Referatas Sodros statistinis tyrimas

9.8 (3 atsiliepimai)

Apimtis
1594 žodžiai (-ių)
Kategorija
Statistika

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Sodros statistinis tyrimas

TURINYS

1.SODROS pajamos ir išlaidos……………………… 3

2.SODROS pajamos pagal rūšis………………………4

3.SODROS išlaidos pagal rūšis……………………….5

4.Baziniai santykiniai dydžiai……………………….6

5. Grandininiai santykiniai dydžiai……………………..7

6. Pajamų ir išlaidų vidutiniai rodikliai…………………….8

7.Dinamikos eilučių rodikliai……………………….9

8.Pajamų ir išlaidų prognozavimas……………………12

9.Išvados…………………………14

ĮVADAS

Statistika – tai mokslas, nagrinėjantis masinius socialinius ekonominius ir kitus reiškinius, kiekybiniu su kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis.

Statistikos objektas – tai masinų socialinių ekonominių reiškinių kiekybinis aspektas su kokybiniu turiniu, kuris yra pavaizduojamas statistinių rodiklių pagalba.

Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias sąvybes kkonkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis.

Pagrindinis statistikos tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų.

Savarankiško darbo tema – SODROS statistinis tyrimas. SODROS statistiniame tyrime objektas – SODRA, o statistiniai vienetai – pajamos ir išlaidos. Duomenys imti iš Valstybinio socialinio draudimo statistinių duomenų 1997 – 2001 metų. Pasirinkau penkerių metų pajamas ir išlaidas ir pateikiau pirmoje lentelėje. Grafiką pirmai lentalei pasirinkau stulpelinį. Braižymui naudojau programinį paketą Microsoft Excel.

Antroje lentelėje suvesti duomenys apie SODROS pajamas pagal rūšis. Grafiko bbraižymui pasirinkau stulpelinę vaizdavimo formą.

Trečioje lentelėje pateikiami duomenys apie SODROS išlaidas. Grafiko braižymui pasirinkau apskritiminę vaizdavimo formą.

Ketvirtoje lentelėje pateikiami duomenys apie bendras pajamas ir išlaidas. Šią lentelę naudosime santykiniams dydžiams, vidutiniams, variacijoms, padidėjimo – sumažėjimo tempams sskaičiuoti. Po kiekvieno paskaičiavimo padariau gautų duomenų lenteles, į kurias surašiau gautus duomenis.

SODROS STATISTINIS TYRIMAS

Tyrimui naudota 1997 – 2001 metų medžiaga iš Valstybinio socialinio draudimo statistinių duomenų.

Analizei panaudojome tik vieną lentelę – tai Valstybinio socialinio draudimo pajamos ir išlaidos pagal rūšis.

1 lentelėje matome, kaip pasiskirsto pajamos ir išlaidos pagal jų rūšis. Visais metais didžiausią pajamų dalį sudaro draudėjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos , o išlaidų – pensijų draudimas.

1 lentelė

SODROS pajamos ir išlaidos, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,4

1. Draudėjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 3251574,9 3880403,0 3847325,2 3864340,1 3896842,8

2. Apdraustųjų privalomojo socialinio draudimo įmokos 107139,0 130424,0 129047,6 371031,9 373705,9

3. Savarankiškai dirbančiųjų asmenų įmokos 30029,6 31944,0 52295,1 48112,3 73993,1

4. Savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 400,6 714,0 764,3 784,1 753,0

5. Baudos ir delspinigiai 48341,0 44591,8 47950,0 44569,3

6. Veiklos pajamos 42096,8 67536,0 69504,9 42737,6 21358,3

7. Atgautinos sumos 60250,5 30110,2 26772,0

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023 4537820,2 4580786,2 4451400,7

1. Pensijų draudimas 2461630,6 2997179 3232443,2 3264558,6 3245860,8

2. Ligos ir motinystės (tėvystės) draudimas 350081,5 422243,0 478561,7 458253,0 343479,5

3. Draudimas nuo nedarbo 115466,6 208018,0 180369,6 175472,0 189690,3

4. Lėšos, pervedamos įį privalomojo sveikatos draudimo fondą 399562,1 360539,0 363177,1 363314,4 355574,6

5. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos 8464,0 36561,0 125847,9 132977,3 157724,0

6. Veiklos sąnaudos 125831,9 139483,0 157420,7 186210,9 159071,5

Vadovaujantis 1 lentelės duomenis grafiškai pavaizdavome, kaip 1997 – 2001 metais keitėsi bendros pajamos ir išlaidos.

1 pav. Pajamos ir išlaidos tūkst.lt

Analizuojant 1 paveikslą pastebėsime, kad pajamų ir išlaidų dydis kasmet vis didėja. Jei 1997 metais pajamų buvo surinkta 3431240,9 tūkst.lt, tai 2001 metais išaugo iki 4437994,4 tūkst.lt. Išlaidų suma didžiausia buvo 2000 metais, ji siekė 4580786,2 tūkst.lt, o mažiausia – 1997 metais – 3461036,7 tūkst.lt. Taip ppat iš paveikslo matyti , kad kiekvienais metais ilaidos virija pajamas 1997 m.- 2795,8 tūkst.lt, 1998 m. – 4661 tūkst.lt, 1999 m. – 33040,8 tūkst.lt, 2000 m. – 175720 tūkst.lt, 2001 m. – 13406,3 tūkst.lt.

2 lentelė

Pajamos pagal rūšis, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,4

1. Draudėjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 3251574,9 3880403,0 3847325,2 3864340,1 3896842,8

2. Apdraustųjų privalomojo socialinio draudimo įmokos 107139,0 130424,0 129047,6 371031,9 373705,9

3. Savarankiškai dirbančiųjų asmenų įmokos 30029,6 31944,0 52295,1 48112,3 73993,1

4. Savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 400,6 714,0 764,3 784,1 753,0

5. Baudos ir delspinigiai 48341,0 44591,8 47950,0 44569,3

6. Veiklos pajamos 42096,8 67536,0 69504,9 42737,6 21358,3

7. Atgautinos sumos 60250,5 30110,2 26772,0

Vadovaujantis 2 lentele pavaizduosime grafiškai bendras pajamas pagal jų rūšis.

2 pav. Pajamos pagal rūšis

I grafiko matyti , kad didžiausią dalį pajamų sudaro draudėjų įmokos 1997 m. – 3251574,9 tūkst.lt, 1998 m. – 3880403,0 tūkst.lt, 1999 m. – 3847325,5 tūkst.lt, 2000 m. – 3864340,1 tūkst.lt, 2001 m. 3896842,8 tūkst.lt ,o mažiausiai pajamų gaunama iš savanoriškojo draudimo 1997 m. – 400,6 tūkst.lt, 1998 m. – 714,0 tūkst.lt, 1999 m. – 764,3 tūkst.lt, 2000 m. – 784,1 tūkst.lt, 2001 m. – 753,0 tūkst.lt.Daugiausia pajamų gauta 2001 metais – 4437994,4 tūkst.lt , o ma˛iausia 1997 metais – 3431240,9 tūkst.lt. Skirtumas didelis, nes kiekvienais metais kūrėsi vis daugiau įmonių, todėl ir surinkimas įmokų didėjo. Palyginus 2001 metus su 1997 metais įmokų surinkimas 2001 metais 1006753,5 tūkst.lt didesnis negu 1997 metais.

3 lentelėje pateiksime ilaidas ir ppagal duomenis grafikai pavaizduosime.

3 lentelė

Išlaidos pagal rūšis, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023,0 4537820,2 4580786,2 4451400,7

1. Pensijų draudimas 2461630,6 2997179,0 3232443,2 3264558,6 3245860,8

2. Ligos ir motinystės (tėvystės) draudimas 350081,5 422243,0 478561,7 458253,0 343479,5

3. Draudimas nuo nedarbo 115466,6 208018,0 180369,6 175472,0 189690,3

4. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą 399562,1 360539,0 363177,1 363314,4 355574,6

5. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos 8464,0 36561,0 125847,9 132977,3 157724,0

6. Veiklos sąnaudos 125831,9 139483,0 157420,7 186210,9 159071,5

Vadovaujantis 3 lentelės duomenimis grafiškai pavaizdavome išlaidų kitimą 1997-2001 metais.

3 pav. Išlaidų kitimas 1997 – 2001 metais

Iš paveikslo matyti, kad ilaidos 1998-2001 metais išsidėstę tolygiai 1997 metais sudarė 16%, 1998 m. – 20%, 1999 m. – 21%, 2000 m.- 22%, 2001 m. – 20%.1997 metais išlaidos buvo ma˛iausios.

Vadovaujantis 1 lentele sudarysime bendras pajamas ir išlaidas ir įrašysime į 4 lentelę.

4 lentelė

Pajamos ir išlaidos, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,4

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023,0 4537820,2 4580786,2 4451400,7

Baziniai santykiniai dyžiai. Baiziniais metais pasirenkami 1997 metus.

Pajamos :

Sdinamikos bazinis =Y1998 = 4159362,0 X 100 % = 121,22 %,

Y1997 3431240,9

Sdinamikos bazinis =Y1999 = 4203779,4 X 100 % = 122,51 %,

Y1997 3431240,9

Sdinamikos bazinis =Y2000 = 4405066,2 X 100 % = 128,38 %,

Y1997 3431240,9

Sdinamikos bazinis =Y2001 = 4437994,4 X 100 % = 129,34 %.

Y1997 3431240,9

Palyginę gautus duomenis matome , kaip kito pajamos nuo 1997 m. iki 2001 metų. 1998 metus palyginus su baziniais metais pajamos padidėjo 21,22 % , 1999 m. – 22,51 % , 2000 m. – 28,38 % ,, o 2001 m. jau 29,34 %.

Ilaidos :

Sdinamikos bazinis =Y1998 = 4164023,0 X 100 % = 120,31 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y1999 = 4537820,2 X 100 % = 131,11 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y2000 = 4580786,2 X 100 % = 132,35 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos bazinis =Y2001 = 4451400,7 X 100 % = 128,61 %.

Y1997 3461036,7

Iš gautų duomenų matome , kad palyginus 1998 m. su baziniais 1997 m. išlaidos padidėjo 21,31 % , 1999 m. – 31,11 %, 2000 m.- 32,35 %, 2001 m. – 28,61 %.

Vadovaujantis 4 lentelės duomenis apskaičiuosime santykinius dinamikos grandininius dyd˛ius.

Pajamos :

Sdinamikos grandininis =Y1998 = 4159362,0 X 100 % = 120,17 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos grandininis =Y1999 = 4203779,4 X 100 % = 101,07 %,

Y1998 4159362,0

Sdinamikos grandininis =Y2000 = 4405066,2 X 100 % = 104,12 %,

Y1999 4203779,4

Sdinamikos grandininis =Y2001 = 4437994,4 X 100 % = 100,74 %.

Y2000 4405066,2

Palyginę gautus duomenis pastebėsime, kad pajamos didėja kasmet, tačiau netolygiai. Pajamas 1998 m. palyginus su 1997 m. padidėjo labai stipriai net 20,17 %, o 1999 m. lyginant su 1998 m. padidėjo tik 1,07 %, 2000 m. lyginant su 1999 m. padidėjo 4,12 %,

o 2001 m. lyginant su 2000 m. padidėjo nežymiai tik 0,74 %.

Išlaidos:

Sdinamikos grandininis =Y1998 = 4164023,0 X 100 % = 120,31 %,

Y1997 3461036,7

Sdinamikos grandininis =Y1999 = 4537820,2 X 100 % = 108,98 %,

Y1998 4164023,0

Sdinamikos grandininis =Y2000 = 4580786,2 X 100 % = 100,94 %,

Y1999 4537820,2

Sdinamikos grandininis =Y2001 = 4451400,7 X 100 % = 97,18 %.

Y2000 4580786,2

Palyginę gautus duomenis pastebime, kad išlaidos taip pat didėja kasmet, tačiau netolygiai. Išlaidas 1998 m. palyginus su 1997 m. ppadidėjo labai stipriai net 20,31 %, o 1999 m. lyginant su 1998 m. padidėjo 8,98 %, 2000 m. lyginant su 1999 m. tik padidėjo 0,94 %, o 2001 m. lyginant su 2000 m. jau sumažėjo 2,82 %.

Apskaičiuotus santykinius dinamikos dydžius pateiksime 5 lentelėje :

5 lentelė

Dinamikos santykiniai dyd˛iai

Pajamų ir išlaidų vidutinių rodiklių skaičiavimas

Vidutinės pajamos ir ilaidos :

Pajamos:

Xa = Xi = 4127488,58 tūkst.lt,

n

kur Xi – požymio reikšmės ,

n – variantų skaičius.

Ilaidos:

Xa = Xi = 4239013,36 tūkst.lt.

n

kur Xi – požymio reikšmės ,

n – variantų skaičius.

Apskaičiavus šiuos vidurkius galima teigti , kad išlaidos viršija pajamas.

Vadovaujantis šia formule apskaičiuosime vidutines pajamas ir išlaidas pagal rūšis.

6 lentelė

Vidutinės pajamos ir išlaidos pagal rūšis, tūkst.lt

Vidutiniškai per 1997 – 2001 m. didžiausia dalis įmokų surinkta i draudėjų valstybinio socialinio draudimo t.y. 3748097,20 tūkst.lt , o išlaidų suma didžiausia pensijų draudimui t.y. 3040334,44 tūkst.lt.

Vidutiniškai mažiausiai pajamų surinkta iš savanoriškojo socialinio draudimo – 683,20 tūkst.lt, o išlaidoms didžiausia dalis panaudota draudimui nuo nedarbo – 173803,30 tūkst.lt.

Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas

Analitinių rodiklių apskaičiavimas:

Apskaičiuosime absoliutinius pokyčius – tai dviejų dinamikos eilutės lygių skirtumas. Apskaičiuosime bazinius ir grandininius absoliutinius pokyčius. Gautus rezultatus pateiksiu 7 lentelėje.

7 lentelė

Pajamų ...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1594 žodžiai iš 3187 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Studentų laisvalaikio tyrimas

  STUDENTŲ LAISVALAIKIO TYRIMAS Tyrimų metodologijos savarankiškas darbas   Kaunas, 2014 Paveikslų sąrašas 3.2.1. pav. Pasiskirstymas pagal lytį …………………………7 3.2.2 pav. Studentų pasiskirstymas pagal amžių …...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos gyventojų statistinis tyrimas

ĮVADAS…………………………3 LENTELIŲ SĄRAŠAS 4 PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS 5 1. LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS 2008-2012 m. 6 2. LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO DINAMINĖ ANALIZĖ 2008-2012 m. 7 3. UŽIMTŲ LIETUVOS KAIMO IR MI...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
statistikos konspektas, spera

Untitled PAGRINDINIAI STATISTIKOS DARBO ETAPAi: statistinis stebejimas(istisinis,dalinis), duomenu sumavimas,statistine analize. POZYMIS-reiskiniu arb a procesu charakteringas bruozas,savybes arba ypatybes,kuri gali buti apibudinta statis...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Žemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas

UTENOS APSKRITIES VISŲ ŪKIŲ VAISIŲ IR UOGŲ AUGINIMO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ IR PROGNOZAVIMAS TURINYS 1. STATISTINIAI DUOMENŲ APIE VAISIUS IR UOGAS ŠALTINIAI IR ANALIZĖS METODAI BEI BŪDAI. 1.1. Statistiniai duomenų apie v...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ivaizdzio formavimo analize

MYKOLO RIOMERIO UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETAS MUITINĖS VEIKLOS KATEDRA Įvaizdžio formavimo ekspertų anketinės apklausos analizė Turinys Įvadas ………………………… 3 Anketinės apklausos aktualiau...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą