Referatas Šeimos Teisė

3 atsiliepimaiŠeimos Teisė

GLOBA IR RŪPYBA

KLAIPĖDA

2004

ĮVADAS

Lietuvos statutai globą nustatė tik tiems šeimos nariams – nepilnamečiams sūnums ,netekėjusioms dukroms ir kitiems asmenims ,kurie turėjo kokį nors turtą .Neturintiems nuosavybės globa nebuvo numatyta netgi ir tada ,kai jie priklausė bajorų luomui .Globa pagal Lietuvos statutus šeimos santykių kontekste suprantama kaip nuolatinis pagalbos tiekimas vaikams ,turintiems turtą ,nuo jų gimimo iki pilnametystės (sūnums ), o mergaitėms kol ištekėtam tikras veiksnumo apribojimas buvo taikomas ir kitokiems asmenims ,bet tokių asmenų su apribotu veiksnumu ar vvisišku neveiksnumu globa buvo reguliuojama kitais pagrindais .

Pilnametės ,bet netekėjusios merginos globai skirta vos keleta normų .Motinai mirus ,ji ir jos turtas galėjo būti atiduotas globai kitų giminaičių ar pašalinių asmenų ,kurie privalėjo nuolat teikti materialinę paramą .Mirus abiems tėvams ,seserį globojo broliai .Šie galėjo atsisakyti globoti seserį .Tuomet ji pereidavo į urėdo ar teismo paskirto globėjo priežiūrą ir gyveno iš savo dalies ,kol ištekės .Šitie asmenys už globą atsakė tais pačiais pagrindais ,kaip ir nepilnamečių vaikų turto globėjai ..Antrajame Lietuvos Statute nurodyta ,kad našlė ,padariusi nuostolių globojamajam nepilnamečių vaikų turtui ,turi būti nušalinama nuo globos .Pagal Pirmąjį Lietuvos Statute ,palyginę jo nuostatas su Pirmojo Lietuvos Statuto nuostatomis ,matome jau tam tikrą našlės išsivadavimą iš globos .Ikistatutiniu periodo tiek tturto globa ,tiek ir jo paveldėjimas buvo glaudžiai susieti su mirusiojo gimine. Nesant testamentu paskirtos globos ir normų numatytų globėjų ,buvo skiriama valstybinė globa.

Šiai dienai labai plačiai yra kalbama apie globa ir rūpyba , apie vaikų teises ,jų globą ,užtikrinta vaikų auklėjimą ir priežiūra aplinkoje ,kurioje jie galėtų saugiai ir tinkamai augti ,vystytis ir tobulėti .Globa yra nustatoma siekiant įgyvendinti ,apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus. Šiai dienai yra išleisti labai tobuli įstatymai ,dėl vaikų globos ,tai „ Komentaras Šeimos Teisės „Civilinis Kodeksas, Civilinio Proceso Kodeksas ,kuriais gali vadovautis tiek teismai tiek kiti susyja su vaikų teisėmis ir jų globa bei rūpyba

Dėl mūsų vaikų ateities ir jų tolimesnio gyvenimo yra stengiamasi padaryti viską kkiek įmanoma geriau bei tobuliau . Vaikai tai mūsų ateitis , mūsų visų rytojus ,kaip mes juos paruošime ir kaip mes jais pasirūpinsime nuo to priklauso visos Lietuvos ateitis . Jei mūsų politikai ,bei visos kitos Lietuvos instancijos padės vaikams, kuriems reikalinga globa ,padės vaikučiams kurių tėčiai yra mirę ,pasirūpins jų ateitimi ,priims kuo tobulesnius įstatymus kas liečia jų gerbūvį ,tai šiems vaikams nors truputėli bus lengviau ir geriau .Vaikai laukia mūsų pagalbos , paramos ,globos ,jiems reikia meilės.

Globa iir rūpyba .

Globos steigimo tikslas – užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir interesų įgyvendinimą ,apsauga ir gynyba .Kiekvienoje demokratinėje valstybėje yra gerbiamos žmogaus teisės .Pripažįstama ,kad kiekvienas žmogus turi turėti visas žmogaus teises ir laisves neatsižvelgiant į rasę ,odos spalvą ,lytį, kalbą ,religiją ,politines ar kitokias pažiūras ,kilmę, turtą ,luomą ,ar kitas aplinkybes .Apie globa ir rūpybą galima labai plačiai sužinoti iš Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso Komentaro ,trečios knygos ,Šeimos teisė .Globa nusako 3,238 straipsnio iki 3.279.straipsnio. Globa yra nustatoma siekiant įgyvendinti ,apsaugoti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus .Asmens globą apima ir jo turto globą ,tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius .Globa steigiama tokiems fiziniams asmenims :

1 )pilnamečiams ,kurie teismo dėl psichikos ligos arba silpnaprotystės pripažinti neveiksniais (CK 2.10 str.1 d.,3.277 str.1 d. )

2 )nepilnamečiams iki 14 metų (CK 3.251 str. 1 d. ),kurie dėl tam tikrų priežasčių yra netekę tėvų globos (vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų ,tėvų valdžia apribota ,vaiko tėvai mirę arba dėl tam tikrų priežasčių tėvai negali juo rūpintis CK 3.254, 3.257 str. )

Rūpyba yra nustatoma siekiant apsaugoti ir apginti ribotai veiksnaus fizinio asmens teises ir interesus .Asmens rūpyba apima ir jo turtą ,tačiau pprireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius .Globėjas ir rūpintojas yra savo globotinių atstovai pagal įstatymą ir gina neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų teises ir interesus be specialaus pavedimo .Globėjas turi teisę sudaryti atstovaujamojo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius .Rūpintojas duoda sutikimą veiksniam asmeniui sudaryti sandorį ,kurio šis negali sudaryti savarankiškai ,taip pat padeda ribotai veiksnia, asmeniui įgyvendinti kitas jo teises ar įvykdyti pareigas bei saugo jo teises ir teisėtus interesus nuo trečiųjų asmenų piktnaudžiavimo . Globos ir rūpybos institucijos yra savivaldybių ar apskričių institucijos ,kurios prižiūri ir kontroliuoja globėjų ir rūpybos veiklą .Asmenų ,teismo pripažintų neveiksniais ar ribotai veiksniais ,esančių gydymo ,auklėjimo ar globos institucijose, globos ir rūpybos funkcijas atlieka atitinkama gydymo ,auklėjimo ar globos institucija tik tol ,kol paskiriamas nuolatinis globėjas ar rūpintojas. Nepilnamečių globos ir rūpybos institucijos yra valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija .Globėjo ir rūpintojo paskyrimas , teismas ,pripažinęs asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu ,privalo nedelsdamas paskirti šio asmens globėją ar rūpintoją . Nepilnamečio globėjas skiriamas šios knygos XVIII skyriaus normų nustatyta tvarka .Globėju ar rūpintoju gali būti skiriamas tik veiksnus fizinis asmuo ir tik tuo atveju ,kai yra jo raštinis jo sutikimas .Skiriant asmenį globėju ar rūpintoju ,turi būti aatsižvelgiama į jo moralines ir kitokias savybes ,jo galimybę įgyvendinti globėjo ar rūpintojo funkcijas ,jo santykius su asmeniu ,kuriam nustatoma globa ar rūpyba ,į globėjo ar rūpintojo pageidavimą bei kitas turinčias reikšmės aplinkybės .Šio straipsnio normos netaikomos ,jeigu globėju ar rūpintoju yra paskirta atitinkama gydymo ,auklėjimo ar globos institucija ,kurioje yra neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo .Globėjas, kuris yra globotinio tėvas ,motina ar kitas artimasis giminaitis ,pareigas atlieka neatlygintinai ,Kitais atvejais globėjas turi teisę į savo patirtų būtinų išlaidų ,susijusio su globėjo pareigomis ,atlyginimą iš neveiksnaus asmens turto .Šių išlaidų dydį bei jų atlyginimo tvarką nustato teismas pagal globėjo prašymą .Rūpintojas ,kuris yra ribotai veiksnaus asmens tėvas, motina ar kitas artimasis giminaitis ,visais atvejais pareigas atlieka neatlygintinai . Kitais atvejais rūpintojas turi teisę į savo patirtų būtinų išlaidų ,susijusių su rūpintojo pareigomis ,atlyginimą iš ribotai veiksnaus asmens turto .Nepilnamečių asmenų globėjai turi kartu gyventi su nepilnamečiu. Nepilnamečio ,sulaukusio šešiolikos metų ,rūpintojas gali gyventi skyrium ,jeigu dėl to sutikimą davė valstybinė vaikų teisių apsaugos institucija .Globėjai ir rūpintojai turi informuoti globos instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą .Jeigu iškyla aplinkybės ,dėl kurių asmuo buvo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu ,asmens globėjas ar rūpintojas turi kreiptis į teismą dėl globos ar

rūpybos panaikinimo .Sandoriams ,kurių suma didesnė nei penki tūkstančiai litų ,sudaryti yra reikalingas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas ,jeigu globėjas nori perduoti ,dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktinės teises ,jį išnuomoti ,perduoti neatlygintinai naudotis ,įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktinės teises ,taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį . Globėjo ir rūpintojo atleidimas nuo pareigų atlikimo nusako CK komentaro 3.246 straipsnis . Nepilnamečio globėjas gali būti tteismo nutartimi atleistas nuo globėjo pareigų, jeigu nepilnametis grąžinamas tėvams arba įtėviams. Taip pat gali būti teismo nutartimi atleisti nuo pareigų atlikimo ,jeigu jų negali atlikti dėl savo ar giminaičių ligos ,savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių .Jeigu globėjas netinkamai atlieka pareigas ,neužtikrina globotinio teisių ir interesų apsaugos ,naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais ,jie gali būti teismo nutartimi nušalinti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų .Jeigu šiais globėjo veiksmais buvo padaryta žala neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui globėjas pprivalo ją atlyginti .kreiptis į teismą dėl globėjo ar rūpintojo nušalinimo turi teisę globos (rūpybos )institucijos arba prokuroras Globos pasibaigia nusako 3.247 straipsnio nuostatos .Globa pasibaigia įsiteisėjus teismo sprendimui pripažinti veiksniu ar panaikinti jo veiksnumo apribojimą .nepilnamečiui sulaukus 14 metų ,,jo globa pasibaigia ,jo globėjas tampa nepilnamečio rūpintoju be papildomo sprendimo .Rūpyba taip pat pasibaigia nepilnamečiui sulaukus 18 metų arba kai jis įgyja visišką veiksnumą iki 18 metų kitais įstatymo nustatytais atvejais .

Išimtinė tėvo teisė į vaikų turto globą

.Motinai mirus ,tėvas tapdavo natūraliu vaikų ir jų turto globėju .Šiuo atveju Lietuvos statutai nereikalavo ,kad tėvas vaikų turtą priimtų pagal aktą ,taip pat nenurodė ,kad teismas jį galėtų nušalinti nuo turto globos. Sūnums sulaukus pilnametystės , o dukroms ištekant jis privalėjo jiems atiduoti jų turtą .gautą iš motinos paveldėjimo būdu ar kitaip įgytą .Priešingu atveju vaikai galėjo reikalauti savo teisių per teismą .Tėvas atiduodamas turtą ,už jo valdymą neprivalėjo atsiskaityti ,bet ir negalėjo reikalauti atlyginimo už globą .Jo ppareiga buvo išsaugoti tai ,ką priėmė ,o atidalijant tėvų turtą vaikams ,žiūrėti lygybės .Jeigu vienas ar keli vaikai buvo įgiję atskirą turtą irkis buvo patekęs į tėvo globą ,tai toks turtas neprivalėjo būti dalijamas tarp tų ,kurie neprisidėjo prie įgijimo. Vienam sūnui sulaukus pilnametystės ,kiti ir toliau likdavo tėvo globoje .Tėvo pareiga taip pat buvo išreikalauti iš svetimo valdymo globojamųjų turtą. Tėvas neturėjo teisės šį turtą kam nors įkeisti ar parduoti .Pažeidus šiuos reikalavimus ,vaikai ,sulaukę pilnametystės ,galėjo susigražinti valdą iiš naujojo ar laikytojo ,jeigu nebuvo praleidę įstatymo numatyto dešimties metų senaties termino ,pradedamo skaičiuoti nuo jų pilnametystės momento . Taigi įsigijęs taip pat turėjo žiūrėti ,kad į jo rankas nepatektų globoje esantis turtas . Tiesa ,jis ,grąžinęs teisėtiems savininkams turtą ,galėjo iš perledėjo išreikalauti sumokėtą kainą. Kitą vertus ,tos aplinkybės ,kad tėvui ,taip pat kitiems globėjams nebuvo kategoriškai uždrausta perleisti kam nors globojama turtą ,negalima laikyti įstatymo netobulumu. Globėjas kartais dėl sveikatos būklės ar dėl senyvo amžiaus ,bet ne dėl to ,kad buvo nesąžiningas ar pats nesugebėjo globoti turto, turėdamas tikslą jį išsaugoti ,būdavo priverstas jį perleisti kitam. Todėl įstatyme ir buvo numatytas tam tikras draudimo sąlygiškumas .Visai kitaip buvo sprendžiamas tėvo atsakomybės klausimas ,kai jis globojamą kilnojamą turtą ar pinigus sunaudodavo savo tikslams ir neatsiskaitęs numirdavo .Tokio turto vertę turėjo atlyginti tėvo turto paveldėtojai tam tikra tvarka :kiekvienas vaikas ,gavęs savo dalį iš tėvo turto ,privalėjo tėvo skolą lygiomis dalimis padengti .

Testamentinė globa .

Testamento ,kaip savarankiško civilinės teisės instituto ,čia nenagrinėsime ,o tik aptarsime su juo susijusia globą .Testamentas šeimos santykiuose buvo reikalingas tvarkant palikimą ir jam skiriant globą .Testamento negalėjo sudaryti : nepilnamečiai ,vienuoliai ,neatidalyti nuo tėvų sūnus ,neturėję atskiro turto ,sergantys psichine liga tos lligos priepuolio metu ,ištremtieji ,netekę garbės ,t.y. luominių privilegijų ,asmenys ,priklausą nuo aukštesnio luomo ,t.y. bajorų .Tėvas naudojosi ne tik išimtine teise vykdyti savo vaikų globą ,bet ir galėjo nustatyti ,kas jo turtą globos po mirties .tuo tarpu motina šia teise retai tegalėjo naudotis ,nors ji ,kaip ir jos vyras ,turėjo teisė savo turtą tvarkyti testamentu . Tokia padėtis atsirasdavo dėl to ,kad po motinos mirties vaikų ir jų turto globa ,kaip minėjome ,pereidavo į tėvo rankas .Motinos priešmirtinis valios pareiškimas dėl turto globos faktiškai nebuvo reikalingas ,žinoma ,jeigu tarp vyro ir žmonos nebuvo kilęs kokio nors pobūdžio konfliktas. Kai mirdavo tėvas ,nepaskyręs vaikų ir jų turto globėja motinos ,globą perimdavo įstatyminiai globėjai .Pakeisti tų globėjų negalėjo nei pati motina, būdama gyva ,nei po mirties savo testamentu .Jeigu motina buvo paskirta testamentine globėja ,tai ji ,kaip ir kiti globėjai ,negalėjo naudotis testatoriaus teise į svetimą turtą .Mirdamas tėvas nepalikdavo jokio turto ,vadinasi ,neatsirasdavo pagal Lietuvos statutų prasmę globos motina ,palikdama testamentu vaikams savo turtą ,galėjo paskirti ir globėją . Testatoriaus valia pasirinkti globėjus nebuvo apribota .Palikimo gavėjų naudai jis globėjais galėjo palikti asmenims ,aplenkdamas įstatyminius globėjus ,ar nesilaikyti tų sąlygų ,kurios buvo būtinos globėjo asmeniui ,skiriamam valstybės pareigūnų ar teismo ..Paaiškėjus ,kad globėjas piktavališkai arba iš apsileidimo kenkia globojamajam turtui, jis turėjo būti nuo globos nušalintas . Testamentinių globėjų teisės ir pareigos formaliai niekuo nesiskyrė nuo įstatyminių globėjų .Išimtis buvo vien motina ,kuri ,vienam iš vaikų sulaukus pilnametystės ,atidalindavo jam turtą ir toliau likdavo kitų nepilnamečių globėja .

Įstatyminė globa

.Ši globa ,kaip minėta ,atsirado iš giminystės arba kraujo ryšių .Tačiau įstatymui ėmus reguliuoti globą tik tų asmenų ,kurie turėjo turto ,pasikeitė globos pagrindą .Šiuo atveju tėvo ir ...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 2291 žodžiai iš 4582 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti