansavimu per socialinio draudimo sistemą, pvz., pensijų ar ligos pašalpų mokėjimas, ar yra tik paprasta pinigų perdavimo akcija, pvz., vaiko globos pašalpa. Tokią socialinių paslaugų samprata remiamasi iir šiame darbe. Socialinės paslaugos šiame darbe analizuojamos kaip pagrindinės socialinio darbo, socialinės pagalbos organizavimo forma šiuolaikinėje valstybėje. Taigi socialinių paslaugų terminas veiklos turinio požiūriu bus neatskiriamas nuo socialinio darbo supratimo. Tiksliai apibrėžti socialines paslaugas yra labai sunku. Sunku tiksliai pasakyti tai yra socialinės paslaugos ar ne.

Socialinės paslaugos yra kaip socialinio darbo atlikimo įrankis, organizavimo forma šiuolaikinėje valstybėje. Socialinės paslaugos istorinės socialinio darbo organizavimo raidos elementai. Šiandien jos reiškia visuomenės teisinius įsipareigojimus teikti pagalbą, ją organizuoti laikantis išlaidų atsipirkimo, įstaigų veiklos efektyvumo ir racionalumo principų.

Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Kiekvienoje šalyje yra tam tikrų ypatumų, kai kalbama apie socialinių paslaugų sistemos turinį aprėpti. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (1996 m.) socialinės paslaugos apibrėžiamos kaip pagalba ne pinigine forma, kai nepakanka kitų socialinės apsaugos sistemos garantijų. Iš esmės šis apibrėžimas tinka visoms paslaugoms. Tačiau detalesnis socialinių paslaugų reglamentavimas jau siejamas su socialinio darbo turiniu ir šios veiklos organizavimo formomis per tam tikro tipo socialinių paslaugų įstaigas. Lietuvos socialinės apsaugos sistemą sudaro dvi posistemės: 1. Socialinio draudimo posistemė – tai garantijos, kurias turi mokantys socialinio draudimo įnašus asmenys. 2. Socialinės paramos posistemė, garantijos, kurias turi visi gyventojai priklausomai ne nuo įmokų mokėjimo, bet nuo rialaus pagalbos poreikio. Ši posistemė ggarantuoja pagalbą tuo atveju, kai pirmoji neužtikrina tam tikrų gyvenimo sąlygų, arba asmuo neturi į jas teisių. Socialinės paslaugos yra viena iš sudedamųjų socialinės paramos sistemos Lietuvoje dalių. Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos socialinės paramos koncepcijoje (1994 m.) socialinė parama teikiama trim būdais:

– Pašalpos ir piniginės išmokos;

– Šalpa daiktais;

– Socialinės paslaugos ir globa.

Socialinių paslaugų sampratą patikslina išskirti 3 šių paslaugų tikslai. Svarbiausias socialinių paslaugų tikslas – patenkinti asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminčias sąlygas, kai jie patys nepajėgūs to pasiekti savarankiškai. Tai paslaugos orientuotos bent į minimalų poreikių patenkinimą. Galutinis socialinių paslaugų tikslas – atkurti žmogaus gebėjimą funkcionuoti visuomenėje, kad jis pats galėtų savimi toliau savarankiškai rūpintis. Tai paslaugos orientuotos į visišką ir visapusišką poreikių patenkinimą. Socialinės paslaugos gali būt teikiamos ir prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią atsirasti problemoms.

TEISINIAI AKTAI

Laimutės Žalimienės knygoje “Socialinės paslaugos” paminimi tokie teisės aktai:

SAD ministro įsakymas “LR veiklos kryptys gerinant veiklos ir rūpybos įstaigų darbą”, 1991 m;

 Valstybinių vaikų globos namų bendrieji nuostatai, 1996 m.

 Specialaus vaikų ugdymo įstatymas, 1998 m;

 Socialinių paslaugų apmokėjimo principai ir tvarka, 1998 m;

 Transporto lengvatų įstatymas, 2000 m;

 Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka. 2002 m;

Pirmo antrame priede išvardinti socialinių paslaugų norminiai teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą:

Lietuvos

Respublikos įstatymai:

 LR invalidų socialinės integracijos įstatymas, priimta 1991 lapkričio 28 d., Nr. 1-2706, skelbta “Valstybės žiniose” 1991 m. gruodžio 31 d. nr. 36 (969), 1998 m. lapkričio 11 d. nr. 98 (2706);

 LR socialinių paslaugų įstatymas, 1996 m. spalio 9 d. nr. 1-1579, 1996 m. spalio 30 d. nr. 104-2368;

 LR vaiko globos įstatymas, priimtas 1998 m. kovo 24 d. Nr. 8-674, skelbta “Valstybės žiniose” 1998 balandžio 15 d. nr. 35 (933).

LR Vyriausybės nutarimai:

 Nutarimas “Dėl socialinės paramos kompensacijos”, ppriimta 1994 m. gegužės 9 d. Nr. 360, skelbta “Valstybės žiniose” 1994 m. gegužės 13 d. nr. 36;

 Nutarimas “Dėl senelių globos namų bendrųjų nuostatų ir nevalstybinių vaikų globos namų bendrųjų nuostatų patvirtinimo”, priimta 1995 m. kovo 14 d. Nr. 366, ...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1378 žodžiai iš 2755 žodžių.

Kiti mokslo darbai

1040 straipsnių, 1992-2002 m. rašiusių apie Trakus, sąrašas

© Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos centras Paieškos rezultatas Paieškos sąlygos: Asmenvardis: Žodžiai straipsnio antraštėje: Trakai, reikalingas bent vienas žodis Leidinio pavadinimas: Leidimo metai...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
387 straipsnių, 1992-2002 m. rašiusių apie Zarasus, sąrašas

© Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos centras Paieškos rezultatas Paieškos sąlygos: Asmenvardis: Žodžiai straipsnio antraštėje: Trakai, reikalingas bent vienas žodis Leidinio pavadinimas: Leidimo metai...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
786 straipsnių, 1992-2002 m. rašiusių apie turizmą, sąrašas

FPRIVATE „TYPE=PICT;ALT=Bibliografi“ © Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos centras Paieškos rezultatas Paieškos sąlygos: Asmenvardis: Žodžiai straipsnio antraštėje: turizmas, reikalingas bent viena...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
270 straipsnių. 1992-2002 m rašiusių apie konfliktus, sąrašas

© Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos centras Paieškos rezultatas Paieškos sąlygos: Asmenvardis: Žodžiai straipsnio antraštėje: konfliktas, reikalingas bent vienas žodis Leidinio pavadinimas: Leidimo m...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Socialinių įgūdžių kintamųjų lentelė hiperaktyvių vaikų grupei

TURINYS Įvadas…………………………1 Hiperaktyvus (pernelyg aktyvus) vaikas……………………1 Hiperaktyvumo priežastys…………………………2 Situacija šeimoje ir mokykloje………………………..3 Pagrindin...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą