Referatas Mokyklos raštvedybos sistemos analizė

9.8 (2 atsiliepimai)

Apimtis
947 žodžiai (-ių)
Kategorija
Raštvedyba

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Mokyklos raštvedybos sistemos analizė

TURINYS

Įvadas 3

Trumpas įstaigos veiklos aprašymas 4

Įstaigos valdymo struktūra 4

Raštvedybos sistema 5

Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 5

Registravimo priemonės ir reikalavimai 6

Bylų nomenklatūra 9

Išvados ir pastabos 10

Priedai 10

ĮVADAS

Šiuo metu daugelis įstaigose dirbančių žmonių bendrauja netiesioginiu būdu, o dokumentų pagalba, nes tai yra labai patogus bendravimo būdas, ypač esant dideliems atstumams. Dokumentas tapo neatskiriama daugelių darbo dalimi, nesvarbu, kokiu būdu jis yra pateikiamas – paštu, faksu, kompiuterio pagalba ar kaip kitaip. Svarbiausia, kad dokumentas būtų teisingai suprastas.

Mano darbo tikslas – surasti ir išanalizuoti įstaigos arba įmonės raštvedybinę sistemą, surasti klaidas, jei ttokių pasitaikys ir jas pasistengti ištaisyti.

Mano tirta organizacija – „XXX“ vidurinė mokykla. Taigi savo darbe tikiuosi apžvelgti visą mokyklos raštvedybos sistemą ir išanalizuoti.

TRUMPAS ĮSTAIGOS VEIKLOS APRAŠYMAS

„XXX“ vidurinė mokykla savo veiklą pradėjo 1991 m. rugsėjo 1 d. Jos teisinė forma – valstybinė mokykla. Mokykloje mokiniai turi galimybę mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Be to, mokykla vykdo Rytų Lietuvos socialinio plėtojimo, auklėjimo ir mokymo valstybine kalba programą. Mokymo forma – dieninė iir neakivaizdinė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos misija – suteikti kokybišką vidurinį išsilavinimą mokiniams, užtikrinant vienodas galimybes baigti mokyklą valstybine lietuvių dėstoma kalba lietuvių, rusų ir lenkų tautybės vaikams. Paruošti mokinius stoti į aukštąją mokyklą ir suformuoti poreikį mokytis visą ggyvenimą.

Mokykla pasirengusi išugdyti kiekvienam mokiniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapto doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.

Mokyklos vizija – 2006 metais mokykla ruošiasi vidurinių mokyklų akreditacijai ir sieks gauti gimnazijos statusą.

ĮSTAIGOS VALDYMO STRUKTŪRA

RAŠTVEDYBOS SISTEMA

Ši mokykla yra pasirinkusi centralizuotą raštvedybos sistemą. Tai yra dokumentų priėmimas, išsiuntimas, registravimas, tvarkymas sukoncentruotas vienose rankose. Mano nagrinėjamoje įstaigoje šį darbą atlieka sekretorė.

Mokykla šią raštvedybos sistemą yra pasirinkusi todėl, kad joje yra mažas dokumentų kiekis.

DOKUMENTŲ APYVARTOS SCHEMA IR APRAŠYMAS

Pirminį dokumentą gali rengti bet kuris mokyklos darbuotojas. Mokykla turi savo blanką, kuriame yra hherbas, mokyklos pavadinimas ir visi kiti reikalingi duomenys (adresas, kodas, pašto indeksas, telefono numeris, el.pašto adresas, registracijos pažymėjimo numeris ir registravimo adresas). Atskirais atvejais gali būti naudojami blankai, kuriuose yra nurodyti ir banko rekvizitai. Parengti dokumentai turi būti pasirašyti rengėjo ir suderintas su mokyklos vadovybe. Gavus vizą, dokumentas atiduodamas mokyklos raštinei. Raštinėje dokumentas yra atspausdinamas, nunešamas pasirašyti direktoriui, vizuojamas: sekretorės, kuri atspausdino dokumentą, darbuotojo, kuris yra minimas dokumente, direktoriaus pavaduotojo, kuriam yra pavaldus dokumente paminėtas darbuotojas, arba paties direktoriaus ir jjei reikia buhalterės.

Jei tai yra siunčiamas dokumentas, jis yra sekretorės įregistruojamas siunčiamų dokumentų žurnale ir išsiunčiamas nurodytam adresatui.

Jei tai yra gautas dokumentas, jis yra sekretorės įregistruojamas gautų dokumentų žurnale, nunešamas direktoriui. Jis susipažįsta su tuo dokumentu ir, jei reikia, parašo rezoliuciją paskirdamas vykdytojus, užduotis, jų įvykdymo laiką. Tuomet dokumentas grąžinamas sekretorei, rezoliucijos surašomos į dokumentų registravimo žurnalus ir dokumentas perduodami užduočių vykdytojams.

Jei tai yra mokyklos vidaus dokumentas – direktoriui jį patvirtinus, su tuo dokumentų yra supažindinami darbuotojai (jie turi pasirašyti, kad susipažino). Tuomet dokumentas yra iškabinamas sieninėje spaudoje.

REGISTRAVIMO PRIEMONĖS IR REIKALAVIMAI

Visi mokykloje gaunami raštai ir dokumentai yra registruojami popierinėje laikmenoje. „Raštvedybos taisyklės“ numato, kad kol dokumentas neužregistruotas, jokios tolesnės procedūros negali būti atliekamos, todėl atsirado būtinybė registruoti mokyklos dokumentus atskiruose registracijos žurnaluose pagal dokumentų rūšis ir saugojimo terminus. Dokumentų registracijos žurnalų kiekį nustato ir patvirtina mokyklos vadovas. Sąraše yra kiekvieno dokumentų registracijos žurnalo pavadinimas, jo identifikavimo žymuo, žurnalo pildymo laikotarpis. Mokyklos dokumentų sąrašas yra visiems prieinamas (taip yra nurodoma taisyklėse). Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę susipažinti su mokyklos dokumentais.

Mokyklos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai yra registruojami, kad būtų įrodytas jų buvimas mokyklos dokumentų apskaitos sistemoje ir būtų užtikrinta jų paieška.

Dokumentai registruojami dokumentų registracijos žurnaluose:

Mokyklos tvarkomieji dokumentai rregistruojami atskiruose žurnaluose pagal dokumentų rūšis ir saugojimo terminus.

Informaciniai mokyklos vidaus dokumentai (protokolai, aktai, pažymos ir kt.) registruojami atskiruose žurnaluose pagal dokumentų rūšis.

Informaciniai siunčiamieji ir gauti dokumentai registruojami atskiruose žurnaluose.

Dokumentai yra registruojami tokia tvarka:

Registracijos žurnale ir dokumente yra įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos eilės numeris, registravimo data, o jei dokumentas yra gauta – dokumento registracijos eilės numeris ir dokumento gavimo data.

...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 947 žodžiai iš 1893 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Raštvedybos darbas

TURINYS 1. DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS 3 1.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 3 1.3 BENDRIEJI DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI 3 1.4 DOKUMENTŲ REKVIZITAI 3 1.5 TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS 7 1.6 ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ ĮF...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
Dokumentų registravimo bylų tvarkymas

Raštvedybos taisyklėse vartojamos sąvokos: Byla – pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti ir susisteminti dokumentai. Bylų apyrašas – įstaigos sudarytų bylų apskaitos ir paieškos dokumentas. Bylų nome...

6 atsiliepimų
Parsisiųsti
RAŠTVEDYBOS TERMINŲ ŽODYNAS

Turinys nebuvo būtinas, nes tai – žodynas. ĮŽANGA Lietuvos istorinės sąlygos susiklostė taip, kad ilgus jos amžius raštvedyboje buvo vartojamos svetimos kalbos: lotynų, vokiečių, senoji slavų, lenkų, rusų. XIX a. antroje p...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
AB “X” rašvedybos sistemos analizė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLOVADYBOS FAKULTETAS Parengė: Indrė Dėstytoja: ________________ Vilnius, 2004 TURINYS TURINYS 2 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ĮVADAS 3 ĮMONĖS VEIKLOS APRA...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Mokyklos raštvedybos sistemos analizė

TURINYS Įvadas 3 Trumpas įstaigos veiklos aprašymas 4 Įstaigos valdymo struktūra 4 Raštvedybos sistema 5 Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 5 Registravimo priemonės ir reikalavimai 6 Bylų nomenklatūra 9 (adsbygoogle = wind...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą