Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas

9.7 (3 atsiliepimai)

Apimtis
12,878 žodžiai (-ių)
Formatas
DOCX failas (121.07 KB)

Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas 1 puslapis
Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas 2 puslapis
Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas 3 puslapis
Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas 4 puslapis
Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas 5 puslapis
Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Priemonės
LITERATŪRA 8. Vadovėlis, 1 dalis
LITERATŪRA 8. Vadovėlis, 2 dalis
LITERATŪRA 8. Kūrybinės užduotys
https://www.sviesa.lt/rinkiniai/literat-ra-8-2018

Lietuvių literatūros ir kalbos ugdymo pamokų ilgalaikis planas
I dalis (37 pamokos)
I TEMA. Jausmų galia (22 pamokos)
UGDYMO PROCESO TRUKMĖ – 36 savaitės.

Literatūriniam ugdymui (privalomiems ir privalomai bei laisvai pasirenkamiems kūriniams) pirmoje dalyje skiriamos 37 pamokos.

81.2. Dalyko tikslas ir uždaviniai.
81.2.1. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo tikslas – padėti mokiniams suvokti ir ugdytis lietuvių kalbą kaip svarbią savo tapatybės dalį, Lietuvos visuomenės bendravimo būdą; atrasti literatūrą kaip asmeninei egzistencijai svarbią kultūros sritį, ugdytis savarankišką ir kūrybišką požiūrį į literatūrą; suvokti save kaip lietuvių kalbos, literatūros ir kultūros paveldėtoją, puoselėtoją ir kūrėją; ugdytis laisvo, atsakingo asmens savimonę.
81.2.2. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo uždaviniai – sudaryti sąlygas, kad mokydamiesi lietuvių kalbos ir literatūros mokiniai:
81.2.2.1. <...> įgustų reikšti mintis, kurti tekstus žodžiu ir raštu taisyklinga, aiškia bei turininga kalba, atrastų lietuvių kalbos teikiamas kūrybos galias;
81.2.2.2. atrastų skaitymo malonumą, suvoktų literatūrą kaip meną, lavintųsi estetinę pajautą, įžvelgtų literatūros jungtis su kitais menais;
81.2.2.3. susipažintų su lietuvių ir kitų tautų literatūra, su lietuvių tautosaka, kitais Lietuvos kultūrai svarbiais tekstais, jų kalbine įvairove, iškiliomis kultūros asmenybėmis, kultūrai reikšmingais istoriniais įvykiais;
81.2.2.4. susipažintų su Europos kultūros tradicija, jos ištakomis; įžvelgtų jungtis tarp lietuvių ir užsienio literatūros kūrinių;
81.2.2.5. remdamiesi literatūra formuotųsi moralines nuostatas, suvoktų sąžiningumo, teisingumo, ištikimybės, pilietinės atsakomybės bei kitų žmogaus dorybių grožį, jų svarbą bendruomenės gyvenime, ugdytųsi šias dorybes;
81.2.2.6. domėtųsi Lietuvos kultūriniu gyvenimu, kritiškai vertintų informaciją, pateikiamą įvairiais informacijos kanalais, lavintųsi savarankiško mąstymo gebėjimus.
<...>

1 SKYRIUS. Meilės grožis ir tragizmas (6 pamokos)

SIEKIAI. Nagrinėdami Janinos Degutytės, Pauliaus Širvio, Salomėjos Nėries, Antano Miškinio, Donaldo Kajoko, Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius mokiniai ugdysis bendrąsias ir dalykines kompetencijas suvoks, kas būdinga lyriniam eilėraščiui, kuo ypatingas modernus eiliuotas tekstas, kaip poeziją padeda suprasti įvairūs kontekstai; įtvirtins sąvokas lyrinis subjektas, lyrinis „aš“, mokysis, kaip analizuoti eilėraštį, atskleisti subjekto jausmus ir išgyvenimus, analizuoti kalbinę raišką, suvoks jos spalvingumą. Išskirs esmines subjekto vertybes, gebės susieti rašytojo asmenybės ypatumus su jo kūrinių vertybėmis.
PRISTATOMI KULTŪROS REIŠKINIAI – mokiniai susipažįsta su kūrusių apie meilę poetų (Janinos Degutytės, Salomėjos Nėries, Pauliaus Širvio, Antano Miškinio, Donaldo Kajoko, Juditos Vaičiūnaitės ir kitų) lyrika, eilėraščiuose atskleistų jausmų gilumu, tradicinės ir šiuolaikinės poezijos interpretacijomis.
SUPAŽINDINAMA, NAGRINĖ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 12878 žodžių.


Panašūs darbai


Vytautas Mačernis „Vizijos“

I. Vytauto Mačernio kūryba – filosofinė poezija. Metaforiškose “Vizijose” jis ieško atsakymų į būties klausimus. II. Nevaržomai keliaudamas laiku lyrinis “aš” ieško gyven...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Antanas Vaiciulaitis „Valentina“

1. Įžanga, psl.2 2. Apie autorių, psl.3 3. Apie kūrinį, psl.4 4. Pagr.veikėjai, psl.5, 6 5. Gražiausi posakiai, psl.7 6. Literatūra, psl.8 1. Tikslai: – susipažinti su k...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
A.Škėma „Balta drobulė“

1. A.Ðkëmos kûrinio aptarimas arba iðtraukos analizë. 2. Naujausioji poezija Vieno poeto kûrybos aptarimas. 3. Lietuvos Respublikos valstybinës kalbos ástatymas, jo reikðmë.. 1. A....

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lietuvių gramatikos ir žodynai (špera)

1-ma gramatika – D.Kleino „Grammatica Litvanca“; 1-ma mokslinė – Šleicherio „Litauische Grammatic“ Vokietija 1856; Prūsas, Lietuvių kalbos gramatikas – Frydrichas Kuršaitis...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Neoromantizmas

NEOROMANTIZMAS Ivadas Srovinė lietuvių lyrikos kryptis, prasidėjusi Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, apie 1930 m. pasiekė aštriausios takoskyros slenkstį. Vieni triukšmingai laido...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą