Referatas NEPILNAMEČIŲ BYLŲ PROCESO

3 atsiliepimaiNEPILNAMEČIŲ BYLŲ PROCESO

TURINYS

Įžanga

1. Nepilnamečio teisių apsauga baudžiamajame procese …….

2. Parengtinio tardymo ypatumai nepilnamečių bylose ……

2.1. Baudžiamosios bylos iškėlimas nepilnamečiui …..

2.2. Amžius – kaip nepilnamečių atsakomybės prielaida. ….

2.3. Įstatyminiai nepilnamečių atstovai parengtiniame tardyme…

2.4. Gynėjas nepilnamečių bylose……….

2.5. Kardomosios priemonės skyrimas nepilnamečiui…..

3. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija……….

Išvados

Literatūra

ĮŽANGA

Šiuo metu visuomenės susirūpinimą kelia tai, jog didesnę nusikaltimų dalį padaro nepilnamečiai. Taip pat vis daugiau vaikų ir paauglių patiria fizinę, seksualinę prievartą.Šalyje didėjant visuomenės doroviniam nuosmukiui, plintant alkoholizmui, narkomanijai, prostitucijai, daugėja asocialių ššeimų, kurios sudaro palankias aplinkybės bręsti būsimiems nusikaltėliams. Augdamas tokioje šeimoje vaikas negali normaliai fiziškai, psichiškai, doroviškai vystytis, kadangi nuo mažens dėl skurdo, bado, fizinio smurto šeimoje verčiami vogti, užsiimti prostitucija. Šios priežastys atsiranda dėl sunkios ekonominės padėties, kultūros ir švietimo problemų, didėjančios bedarbystės, pasenusios teisinės norminės bazės, reglamen¬tuojančios vaikų teisių apsaugą ir jų gynimą.

Vaiko teises ir jų apsaugą reglamentuoja daugelis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministerijų ir žinybų, savivaldybių aktų. Pagrindines vaiko teises ( į gyvybę, sveikatą, laisvę, teisę įį normalų fizinį, protinį, dorovinį vystymąsi ) reglamentuoja ir saugo Lietuvos Respublikos Konstitucija ( II skirsnis “Žmogus ir valstybė”, III skirsnio “Visuomenė ir valstybė” 38 – tą ir kt. str. ), Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (priimtas 1996 kkovo 14d.), Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas, Civilinis kodeksas, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, Baudžiamasis kodeksas, Pataisos darbų kodeksas, procesiniai ir kiti įstatymai.

Baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso srityje yra aktualių, spręstinų, koreguotinų klausimų – tokių kaip nepilnamečio įstatyminių atstovų, gynėjo dalyvavimas parengtinio tardymo metu, kardomosios priemonės skyrimas jiems, laisvės atėmimo bausmė, nepilnamečių teisių apsauga proceso metu. Kalbant apie parengtinį tardymą nepilnamečių bylose, reikia pabrėžti, kad tai sudėtingas tyrimo procesas, reikalaujantis ne tik teisinių žinių, bet ir gero nusimanymo nepilnamečio nusikaltėlio psichologijoje. Šis darbas reikalauja ir profesionalumo, ir laiko, ir gerų darbo sąlygų, kadangi tiriant tokių kategorijų bylas, tardytojas daug laiko privalo skirti įrodinėtinų aplinkybių, būtent amžiaus, gyvenimo sąlygų, suaugusiųjų kurstytojų ir kitų bendrininkų nustatymui, rinkti informaciją apie jo tėvus, draugus, aiškintis ppriežastis, dėl kurių nepilnametis padarė nusikaltimą. Darbe apžvelgiau esminius nepilnamečių bylų tyrimo ypatumus, atliekant parengtinį tardymą, o būtent: nepilnamečio amžiaus nustatymą, nepilnamečio įstatyminių atstovų, gynėjo dalyvavimą procese, kardomosios priemonės skyrimo ypatumus ir kt.

1. NEPILNAMEČIO TEISIŲ APSAUGA BAUDŽIAMAJAME PROCESE

Vaikų nepriežiūra, suaugusiųjų atsakomybės už vaikus nuosmukis, vaikų nusikalstamumas paskatino Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministeriją išleisti įsakymą Nr. 396 1996 m. balandžio mėn. 12 d. “Dėl darbo grupės vaikų nusikalstamumo prevencijos programai rengti”. 1997 m. kovo 6d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 197 ““Dėl vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinės programos”. Vidaus reikalų ministerija – viena iš atsakingų institucijų už šios programos įgyvendinimą, kurios viena iš funkcijų – teisės pažeidėjų ankstyvoji prevencija. Be to ši programa orientuota į vaiko teisių pažeidimus bei į vaikų teisės pažeidimus. Todėl į teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų, atliekančių vaikų nusikalstamumo prevenciją, išaiškinančių jų teisės pažeidimus, integruojami specializuoti policijos padaliniai darbui su vaikais ir jaunimu. Sprendžiamos teismų, teisėjų, kitų teisėsaugos institucijų darbuotojų specializacijos problemos,Rengiama institucijų, vykdančių bausmes, sistemos reforma.

Ši vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa – pirma oficiali suvienytų ir valstybės ir visuomenės pastangų liudininkė. LR vidaus reikalų ministerijos ir LR Švietimo ir Mokslo ministerijos kolegijos nutarime Nr. 14/2R 1997 m. kovo 27d. paminėta, kad dauguma nepilnamečių darbo biržoje neįdarbinama, globos namų, vaikų namų poreikiai nuolat didėja, opi taip pat šios programos finansavimo programa. Be to, šalyje nėra sukurtos smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos, adaptacijos sistemos, nėra išanalizuota smurto bei seksualinės prievartos prieš vaikus būklė, kol kas nėra institucijos, nagrinėjančios nepilnamečių iki 14 metų, padariusių visuomenei pavojingas veikas, bylas.

Kai kurie mokslininkai siūlo įsigilinti į nepilnamečių prievartos problemą, vystyti mokslines kryptis, tiriančias prievartą – tai agresologija, konfliktologija, dėl ko reiktų sukurti mokslinius centrus, tiriančius ir sprendžiančius konfliktus, kylančius, visų ppirma, šeimoje, po to formaliose (mokykloje, grupėje, darbo kolektyve) ir neformaliose (kieme, laisvalaikio metu) grupėse. Konvencijos dėl vaiko teisių, priimtoje JTO 1989m. gruodžio 5d. preambulėje pasakyta, kad vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, įskaitant atitinkamą teisinę apsaugą. Taip pat ši konvencija įtvirtino ir tokias principines nuostatas kaip vaikų apgynimą nuo visų formų smurto, kad vaikas nepatirtų kankinimų, orumą žeminančių elgesio, kad nė iš vieno vaiko neteisėtai būtų atimta laisvė.

Įstatymas riboja vaikui skiriamų nuobaudų, bausmių rūšis bei dydį.

Lietuvos Respublikos Santuokos ir šeimos kodekso 57 str. nurodyta, kad vaikui draudžiama taikyti mirties bausmę, įkalinimą, iki gyvos galvos, o vaiko areštas, sulaikymas ir įkalinimas turi būti taikomi kaip kraštutinė priemonė ir kiek įmanoma trumpiau.

Kalbant apie skirtumą sulaikant ar atliekant kitus procesinius veiksmus, tarp suaugusiųjų ir nepilnamečių galima pasakyti tik tai, kad tokio skirtumo LR BPK nenumato.

Paprastai nepilnametį žodis “kalėjimas” žeidžia labiau negu suaugusįjį; nekalbant apie patalpas, todėl pavyzdžiui JAV teisininkai numatydami tokį dalyką, sušvelnino kardomosios priemonės reikšmę nepilnamečio atžvilgiu, nežiūrint į tai, kad nepilnamečiai irgi sodinami į kalėjimus kaip ir suaugusieji. Galima teigti, kad Amerikoje galioja tokie įstatymai, kurie tiesiogiai susiję su specifiniais nepilnamečio interesais, o būtent – sukurtas platus nepilnamečių tarnybų, skyrių, biurų spektras, Veikia ssocialinės tarnybos: nepilnamečių prieglobsčio namai, darbo stovyklos, teikiama psichologų pagalba, tokia, kaip individuali, grupinė, elgesio psichoterapija ir t.t. Lietuvoje 1998m. sausio 10d. buvo patvirtinti “Nepilnamečių socialinės pagalbos ir prevencijos Centro” nuostatai. Šio Centro funkcijos yra ne tik nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų nustatymas, ir pašalinimas, bet ir socialinės bei psichologinės pagalbos suteikimas vaikams, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, nuo tėvų smurto, pasiklydusiems vaikams. Taip pat Centras orientuoja pristatytų vaikų materialinį išlaikymą, medicinos priežiūrą, įkurdinimą į specialiuosius auklėjimo ir globos namus. Centre veikia Auklėjamojo darbo grupė (vaikų mokymo procesas, vaiko saugumo, jo teisių apsaugos, teisinio, dorovinio ugdymo užtikrinimas), Prevencijos poskyris (profilaktinis darbas su nepilnamečiais, teisės pažeidimų nustatymas ir jų šalinimas), ir Priežiūros grupė (vaikų sveikatos apsauga ir t.t.).

Būtina paminėti 1997 m. lapkričio mėn. 4 d. VIII – 484 Seimo priimtą įstatymą “Dėl žalos padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais atlyginimo”, kurio 7 str. 5 p. apima žalos atlyginimą besimokančiam asmeniui (moksleiviui, studentui ir pan.). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 64¹ str. pakeitimas numato tai, kad kvotos organas, tardytojas, teismas, privalo išaiškinti piliečiui teises į žalos, padarytos dėl neteisėto laikino sulaikymo, suėmimo atlyginimo realizavimo tvarkos. LR Civilinio kodekso 486 str. numato ir moralinės žalos atlyginimą, padarytą neteisėtais kvotos, tardymo veiksmais.

Pagal galiojančius

įstatymus, nepilnametis, kuris norėtų kreiptis dėl jam padarytos kvotos organo, tardymo žalos atlyginimo, turėtų dalyvauti bendrai visiems piliečiams nustatytoje teisių bei laisvių gynimo procedūroje. Mano nuomone, įstatymų leidėjas turėtų sukurti atskirą nepilnamečio teisių bei laisvių apsaugos mechanizmą, įtvirtintą įstatymuose.

2.PARENGTINIO TARDYMO YPATUMAI NEPILNAMEČIŲ BYLOSE

2.1. BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMAS NEPILNAMEČIO ATŽVILGIU

Svarbus ir vienas iš lemiamų faktorių nepilnamečių bylų procese yra savalaikis, greitas nusikaltimo aplinkybių ištyrimas. Baudžiamosios bylos iškėlimas “visų pirma, užkerta kelią nepilnamečiui vykdyti nusikaltimus, antra, iš jo atimama iliuzijos galimybė, kad jis iišvengs baudžiamosios atsakomybės, trečia, tuo išvengiamas negatyvus suaugusiųjų kurstytojų bei kitų bendrininkų poveikis jam,ir, ketvirta, kiek tai įmanoma greičiau, su juo atliekamas auklėjamasis darbas.”

Vidaus reikalų ministerijos tardytojai, sutinkamai su LR BPK 143 str., 443 str., atlieka parengtinį tardymą baudžiamosiose bylose, jeigu akivaizdžius nusikaltimus padaro nepilnamečiai. Tačiau praktikoje piliečių žodinius, rašytinius pareiškimus, ar valstybinių organizacijų, įmonių, įstaigų pareigūnų pranešimus priima, o vėliau nagrinėja kvotos organas, ir atlikęs reikiamus tardyminius veiksmus perduoda baudžiamąją bylą tardytojui.

Baudžiamosios bylos iškėlimas – tai pirmoji baudžiamojo proceso sstadija, kurioje tardytojas sprendžia klausimą ar kelti nepilnamečiui bylą: ar yra įstatyme numatytos vados, pagrindai baudžiamajai bylai iškelti, ar nėra aplinkybių, darančių baudžiamąją bylą negalima. LR BPK 125 str. numato išsamų vadų bei pagrindų baudžiamajai bylai iškelti, sąrašą. Taigi, tardytojo vveikla šioje stadijoje pasireiškia tuo, kad jis, visų pirma. turi įvertinti gautą informaciją apie nusikaltimo įvykį, po to šią informaciją tikrinti ir galutinai apibendrinamas šį procesą, priimti atitinkamą sprendimą.

Tardytojas, rinkdamas įrodymus, gali atlikti kai kuriuos įstatymo numatytus procesinius veiksmus, prieš iškeliant baudžiamąją bylą: tai įvykio vietos apžiūrą (LR BPK 199 str., 200 str.), gauti specialisto išvadą (LR BPK 84 str.), ekspertizės aktą (LR BPK 85 str.), paskirti reviziją (LR BPK 206 str.).

Tardytojas, keldamas bylą nepilnamečiui, turi tiksliai nustatyti jo amžių, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė. Kitas, labai svarbus momentas, tai nusikaltimo, priešingumo visuomenei laipsnio nustatymas.

Nesant aukščiau paminėtų aplinkybių, bei nustačius aplinkybes, darančias baudžiamąją bylą negalimą, tardytojas priima sprendimą atsisakyti kelti baudžiamąją bylą per tris dienas arba ne vėliau kaip pper 10 dienų (LR BPK 125 str.) LR BPK 5 str. “tiksliai atkuria aplinkybes, darančias baudžiamąją bylą negalimą galimą” bei “nuo teisėto ir pagrįsto baudžiamosios bylos iškėlimo taip pat ir nuo jos nutraukimo priklauso realus baudžiamojo proceso uždavinių įgyvendinimas.” Taigi tardytojas nutraukdamas arba atsisakydamas kelti baudžiamąją bylą priima motyvuotą nutarimą, remdamasis LR BPK 5 str. vienu iš punktų, taip pat LR BK 8 str. 2 d. (dėl veiklos mažareikšmiškumo).

Būtina paminėti ir baudžiamosios bylos nekėlimą, o iškeltos baudžiamosios bylos nutraukimą nukentėjusiajam iir kaltininkui susitaikius. Manau, kad tai yra vienas iš būdų užkirsti kelią nusikaltimų darymui, o ypač nepilnamečių tarpe. Asmeniui duodama galimybė apgalvoti savu veiksmus, suprasti jų galimas pasekmes, dalyvauti parengtiniame tardyme kaip kaltinamajam.

LR BK 531 str. pateikia sąrašą nusikaltimų, kuriuos padaręs asmuo gali susitaikyti su nukentėjusiuoju: taip pat įstatymas numato ir tai, jeigu asmuo padarys per vienerius metus naują nusikaltimą, tai pirmasis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir asmeniui bus pateiktas kaltinimas pagal ankstesnį nusikaltimą bei dabar įvykdytą.

Kalbant apie bylos nutraukimą nepilnamečiui, įstatymas dar numato asmeniui, “jaunesniam kaip 18 metų, padariusio veiką, turinčią nusikaltimo, kuris nėra labai pavojingas visuomenei” (LR BPK 278 str. 2 d.).Įstatymas suteikia nepilnamečiui galimybę viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį, jeigu susitaikyti nepavyko parengtinio tardymo metu, taip pat savarankiškai atlyginti arba savo darbu pašalinti materialinę žalą.

Taip pat nepilnametis gali “atlikti bausmę” nebūtinai auklėjimo kolonijoje, o namuose, prižiūrint jį 45 paras, bei atidavus į specialią auklėjimo įstaigą iki 3 metų. (LR BK 61 str., LR BPK 278 str.). Manau, kad toks alternatyvus sprendimas kaip paskirti nepilnamečiui švelnesnę bausmę, o ne jos atlikimą kolonijoje, nesužalos jo asmenybės, perauklės teigiama linkme. Žymus rusų pedagogas A. Makarenko rekomendavo iš pradžių išnaudoti visas auklėjamąsias priemones, o tik negavus rreikiamo rezultato, griežtinti jas.

2.2. AMŽIUS – KAIP NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PRIELAIDA

Taigi, svarbiausios nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės prielaidos yra jų amžiaus ypatumai bei sąmoningumo lygis.

“Amžiaus tarpsnis, kai formuojasi asmenybės pagrindai ir kai asmuo intensyviai fiziškai ir psichiškai vystosi, yra svarbiausias žmogaus gyvenimas. Tai – viso žmogaus gyvenimo sėkmės ir nesėkmės pagrindas”.

Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. liepos 03 d. ratifikuotoje Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje išdėstytos principinės nuostatos, ginančios nepilnamečių teises. Konvencijos 40 str. 1 d. nurodyta, kad kiekvienas vaikas, kuris laikomas pažeidusius įstatymą ar kaltinamas jų pažeidimu, turi teisę į tai, kad būtų atsižvelgta į jo amžių ir nebūtų pažeidžiamos jo teisės ir teisinės garantijos. To paties straipsnio 3 d. reikalauja, kad valstybė, priimdama įstatymus, numatytų “minimalų amžių, kurio nesulaukia vaikai laikomi negalinčiais pažeisti baudžiamųjų įstatymų”.

Daugelis autorių išreiškia nuomonę, kad nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės prielaida yra ir jų socialinė branda, kuri apima ...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 2275 žodžiai iš 4550 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti