Referatas Lietuvos Valstybes 1928m. Konstitucijos bruozai

3 atsiliepimaiLietuvos Valstybes 1928m. Konstitucijos bruozai

Turinys

1.

Įvadas……………………

……………………..

2

2. Konstitucijos atsiradimo

aplinkybės………………….

……….3

3. 1928m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos

bruožai…………………..

..5

3.1 Perversminis konstitucijos pobūdis Jos

įžangoje……………………

…6

3.2 Dvi tautos atstovybės 1928 m.

Konstitucijoje………………….

…….7

3.3 Prezidento galių išplėtimas bei Seimo konstitucinių funkcijų

susiaurinimas 1928m. Valstybės

Konstitucijoje………………….

……………………..

.7

3.4 Ministrų Kabineto vaidmuo 1928m

konstitucijoje………………….

….11

3.5 Valstybės Taryba- nauja institucija 1928m

Konstitucijoje…………………1

2

4. Konstitucijos nuostatų

įgyvendinimas…………………

………..13

5.

Išvados…………………..

……………………..16

6.

Literatūra………………….

……………………17

Įvadas

Konstitucija – (lot. constitutio – teisių nustatymas) pagrindinis

normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma,

turinti aukščiausią teisinę galią ir nustatanti šalies politinės, teisinės

ir ekonominės sistemos pagrindus. Teisinis valstybės funkcionavimas,

juridinė aukščiausiųjų politinės valdžios organų veikla, betarpiška

įstatymų leidyba įmanoma tik priėmus konstituciją, kuri nustato valstybės

santvarkos pobūdį, pagrindines institucijas, jų kompetencijas, reguliuoja

reikšmingiausius visuomenės gyvenimo, socialinius santykius. Valstybės

politinės sistemos veikimas, jos sudėtinių dalių sąveikos galimybės

priklauso būtent nuo šio pagrindinio valstybės įstatymo.

XXa. I pusės nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvenimas pasižymėjo

bandymais tobulinti šalies politinės sistemos pagrindus. Po laikinųjų

valstybės konstitucinių aktų, pagaliau buvo priimta nuolatinė- 1922m.

Lietuvos Valstybės Konstitucija. Tačiau joje įtvirtinta parlamentokratija

pamažu evoliucionavo į autokratiją, kurios pagrindus įtvirtino naujoji

1928m. Lietuvos Valstybės Konstitucija.

Šios evoliucijos posūkio tašku tapo 1926m. gruodžio 17d. perversmas,

kurio viena iš priežasčių buvo išaugusi opozicija parlamentarizmui ir

apskritai ššios valdymo formos krizė Lietuvoje, kurią sukėlė neišsprendžiami

partijų nesutarimai, paralyžiavę normalią Seimo veiklą. Autoritarinis

režimas, nenorėdamas grąžinti senosios parlamentinės sistemos ir siekdamas

įtvirtinti Prezidento instituciją, 1928 m. gegužės 15 d. paskelbė naują

Konstituciją, kuri įtvirtino realią politinę situaciją.

Nors joje ir buvo formaliai ppripažinta demokratinių principų viršenybė

ir įteisinta demokratinė santvarka, vis tik Konstitucijos įtvirtintas

režimas akivaizdžiai krypo diktatūrinio valdymo link, taip atmesdamas

1922m. Konstitucijos suponuotą parlamentinės valdymo formos įteisinimo

schemą.

Tai buvo viena iš ilgiausiai galiojusių ir labiausiai Lietuvos

politinį gyvenimą įtakojusių Konstitucijų.

Šiame darbe bus bandoma apžvelgti 1928m. Lietuvos Valstybės

Konstitucijos atsiradimo sąlygas, aptarti joje įtvirtintos politinės

sistemos pagrindinius bruožus, šiek tiek giliau panagrinėti konstitucinių

aukščiausiųjų valstybės organų veikimą, tų organų tarpusavio ryšį. Taip pat

bus aptariamas Konstitucijos nuostatų įgyvendinimas.

Konstitucijos atsiradimo aplinkybės

Po I-ojo Pasaulinio karo visoje Europoje nuvilnijusi demokratijos

pakilimo banga netrukus ėmė slūgti: besiskverbiantis komunistinis

judėjimas, propaguodamas klasių kovą, visur kėlė chaosą ir netvarką, ir tai

negalėjo nesukelti priešingos reakcijos, pasireiškusios klasių kovos

nepripažįstančios tautos vienybės idėjų, propagavimu ir tendencija

siaurinti demokratiją, sudarančią palankias sąlygas destruktyviems

judėjimams.[1]

Lietuvoje, konstituciškai įtvirtinusioje seiminį režimą, taip pat

greitai išryškėjo gilėjantis visuomenės susiskaldymas, vertęs valstybės

gyvenime remtis netvirtomis ir trumpalaikėmis partinėmis koalicijomis,

kęsti nuolat besikeičiančius ministrų kabinetus, politinį nestabilumą,

balansuojantį ant krizės ribos. Todėl vos tik buvo pasiekta apčiuopiamesnių

rezultatų stiprinant jauną valstybę, krašte ėmė stiprėti konservatyvios

nuotaikos, paplito didesnio pastovumo ir ramybės troškimas, visuomenėje

didėjo nusivylimas parlamentarizmo negaliomis.

Lietuvoje ėmė bręsti sąmokslas prieš parlamentarizmą jau pirmajam

Seimui atskleidus savo nesugebėjimą atlikti pagrindinių jam skirtų

funkcijų. Jis telkėsi apie niekada parlamentarizmui nesimpatizavusią

Lietuvių tautos pažangos partiją (1924 m. pasivadinusią Lietuvių tautininkų

sąjunga), ir apie krikščionis demokratus, praktiškai patyrusius, kad jų

politinė platforma nesulaukia kaip tikėtasi pastovesnio rinkėjų pritarimo.

Dešiniesiems pralaimėjus 1926 m. Seimo rinkimus ir susiformavus koalicinei

liaudininkų ir socialdemokratų Vyriausybei, šios jėgos susivienijo.[2]

Naujasis Seimas pakeitė keletą antrojo Seimo priimtų konservatyvesnio

pobūdžio įstatymų lietusių kai kuriuos Baudžiamojo statuto, Susirinkimų

įstatymo straipsnius, panaikino karo padėtį, paskelbė politinių kalinių

amnestiją. Valstybės aparato kai kurie valdininkai imti keisti „savais“

žmonėmis, vyriausybiniai sluoksniai planavo mažinti aukštųjų pareigybių

etatus kariuomenėje, nebemokėti algų dvasininkams, imtis kai kurių kitų

priemonių.[3]

Tam tikras demokratijos išplėtimas sudarė naujas, palankesnes

politines sąlygas komunistinei veiklai reikštis, pagausėjo streikų,

mitingų, demonstracijų ir politinių susirinkimų. Komunistai stengėsi

pajungti sau profsąjungas.

Vyriausybė, neturėdama Seime absoliučios balsų daugumos paramos ir

suvokdama, kad jos likimas nemažai priklauso nuo tautinių mažumų atstovų

pozicijos, darė joms, ypač lenkams, kai kurių nuolaidų.

Visas šias aplinkybes opozicija panaudojo Vyriausybės politikai

diskredituoti, pirmiausiai kaltindama ją krašto bolševizavimu ir

polonizavimu.

Parlamentinio valdymo laikotarpį Lietuvoje nutraukė valstybės

perversmas. 1926 m. gruodžio mėnesio naktį iš 16 į 17 d. grupė karininkų

nutraukė užtrukusį Seimo posėdį, sulaikė jo Prezidiumą ir ministrus, o

Respublikos prezidentui K. Griniui paskyrė namų areštą. Po to

sąmokslininkai tautininkų veikėją A. Smetoną paskelbė nekonstituciniu

Valstybės vadu. Ir nors perversmas įvyko be pasipriešinimo, jis reiškė

konstitucinės santvarkos Lietuvoje žlugimą jau vien dėl to, kad valdžios

pasikeitimas šįkart vyko aiškiai prieštaraujant Konstitucijos dvasiai.

Siekdamos stabilizuoti po perversmo susidariusią padėtį,

perversmininkų pastatytos į valdžią politinės jėgos tuojau pat pamėgino

legalizuoti perversmo padarinius ir sukurti valdžios tęstinumo regimybę.

Tam buvo gautas nuverstųjų liaudininkų ir socialdemokratų vadovybės

sutikimas, sudaręs sąlygas formaliai išsaugoti tas pačias politinės

valdžios institucijas – Seimą ir dvinarę Vyriausybę, susidedančią iš

Respublikos prezidento ir Ministrų kabineto. Personaliniai pakeitimai šiose

institucijose buvo padaryti taip pat formaliai laikantis Konstitucijoje

nustatytos tvarkos: jau tą pačią gruodžio 17 d. apie atsistatydinimą

pareiškė liaudininkų ir socialdemokratų Ministrų kabinetas, jo

atsistatydinimą priėmęs prezidentas K. Grinius formuoti naują Ministrų

kabinetą pavedė tautininkų veikėjui A. Voldemarui, o po to, patvirtinęs

naujo Ministrų kabineto, į kurį šįkart įėjo Tautininkų sąjungos,

krikščionių demokratų bloko bei liaudininkams artimos Ūkininkų partijos

atstovai, sudėtį, atsistatydino; gruodžio 19 d. posėdyje, nedalyvaujant

pašalintų nuo valdžios partijų žmonėms, 38 savo narių balsais konstituciniu

prezidentu Seimas išrinko A. Smetoną. Perrinkta ir Seimo vadovybė, iš esmės

sutelkiant ją krikščionių demokratų bloko rankose.[4]

Taip formaliai politinės valdžios konstitucinės institucijos buvo

sudalytos nepažeidžiant Konstitucijoje nustatytos tvarkos. Tačiau faktiškai

buvo pažeistas esminis Konstitucijos reikalavimas, kad Respublikos

prezidentas ir Ministrų kabinetas turėtų Seimo pasitikėjimą: turėjusi

remtis Seimo dauguma, tos daugumos Vyriausybė neturėjo, ją sudarė politinės

grupės, Seime disponuojančios 38 (iš 85) balsais.

Šioje situacijoje Seimo funkcionavimas buvo įmanomas tik todėl, kad

nuo valdžios nušalintoji Seimo dauguma nesiryžo peržengti nuosaikios

parlamentinės opozicijos ribų. Tokia savo laikysena ji sudarė naujoms

politinėms jėgoms sąlygas laimėti laiko ir įsitvirtinti valdžioje. Ir

tiktai tarp opozicinės Seimo ddaugumos ir Vyriausybės kilus konfliktui dėl

Seimo nario liaudininko J. Pajaujo, apkaltinto sąmokslo rengimu, arešto,

pažeidžiant jo imunitetą, parlamentas 1927 m. balandžio 12 d. buvo

paleistas, ir, o tai šiuo atveju svarbiausia, neskiriant, kaip to

reikalaujama pagal Konstituciją, naujų jo rinkimų. Šis faktas buvo aiškus

1922m. Konstitucijos sulaužymas ir konstitucinės santvarkos suardymas. Jis

laikomas antruoju konstituciniu perversmu Lietuvoje. Skirtingai nuo

pirmojo, šis perversmas priemonių atžvilgiu buvo blankesnis t.y jame nebuvo

panaudota jokių smurto priemonių, tačiau savo esme buvo daug gilesnis ir

griežtesnis: pirmojo perversmo padarinius buvo galima „legalizuoti“, buvo

išlaikyta bent konstitucingumo fikcija, o 1927 04 12 perversmo užglaistyti

jau niekas nebemėgino, nes, pasak M. Rėmerio „ jis buvo tyčia ir sąmoningai

nukreiptas prieš formalinę konstitucinę santvarką, [.] o Seimo visiško

nebuvimo iš viso nebuvo galima legalizuoti“. [5]

Į perversmą iš karto neigiamai sureagavo jau pradėjusios irti

vyriausybinės koalicijos tautininkų partneriai, ir tai lėmė visišką jos

griuvimą.

Taigi, Pašalinus Seimą, tautininkų užmačioms įgyvendinti trukdė gana

demokratiška 1922m. Konstitucija. Iš dviejų alternatyvų – pažeidinėti esamą

Konstituciją ar keisti ją nauja – tautininkų vadovybė pasirinko pastarąjį

variantą. 1928m. gegužės 15d. Respublikos Prezidentas su Ministrų Kabineto

pritarimu paskelbė naują Lietuvos Valstybės Konstituciją, kuri, nors

formaliai nenutraukė ryšių su demokratija, pasuko autoritarizmo link.

Naujos Konstitucijos paskelbimą A. Smetona argumentavo kaip poreikį

teisiškai įtvirtinti pastovesnę ir tvirtesnę valdžią, galinčią išsaugoti

tautos vienybę ir garantuoti efektyvesnį, krašto būdą ir

tradicijas

atitinkantį valdymą. Lietuvai parlamentarizmas, anot A. Smetonos, yra

svetimas, nes tai svetur sukurta sistema, todėl, kaip ir kiekvienas

svetimas reiškinys, Lietuvai nepritaikomas. A.Merkelis gruodžio 17d.

perversmą ir naujos konstitucinės santvarkos įtvirtinimą vertina kaip

revoliucinį žygį, įvykdytą patriotizmo dvasia.[6]

1928m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos bruožai

Tautininkai buvo neigiamai nusistatę dėl parlamento viršenybės

valstybės institucijų sistemoje ir buvo pasiryžę siekti prezidentinio

valdymo. Todėl, likę valdžioje vieni, jie atvirai ir plačiai ėmė skelbti,

jog būtina reformuoti perversmo jau sulaužytą 1922 m. Konstituciją, kurioje

legaliai per visą galiojimo laikotarpį nebuvo padaryta nė vienos pataisos.

Imta tvirtinti, kad ši konstitucija buvusi priimta revoliucinio pakilimo

sąlygomis, jos autoriams neturint reikiamos patirties ir neatsižvelgiant į

tikrąją Lietuvos padėtį.

Apie teisėtą, bet reikalaujančią sutelktų plačių politinių pajėgų ir

todėl sudėtingą pačios Konstitucijos nustatytą jos peržiūrėjimo tvarką,

panaudojant tam reikalui naują išrinktą Seimą, šįkart nedrąsiai buvo

užsiminta tik dar iki išyrant koalicijai. Koalicijai kritus ir nebelikus

jokių tokių ketinimų sėkmės iliuzijų, dar kurį laiką tikėtasi Konstituciją

reformuoti referendumu. Tačiau nesulaukusi tam dalykui būtino platesnio

kitų politinių jėgų pritarimo, Vyriausybė valdančiųjų valia nuėjo

lengviausiu ir pačiu paprasčiausiu, bet neturinčiu nieko bendra su

Steigiamojo seimo nustatytais Konstitucijos keitimo tvarkos reikalavimais

keliu: 1928 m. gegužės 25 d. buvo oficialiai paskelbtas prezidento su

ministro pirmininko kontrasignacija dekretuotas dokumentas, pavadintas

Lietuvos Valstybės Konstitucija.[7] Tokiu būdu trylika mėnesių, antrajam

perversmui įvykus (nuo 1927.IV.12 iki 1928.V. 14), išlaikiusi neaiškią ir

kiek paradoksinę konstitucinę būklę, perversminė faktinė vyriausybė

pagaliau ryžosi atvirai pasireikšti kaip tokia ir iš karto trumpame

vienuolikos dienų laikotarpyje nuo 1928.05.14 iki 1928.05.25 iš savo

faktinės perversminės galios padarė visas išvadas, kurias tuo tarpu ji jau

buvo slaptai paruošusi.[8]

Sandaros požiūriu naujoji Konstitucija nesiskyrė nuo 1922 m.

Konstitucijos, susidėjo iš tų pačių 15 skirsnių, tik šįkart apimančių ne

108, o 107 straipsnius. Taip pat turinio požiūriu ji pažodžiui kartojo

daugelį ankstesniosios, 1922m. Konstitucijos nuostatų. Tačiau savo esme abi

konstitucijos labai skyrėsi. Būdingiausias skiriamasis 1928 m.

Konstitucijos bruožas – vykdomosios valdžios, pirmiausiai Respublikos

prezidento galių išplėtimas, autoritarinių elementų į valstybės valdymą

įdiegimas, tuo pat metu išsaugant pagrindinių demokratinių institutų,

skyrium imant – parlamentarizmo regimybę, netgi demonstruojant didesnį

pasitikėjimą tokiu tiesioginės demokratijos institutu kaip referendumas.

Perversminis Konstitucijos pobūdis Jos įžangoje

Atsižvelgiant į 1928 m. konstitucijos preambulės tekstą, galima

teigti, kad ši konstitucija yra faktinės perversminės valdžios oktrojuota:

joje pasakyta, kad Konstituciją nusprendęs paskelbti būtent Respublikos

prezidentas, pritariamas viso Ministrų kabineto, susirinkusio į iškilmingą

posėdį kariuomenės šventės dieną. Tad konstitucija yra skelbiama kaip

Respublikos Prezidento imperatyvinis sprendimas, Prezidento steigiamosios

galios, tad diktatūros, aktas.

Tai ypatingai pabrėžia perversminę šios konstitucijos kilmę, nes tik abu –

1926.12.17 ir 1927.04.12 perversmai galėjo Respublikos Prezidentui su jam

pritariančiu Ministrų Kabinetu suteikti tą galią, kurią jis iš jokių

ankstyvesnių teisinių aktų įgyti nebūtų galėjęs.[9]

Tai patvirtino ir tautininkų spauda, kurioje, ppaskelbus Konstituciją,

imta teigti, kad šiuo atveju teisės šaltiniu, teisę kuriančiu veiksniu

buvęs gruodžio 17 dienos faktas, naujajai Lietuvos vyriausybei davęs

pagrindą savo nuožiūra, nesilaikant nustatytos tvarkos, keisti

Konstituciją.

1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos oktrojavimo faktui

sušvelninti į ją buvo įtraukta nuostata: „Ši Konstitucija veikia nuo jos

paskelbimo dienos, bet ji tikrinama ne vėliau kaip per dešimtį metų tautos

atsiklausimo keliu“ (106Str.). Dėl šios aplinkybės minima Konstitucija

literatūroje dažnai traktuojama kaip laikinas aktas, pasak M. Rėmerio,

„konstitucinis pasiūlymas tautai“ arba „konstitucinis provizoriumas“-

laikinoji konstitucija, turinti veikti ir iki jos patikrinimo. Taip pat M.

Rėmeris šį straipsnį interpretuoja kaip panaikinantį prielaidą, kad ši

konstitucija- oktrojuota, teigdamas kad jis suteikia konstitucijai

demokratinio pobūdžio. Šis pobūdis glūdi būtent šiame straipsnyje apie

konstitucijos „patikrinimą“ „tautos atsiklausimo keliu“[10]. Tad M.Rėmeris

tai yra labiau linkęs traktuoti kaip konstitucinį pasiūlymą tautai, o ne

kaip Prezidento oktrojuotą konstituciją. Beje, „Tautos atsiklausimo“

terminas, konstitucijoje vartotas ne kartą, M. Rėmerio traktuojamas kaip

tautos sankcija referendumu ar plebiscitu.

Dvi tautos atstovybės 1928 m. Konstitucijoje

Politinė galia 1928m. konstitucijoje tradiciškai yra atstovaujama

Seimo ir Vyriausybės. Pastaroji susideda iš Respublikos Prezidento ir

Ministrų Kabineto. Ši nuostata buvo įtraukta ir į 1922 m. konstituciją;

tačiau tų veiksnių, pasak M.Rėmerio, tiek konstrukcija, tiek funkcinis

santykis naujoje konstitucijoje žymiai skiriasi.

1922 m. konstitucijoje šių organų struktūra bendrais bruožais buvo

tokia, kad tiktai Seimas vienas buvo kilęs iš teisinės tautos ir jo vieno

buvo monopolizuojamas Tautos Atstovybės vardas. Vyriausybė Respublikos

Prezidento asmenyje buvo kilusi iš Seimo, kuris Prezidentą rinko ir galėjo

šalinti (,,atstatyti“); antras Vyriausybės veiksnys – Ministrų Kabinetas –

buvo surištas su Seimu griežtu vienašališko Seimo pasitikėjimo

reikalavimu.

1928 m. konstitucija iš esmės keičia šią konstrukciją. Tiek Seimą,

<...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 2800 žodžiai iš 5600 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti