Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Turkija

9.9 (2 atsiliepimai)

Apimtis
1,280 žodžiai (-ių)
Sritis
Geologija

Turkija page 1
Turkija page 2
Turkija page 3
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Turkija

TURKIJOS RESPUBLIKA

1. ÐALIES GEOGRAFINË PADËTIS

Turkija, oficialiai Turkijos respublika (turkiðkai Türkiye Cumhuriyeti), yra pietryèiø Europoje ir pietvakariø Azijoje. Ðiaurës vakaruose ji ribojasi su Bulgarija ir Graikija, ðiaurëje su Juodàja jûra, ðiaurës rytuose su Gruzija ir Armenija, rytuose su Iranu, Sirija ir Vidurþiemio jûra, vakaruose su Egëjo jûra. Turkijos plotas 779 452 km2. Sostinë – Ankara, didþiausias miestas – Stambulas.

Upës ir eþerai

Beveik visos Turkijos upës turi slenksèius, todël yra netinkamos navigacijai. Didþioji jø dalis vasarà iðdþiûsta. Kizil Irmakas (1150 km) áteka á JJuodàjà jûrà ir yra ilgiausia upë. Büyükmenderes teka ið vakarø Anatolijos ir áteka á Egëjo jûrà. Tigris ir Eufratas teka ið Turkijos rytø ir áteka á Persø álankà.

Vano eþeras yra didþiausias Turkijos eþeras. Jo ir kito didelio eþero – Tuzo- vandenys yra sûrûs. Pietvakariuose esantys Beisehiro, Egridiro ir Burduro eþerai yra gëli.

2. SOCIALINËS IR EKONOMINËS UGDYMO PRIELAIDOS

2.1. Gyventojai ir darbo resursai

Turkijoje gyvena 80% turkø, o kitus 20% sudaro kurdai, graikai, arabai, armenai ir þydai. 1995 metais Turkijoje gyveno maþdaug 62 0032 000 gyventojø. Vidutinis gyventojø tankumas sudaro 80 þm./km2. Maþdaug 69% gyvena miestuose, tuo tarpu kai 1950 metais gyveno tik 21%. Didþiausia gyventojø koncentracija yra Stambule ir pajûrio regionuose. Stambule gyvena 6 620 241, Ankaroje – 2 559 471, Izmyre &– 1 757 414 þmoniø.

Kalba

Oficiali kalba yra turkø. Bet apie 10% populiacijos kalba kita, daþniausiai kurdø ar arabø kalba.

Ðvietimas

Respublikos pradþioje daugiau nei 90% gyventojø buvo neraðtingi. Taèiau pirmoje respublikos konstitucijoje buvo skelbiama, kad pradinis mokslas turi bûti privalomas ir nemokamas (valstybinëse mokyklose) visiems turkams. Iki 1990 metø apie 81% suaugusiøjø jau galëjo skaityti ir raðyti. 1990-tøjø pradþioje 6.9 mln. mokiniø lankë pradines mokyklas, apie 3.2 mln. mokiniø lankë vidurines mokyklas ir apie 444 000 studentø mokësi aukðtosiose mokyklose. Konkursas á Turkijos universitetus yra labai didelis. Pagrindiniai universitetai yra Stambulo (1453), Ageno (1955) Izmyre ir Ankaros (1946).

Darbo resursai

1990-tøjø metø pradþioje Turkijos darbo jëgà sudarë apie 20.8 mln. ekonomiðkai aktyviø gyventojø. Apie 48% dirbo þemës ûkyje, miðkø ûkyje ir þvejyboje, 32% dirbo aaptarnavimo sferoje ir 20% dirbo pramonëje. Be to apie 1.3 mln. Turkijos pilieèiø dirbo uþsienyje, ypaè Vokietijoje, Saudo Arabijoje ir Prancûzijoje.

2.2. Gamtiniai ir mineraliniai resursai

Turkijos teritorijoje randami dideli kiekiai anglies, geleþies rûdos ir chromo. Pietryèiuose randama ðiek tiek naftos. Divrige randama magnetitø, kai kur – cinko ir

ðvino, vario ir sidabro.

3. BENDRA ÛKIO APÞVALGA

Valiuta ir bankai

Turkijos piniginis vienetas yra turkiðka lyra (TL), kurià sudaro 100 kurø (41 475 TL = U.S. $1, 1995). Pagrindinis yra Centrinis Turkijos respublikos bankas, ákurtas 11930 metais. Pagrindinë birþa yra Stambule.

Turkijos bendras vidinis produktas 1990-aisiais sudarë $118.9 bilijonø. 30% bendro vidinio produkto sudarë pramonë, 15% – þemës ûkis ir 55% – valstybinës ir privaèios paslaugos.

3.1. Pramonë

1990-tøjø pradþioje pagrindinës pramonës ðakos buvo tekstilë, maisto apdirbimas, nafta ir jos produktai, geleþis ir plienas bei chemija. Stambulas, Izmyras ir Bursa yra pagrindiniai pramonës centrai.

3.2. Þemës ûkis

Nuo 1950 metø þymiai iðaugo Turkijos þemës ûkis. Dabar Turkija yra viena ið nedaugelio pasaulio ðaliø, kurios paèios apsirûpina pagrindiniais maisto produktais. Dël ávairaus klimato Turkijoje gali bûti auginamos ávairios kultûros. 1990-aisiais ...

Šiuo metu matote 50% šio darbo.

Matomi 640 žodžiai iš 1280 žodžių.


Panašūs darbai


Šlaitai ir šlaitiniai procesai

Visus Žemėje esančius paviršius galima skirti į dvi grupes: horiontalius ar jiems artimus ir pasvirusius. Šie pasvirę paviršiai – šlaitai. Šlaitu vadinamas pasviręs paviršius t...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Nacionaliniai parkai

TURINYS Įvadas…………………………3 Aukštaitijos nacionalinis parkas………………………..4 Dzūkijos nacionalinis parkas…………………………5 Kuršių nerijos na...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Hidrologijos kursinis projektas

TURINYS ĮVADAS 3 1. ŽEIMENOS UPĖS 5% TIKIMYBĖS MAKSIMALAUS LIŪTIES POPLŪDŽIŲ DEBITO SKAIČIAVIMAS 4 1.1. Debito skaičiavimas pagal ilgalaikius stebėjimo duomenis 4 1.1.1. Statistin...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Ekologinė katastrofa

– kertame šaką ant kurios sėdime. Nežiūrint visų bandymų jį užmaskuoti ar pristabdyti laikinomis priemonėmis, vienas faktas lieka nepaneigiamas – gamtos naikinimas vyksta didž...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Bermudų Trikampis

Bermudų trikampis Manau dauguma žinote ką vadiname Bermudų trikampiu. Tai trikampis rajonas Vakarų Atlante, netoli JAV pietryčių pakrantės, nusidriekiantis nuo Bermudų salų šiaurė...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą