Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Ms Excelio teorija

10 (1 atsiliepimai)

Apimtis
6,854 žodžiai (-ių)
Sritis
Anglų kalba

Ms Excelio teorija page 1
Ms Excelio teorija page 2
Ms Excelio teorija page 3
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Ms Excelio teorija

Darbo lapo struktūra

Pagrindinis šios temos tikslas – trumpai supažindinti su pagrindiniais terminais, lango elementais ir pirmaisiais veiksmais;

Microsoft Excel programos langas (1 pav.) – stačiakampė ekrano sritis, kurioje atliekami įvairūs veiksmai su vartotojo dokumentais. Šis langas turi pavadinimų juostą, meniu juostą, dvi ar kelias įrankių juostas, specialią formulės eilutę. Microsoft Excel programos lango centrinėje dalyje pateikiamas svarbiausias elementas – dokumento langas, vadinamas darbo knyga. Kai iškviečiama Microsoft Excel programa, jos lange pateikiama pirmoji tuščia darbo knyga, pavadinta Book1. Jei po tto atidarysime dar vieną naują knygą, Microsoft Excel ją pavadins Book2 ir t.t.

1. pav. Pagrindiniai Microsoft Excel programos lango elementai.

Darbo knyga

MS Excel darbo knyga turi darbo lapus.

2. pav. Darbo knygos lango pagrindiniai elementai.

Darbo lapas (worksheet), dar vadinamas skaičiuoklės lentele, arba sutrumpintai lentele yra skaičiuoklės Excel darbo knygos lapas, kuriame rašomi, saugomi bei apdorojami duomenys; Kiekvienas darbo lapas yra stačiakampė lentelė, turinti 256 stulpelius (columns) ir 65536 eilutes (rows). Kiekviena stulpelio ir eilutės sankirta yra celė (cell), kurioje rašomi dduomenys. Kiekvieno stulpelio viršuje yra stulpelio antraštė (column heading). Stulpelio antraštės žymimos nuo A iki IV (A, B, ., Z; AA, AB, ., AZ; .,IA, IB, .,IV). Kiekvienos eilutės kairėje pusėje yra eilutės antraštė (row heading). Eilutės antraštės žymimos skaičiais nnuo 1 iki 65536. Tada kiekviena celė turi koordinates, pvz. A13, H5. Celes galima pažymėti (tada celė apsiveda ryškiu rėmeliu) rodyklėmis arba pele. Vertikaliosios ir horizontaliosios juostos padeda pamatyti ekrane nurodytas lentelės dalis. Pamatyti paskutinę lentelės eilutę arba stulpelį galima taip: iš pradžių reikia nuspausti [Shift] klavišą ir vilkti šliaužtę (scroll box).

Meniu juosta

Meniu juosta (menu bar) – pateikia Microsoft Excel programos atveriamųjų meniu vardus. Microsoft Excel meniu juostoje yra devyni meniu: File (byla), Edit (redaguoti), View (vaizdas), Insert (įterpti), Format (tvarkyti formatus), Tools (įrankiai), Data (duomenys) ir Help (žinynas). Iš kiekvieno išvardinto Meniu juostos punkto galima pasirinkti ir nurodyti reikiamą komandą.

Formulės eilutė

Formulės eilutė (formula bar) – Microsoft Excel programos lango dalis, naudojama duomenims rašyti į darbo lapo celę ir jjiems redaguoti. Formulės eilutėje rodoma visa veikiamojoje celėje įrašyta konstanta (tekstas ar skaičius) arba formulė. Norint redaguoti formulės eilutę, reikia pelės žymekliu bakstelėti formulės eilutėje rodomo teksto redaguotiną vietą. Tada teksto lauke atsiranda įterpties ženklas, o formulės eilutėje – trys mygtukai: įvesties, anuliavimo ir formulės redagavimo. Įterpies ženklas (insertion point) – mirksintis vertikalus brūkšnelis formulės eilutėje, celėje arba teksto lauke – rodo, kur bus įterptas klaviatūra renkamas tekstas. Rinkti arba redaguoti duomenis baigiame, paspausdami [ENTER] klavišą arba pele bakstelėdami įvesties mygtuką (enter button). Surinkto naujo arba suredaguoto teksto atsisakome, paspausdami [ESCAPE] klavišą arba pele bakstelėdami anuliavimo mygtuką (cancel button). Bakstelėjus formulės redagavimo mygtuką (edit formula buton), ekrane pateikiamas formulės skydas (formula palette), kuris padeda sukurti formulę

Būsenos eilutė

Būsenos eilutė (status bar) – sritis darbo lapo lango apačioje, kurioje rodoma informacija apie atliekamą komandą arba Microsoft Excel darbo srities būseną. Kairėje eilutės dalyje pateikiamas trumpas pažymėtos komandos ar labiausiai tikėtino veiksmo aprašas, o dešinėje dalyje rodomas tuo metu įjungtas klaviatūros rėžimas. Klaviatūros darbo rėžimai.

1. lentelė

Rėžimo pavadinimas Rėžimo įjungimas Rėžimo žymuo būsenos eilutėje

Sudėtinio bloko (kelių negretimų celių ar blokų) žymimasis rėžimas Paspauskite [SHIFT] + [F8] ADD

Celių bloko žymėjimo išplėtimas Paspauskite [F8] EXT

Skaitmeninės klaviatūros įjungimas Paspauskite [NUM LOCK] NUM

Trupmeninio skaičiaus kablelio padėties nustatymas nurodytoje skaičiaus vietoje Atverskite Tools + Options komandos dielogo skydo Edit kortelę ir įjunkite Fixed Decimal (fiksuotas trupmeninis skaičius) jungiklį. FIX

Teksto keičiamasis rėžimas Kai įterpties ženklas yra formulės eilutėje arba celėje, paspauskite [INSERT] klavišą. OVR

Darbo lapo slenkamasis rėžimas – krypčių klavišais galima paslinkti lapą nekeičiant veikiamosios celės Paspauskite [SCOROLL LOCK] klavišą SCRL

Darbo lapo pabaigos rėžimas – krypčių klavišais celės žymėjimą galima perkelti rodyklės kryptimi į gretimą užimtą sritį arba paskutinę darbo lapo ccelę Paspauskite [END] klavišą END

Didžiųjų raidžių registro įjungimas Paspauskite [CAPS LOCK] klavišą

Būsenos eilutė

Kai dvi ar daugiau celių yra pažymėtos ir mažiausiai viena iš jų yra netuščia, būsenos eilutėje pateikiama šių reikšmių apibendrinamoji suma. Ši savybė vadinama automatiniu skaičiavimu. Paprastai būsenos eilutės automatinio skaičiavimo srityje rodoma pažymėtų reikšmių suma (Sum). Tačiau kai bakstelite ją nuspaudę dešinį pelės klavišą, atveriamas meniu, kuriame galite pasirinkti kitą skaičiavimo funkciją: vidurkio (Average), netuščių celių kiekio (Count), skaitinių reikšmių kiekio (CountNum), minimalios (Min) arba maksimalios (Max) reikšmes. Jei yra pažymėta None (nieko) reikšmė, skaičiavimai neatliekami (žr. 3 pav.) .

3. pav. Būsenos eilutėje atliekami automatiniai skaičiavimai.

Pirmasis meniu, pirmi įrankiai ir veiksmai

Kad sukurti naują darbo knygą Microsoft Excel programoje iš meniu juostos reikia pasirinkti meniu punktą File. Naudodamiesi File Meniu (4 pav.) komandomis galima sukurti naują darbo knygą, atverti jau esančią, išsaugoti pakeistą darbo knygą ir atlikti eilę kitų veiksmų. Universaliausias būdas norimai komandai nurodyti, pelės žymekliu iš Meniu juostos išsirinkus pvz.: File, papildomame Meniu bakstelime į norimą atlikti komandą pvz.: New ir mums atverčiama nauja darbo knyga

Meniu pavadinimas

Sukurti naują

Atidaryti

Uždaryti

Išsaugoti

Išsaugoti vardu

Išsaugoti kaip Web puslapį

Išsaugoti darbo erdvę

Web puslapio peržiūra

Nustatyti puslapio parametrus

Spausdinti sritį

Peržiūrėti spausdinamą dokumentą

Spausdinti <

Nusiusti

Parametrai

Darbo knygos bylos vardas

Darbo knygos bylos vardas

Išeiti

4. pav. File meniu komandos

Ląstelės fomatai

MS Excel programos ląstelė turi gana nemažai fizinių formatų. Juos visus keisti galima taip: pažymėjus ląstelę ar jų bloką Format-> Cells..(arba Ctrl+1) ir ten atsidaro atsidariuseme lange yra šešios kortelės, apie kurias toliau ir kalbėsime:

1. Pirmoji kortelė su pavadinimu Number. Joje galima ląstelei priskirti kategoriją. Lauke Category yra išvardintas kategorijų sąrašas: General, Number, Currency ir tt.

a. General – tai standartinis lątelės formatas, jei tai bus tekstas, jis bus rašomas nuo kairiojo krašto, jei skaičius tai dešiniame, jei įrašysite datą, ji bus tokiu formatu, kokiu parašysite, bet Excel’is, supras, kad tai yra data.

b. Number – galima nurodyti kiek skaičių po kablelio rodyti, (laukas Decimal place). Jei prie punkto Use 1000 Separotor (.) uždėsite varnelę, tada skaičiai kas tūkstantasias dalis bus atskiriami (.), pvz.: 1000 atrodys šitaip 1.000. Lauke Negative numbers galima pasirinkti kokia spalva rodyti teigiamas ir neigiamas reikšmes.

c. Currency – galima priskirti kokios nos šalies valiutos simbolį. Jei priskirsime litus, tai toje ląstelėje automatiškai bus rodomas skaičius kurį parašysite ir prisidės simbolis LT. Taip kaip ir akstesniame punkte galima pasirinkti skaičių po kablelio

kiekį ir teigiamų neigiamų reikšmių spalvas.

d. Accounting – jis taip pat prideda piniginio vieneto simbolį, bet kuo jis skiriasi nuo Currency ir kada kokį reikia vartoti, aš tikrai nežinau. Jei atsirastų žmogus apie tai žinantis ir galintis paiškinti, prašau paršyti man e-mail’u brikas@siauliai.omnitel.net, būsiu labai dėkingas.

e. Date – tai datos formatas. Ląstelėje, kurioje uždėtas toks formatas, turi būti rašoma data. Jei jūs ten parašysite skaičių MS Excel jį pavers į datą. Kokiu tipu rodyti datą, galima pasirinkti lange Type. Kaip EExcel’is paverčia skaičių į datą? Paimkime ant ląstelės uždėkite formatą Date ir pasirinkite tipą, kad rodytų mėnesio pavadinimą, dieną, metus. Tada toje ląstelėje įrašikite skaičių 36526. Tokiu atveju gausite: sausis 1, 2000. MS Excel skaičiuoja kiek dienų paraėjo nuo 1900.01.01 (imtinai). Parašius vienetą gautume: sausis 1, 1900

f. Time – tai laiko formatas. Ši kategorija labai panaši į Date, jos net siejamos, typuose galima pasirinkti, kad rodytų datą ir laiką. Šis formatas lygiai taip pat verčia skaičių į laiką. Tik laikas yyra skaičius po kablelio, t.y. kokia dalis paros. Pvz.: viena valanda yra 0,0416666. paros. Tokiu atveju pasirinkus tipą, kur yra rodomas laikas, bet nerodoma data ir parašius 0,0416666, matytume 1:00.

g. Percentage – Šioje ląstelėje bus rašomi procentai. Prie skaičiaus bus ppridedamas ženklas „%“ ir įrašytas skaičius automatiškai verčiamas į procentus.

h. Fraction – šis atributas skičius verčia į trupmenas. Pirmi trys atributai verčia tiksliai kokia yra, tik tik galima pasirinkti trupmenos dydį ta prasme į kiek skaičių po kablelio atsižvelgti likę atributai, taip pat, tik skirtingu tikslumu apvalina. Pvz.: parašius 1,5 gausime 1 1/2.

i. Scientific – ląstelėlė su tokiu atribu jūsų įrašyta skaičių rodys šitaip: 1,00E+01. Decimal place pasirinktas skaičius reiškia kiek ženklų po kablelio rodyti. Kam tai reikalinga? Kaip aš galvoju, tai reikalinga tada, kai tenka rašyti ypatingai ilgus skaičius, kad jie matytusi nėra būtina, sakykime mums reikalinga tik tokių skaičių suma. Tokiu atveju ląstelėje, kurioje bus suma, pasirinksime atributą Number ir matysime visą skaičių. O ląstelėje į kurią vesime mmatysime taip pvz.: įvedame 123456789, ląstelėje bus taip: 1,23E+08, tai reiškia, kad skaičius prasideda 123. ir nuo kablelio dar yra aštuoni sveiki skaitmenys.

j. Text – tai tiesiog ląstelė skirta rašyti tekstui, nors ten rašysite ir skaičius, bet excel’is juos supras kaip tekstą.

k. Special – yra keturi formatai, tai ZIP kodas, ZIP + 4 skaičiai (kiek aš žinau, tai Lietuvoje atitinka pašto indeksą), telefono numeris ir specialus numeris. Pirmasis rašo penkis skaičius. Jei parašysite 1, tai gausite 00001. Antruoju atveju iš vvieneto bus 00000-0001. Telefono numeris nelabai atitinka Lietuvos standartą, todėl geriau naudoti Custom, jis rašomas tokiu formatu 123-45-6789, o specialus, tai čia būtų užmiesčio arba mobilus, Lietuvai taip pat nelabai tinka, jo formatas toks (12) 345-67-8999.

l. Custom – na o šis atributas leidžia susikurti savo ląstelės šabloną. Čia jau palieku patiems pasiaiškinti kokie simboliai, ką reiškia. Na o jei bus sunku visada galite kreiptis, e-mail brikas@siauliai.omnitel.net

2. Antroji kortelė pavadinimu Alignment. Joje galima nurodyti, kaip tekstas bus lygiuojamas horizontalumo atžvilgiu Horizontal:, vertikalumo Vertical:. Taip pat ląstelėje galima pasukti tekstą kokiu nors kampu (Orentation). Yra ir trys punktai, prie kurių galima uždėti varneles:

a. Wrap text – jei tekstas netilps ląstelėje, jis bus keliama į kitą eilutę.

b. Shrink to fit – jei tekstas netilps ląstelėje, jis bus suspaudžiamas tiek, kad tilptų į ląstelę.

c. Merge celles – tik tik jei pažymėta ląstelių blokas, tokiu atvejų iš bloko yra padaroma viena ląstelė.

3. Trečioji kortelė Font. Na apie ją tikriausiai nieko daug kalbėti nereikia, nors ir nėra daug ką pasakyti. Čia galima pasirinkti šriftą, stilių, dydį, galima teksta pabraukti, nubraukti, parašyti indekse ir t.t.

4. Ketvirtoji kortelė Border. Ji yra skirta ląstelėms uždėti rėmelius, kurie bus spausdinami (tos linijos, kurias jūs matėte iki šiol, jos nėra spausdinamos(Gridlines)). NNa manau, kad apie šią kortelę taip pat nereikia daug pasakoti. Pažymime ląstelių bloką, kurį norime paversti spausdinama lentele, ir čia kaip jūs tik norite taip ir galite apipavidalinti savo lentelę.

5. Penktoji kortelė Patterns. Čia glima pasirinkti ląstelės fono spalvą ir uždėti kokį nors štrichą, taip pat galima pasirinkti ir štricho spalvą. Lauke Sample, po kiekvieno veiksmo jūs matysite pavyzdį, kaip atrodys jūsų ląstelė arba blokas.

6. Na paskutinioji kortelė Protection. Ten galima ant dviejų punktų uždėti arba nuimti varneles. Kam reikalingas Hidden, aš gana ilgai aiškinausi, bet iki šiol dar nesupratau, na o Locked, reiškia, kad ši ląstelė yra rakinama. Pagal nutylėjimą, visos ląstelės yra rakinamos. Bet sakykime, kad jūs darote, kokią dinaminę lentelę, į kurią kiti žmonės ves tam tikrus duomenis, ir jie bus, sakykime sumuojami. Tokiu atveju tas lasteles, į kurias bus vedami duomenys padarykite ne Locked, o kuriuose bus formulės, palikite Locked. Paskui meniu eilutėje Tools-> Protection-> Protect sheet. galima užrakinti puslapį, išskyrus tas lasteles, nuo kurių nuimtas atributas Locked.

paspauskite mygtuką. Atsidarys, Chart Wizard dialogo langas, kurį sudaro keturi žingsniai:

1. Pirmame žingsnyje jūs turėsite pasirinkti grafiko tipą. Standartinėje MS Excel 2000 yra 14 tipų grafikai, iš kurių kiekvienas tipas dar turi nuo 2 iki 7 sub ttipų. (sub-type). Dar galima rinktis ir iš Custom Types kortelės, bet turėkite omenyje, kad ten yra standartinio tipo grafikai, tik su įvairiausiai pakeistomis spalvomis, legendos, serijos ir t.t. vietomis. Todėl pasirinkus bet kurį iš standartinio tipo bus galima padaryti analogiškus, čia jau viskas jūsų fantazija. Taip pat savo sukurtą tipą galėsite įtraukti į Custom Types/User-defined sąrašą. Mūsų pavyzdžiui mes pasirinkime tipą Column – stulpelinis grafikas ir ketvirtą pagal eilę sub-tipą. Tai reiškia, kad mūsų stulpeliai bus su 3D efektu. Na pirmas žingsnis atliktas. Spaudžiame Next > .

2. Antrame žingsnyje jūs jau išvysite savo grafiko pavyzdį, kuris tikrai palengvins jūsų darbą. Šiame žingsnelyje yra dvi kortelės:

a. Data Range – tai duomenų kordinatės. Rašomos su operatoriumi „$“ – tai reiškia, kad nepriklausmai nuo grafiko vietos juos visada išliks fiksuotos. Pvz.: =Sheet1!$A$1:$B$8. Antras kriterijus, kurį galima pasirinkti, tai kaip grafike bus dėstomi jūsų lyginami dalykai ar eilute(rows) ar stulpeliu(columns)? Kad geriau suprastumetė uždėkite tai ant Rows, tai ant Columns ir stebėkite pavyzdį.

b. Series – Nežinau kaip tiksliai lietuviškai pasakyti, ką tei reiškia Series, bet tai yra lyginamojo dalyko pavadinimas ar pan. mūsų atveju tai bus Pirmadienis, Antradienis ir t.t. Naudojantis Chart Wizard daugumai grafikų jis Series sudeda pats ir priskiria joms teisingus parametrus

name – vardas i values – reikšmės. Mūsų atveju Name – Pirmadienis, Antradienis ir t.t., o values – 30, 28, 32 ir t.t. Tai ir išeina, kad Serie yra Name+Value. Šiame žingsnyje dar galima pasirinkti parametrą Category (X) axis labels: galima nurodyti X ašies kategorijas.

Pasirinkus visus parametrus antrame žingsnyje einame toliau. Next >

3. Trečiajame žingsnyje galėsite pasirinkti užrašus legendos, reikšmių vietas ir pan. Šiame žingsnyje yra šešios kortelės, visose jūs matysite savo grafiko pakitimus pakeitus vieną ar kitą pparametrą.

a. Titles – čia galima pasirinkti Grafiko pavadinimą, parametras – Chart Title ir ašių pavadinimus, Category (X), (Y), (Z) axis:.

b. Axes – viskas apie ašių reikšmes. Galima pasirinkti ar rodyti reikšmes prie atitinkamos ašies.

c. Grindlines – tai linijos grafike, kurios padeda lengviau nuvesti akis prie ašies parašytos reikšmės. Galima pasirinkti kokiais intervalais rodyti Grindlines prie atitinkamos ašies. Major grindlines didesniais intervalais, Minor grindlines mažesniais intervalais. Galima pasirinkti ir abu intervalus kartu.

d. Legend – legenda, jei parametras Show Legend – rodyti llegendą, paisrinktas galima dar pasirinkti legendos vietą: viršuje apačioje kairėje ir t.t.

e. Data Labels – duomenų žymuo. Galima pasirinkti ar rodyti grafike reikšmes prie stulpelio, taško ir pan. (priklausomai nuo grafiko tipo), ar rodyti šalia spalvos pavyzdį ir t.t. Palieku ttai išsiaiškinti patiems, nes tai nėra sunku o rašymo tikrai daug.

f. Data Table – duomenų lentelė. Grafike gali būti rodoma ir lentelė, iš korios imami duomenys, tereikia uždėti varnelę prie punkto Show data table. O jei prie punkto Show legend key uždėsime varnelę, tai lentelėje matysime ir duomenų spalvos/etiketės atitikmenį.

Na grafikas jau beveik padarytas, spauskime Next > ir pereikime į paskutinį žingsnį.

4. Paskutiniame žingsnyje nurodykite savo grafiko dislokacijos vietą. Ji gali būti As new sheet – naujame lape, tokiu atveju įrašykite pavadinimą. As object in: – kaip objektas esamame puslapyje, nurodykite kuriame. Spaudžiate Finish.

Funkcijų paaiškinimai.

Kaip jau anksčiau minėjau, MS Excel’is turi labai daug funkcijų, kurias gali atlikti ląstelės. Jas galima išsikviesti aktyvavus komandą, Insert-> Function. JJos yra suskirstytos į devynias kategorijas, kurias matysite kairiajame Paste Function dialogo lango, lange. Pasirinkus kategoriją All, lange Function Name: matysite visas funkcijas, o pasirinkus kategoriją Most Recently Used – matysite paskutinias dešimt jūsų naudotų funkcijų.

Skyrelyje „Skaičiavimas ląstelėse ir funkcijų naudojimas“ yra aprašyta funkcijų bendra sintaksė: FUNKCIJA(kintamas1; kintamasis2; ..). Apie tai kokius kintamuosius, kokiai funkcijai reikia rašyti ir kokį rezultatą gausime ir bus šis skyrelis. Kadangi tokius duomenis lengviausia pateikti lentelėje, tai aš juos pateiksiu lentelėje, kurioje pirmame stulpelyje bbus funkcijos vardas (Function Name), antrame reikalingi kintamieji – ir jų paaiškinimai, trečiame – platesnis paaiškinaimas arba(ir) pavyzdys.

Financial, financinės funkcijos.

Nėra Nėra Nėra

Date & Time, data ir laikas.

DAY() serial_number – datos numeris. MS Excel data yra skaičiuojama nuo 1900m. sausio 1d. šios dienos serial_number=1 Parodo tik mėnesio dieną nuo 1 iki 31. Pvz.: „A1″ – „2000.12.22“, tada =DAY(A1) gausime 22

Math & Trig, matematika ir trigonometrija.

ABS() number – skaičius Parodo realų skaičių. Pvz.: ABS(-2) gausime 2.

FACT() number – skaičius Pvz.: FACT(5) gausime 1*2*3*4*5 = 120

INT() number – skaičius Išskiria svaikąją skaičiaus dalį. Pvz.: INT(1,987) gausime 1.

PI() —- Skaičius Pi = 3.14159265358979

POWER() number – skaičius, power – laipsnis. Kėlimas laipsniu. Atitinka operatorių (^). Pvz.: POWER(12;5) gausime 248832

PRODUCT() number1. – skaičius galima iki 30. Skaičių sandauga. Pvz.: PRODUCT(2;3;4) gausime 24.

RAND() — Atsitiktinai sugeneruoja skaičių 0,???????. Jei norite, kad jums ląstelėje atsitiktinai sugeneruotu skaičių nuo 0 iki 100 darykite taip: INT(RAND()*100). Kiekvienu bet kokios ląstelės pakeitimu bus generuojmas nuajas skaičius.

ROMAN() number – skaičius, bet ne didesnis už 3999. form – forma, gali buti 0,1,2,3,4, true, false. Kuo skiriasi pabandykite patys, gal jūs geriau nusimanote apie romėniskus skaičius. Paverčia parastą skaičių į romėniškus rašmenis.

ROUND() number – skaičius. num_digits – kiek skaičių po kablelio 1 – vienas skaičius po kablelio. Apvalina skaičių iki nurodyto tikslumo. Pagal matematines taisykles. ROUND(1,5; 0) gausime 2. JJei num_digits – 0, tada iki sveiko skaičiaus.

ROUNDDOWN()

ROUNDUP() number – skaičius

num_digits – kiek skaičių po kablelio. Apvaliną skaičių, iki nurodyto tikslumo imdamas žemesnį/aukštesnį skaičių. ROUNDDOWN(7,9; 0) gausime 7. ROUNDUP(7,1; 0) gausime 8.

SQRT() number – skaičius. Kvadratinė šaknis. SQRT(16) gausime 4. SQRT(-16) gausime #NUM!, reikia daryti taip SQRT(ABS(-16)) gausime 4.

SUBTOTAL() function_num – funkcijos vardas, skaičius nuo 1 iki 11, plačiau čia.

ref1..ref29 – ląstelių blokas. Galima nurodyti 29. Atliekamas veiksmas su ląstelių reikšmėmis, priklausomai nuo function_num parametro. Pvz.: ląstelėje „A1″ – 15, „A2″ – 14 SUBTOTAL(9;A1;A2) gausime 29. 9 – reiškia SUM, A1 – ref1, A2 – ref2.

SUM() number1.number30 – skaičius Sumuoja nurodytus skaičius. Pvz.: SUM(15;13) gausime 28.

SUMIF() range – ląstelių blokas,

criteria – kriterijus,

sum_range – sumuojamas blokas. Sumuoja tik tas reikšmes, kurios atitinka nurodyta kriterijų. Pvz.: Ląstelių bloke, „A1:A5″ surašykime skaičius nuo 1 iki 5. Tada SUMIF(A1:A5;“>2″;A1:...

Šiuo metu matote 50% šio darbo.

Matomi 3427 žodžiai iš 6854 žodžių.


Panašūs darbai


Turkija

ASPENDOS FESTIVAL For aficionados of opera, ballet, musicals and classical music Aspendos Festival since 1994 has been a “must” place to be in June and July of every year. Aspendos Theate...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tony

TONY Hawk is a professional skateboarder. is about forty years old. He is best of all professionals. travels a lot and there he participates in competitions. He gets a lot of money thoug...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Tenses

Laikai Present Simple – everyday/year, often, sometimes, usually, seldom, always, never, at weekends, on Mondays . Po when, as, while, before, after, as soon as, until, if; taip pat po wh...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
After 10 years….

It was bright and sunny day.the sun was shining everywhere.there were no clouds in the sky.the wind was tousling his thick brown hair. John was standing on the main deck,wearing black trouse...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Computer security

About two hundred years before, the word „computer“ started to appear in the dictionary. Some people even didn’t know what is a computer. However, most of the people today not just know...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą