Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Laikai anglų kalboje

9.5 (2 atsiliepimai)

Apimtis
4,123 žodžiai (-ių)
Sritis
Anglų kalba

Laikai anglų kalboje page 1
Laikai anglų kalboje page 2
Laikai anglų kalboje page 3
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Laikai anglų kalboje

Present Simple Tense

(Esamasis paprastasis laikas)

Teigiamoji forma Neigiamoji forma Klausiamoji forma

I am / I‘m – aš esu I am not / I‘m not Am I?

You are / You‘re – tu esi Yuo are not / You aren‘t Are you?

He is / He‘s – jis yra He is not / He isn‘t Is he?

She is / She‘s – ji yra She is not / She isn‘t Is she?

It is / It‘s* It is not / It isn‘t Is it?

We are / We‘re – mes esame We are not / We aren‘t Are we?

You are / You‘re –– jūs esate Yuo are not / You aren‘t Are you?

They are / They‘re – jie yra They are not / They aren‘t Are they?

Veiksmažodžio to be Present Simple

* It vartojamas vietoj daiktus žyminčių daiktavadžių ir gyvūnų (jei nenurodyta lytis) pavadinimų.

1. Išverskite sakinius (vertime panaudokite veiksmažodžius: to be or to have / to has (3 asm.).

• Tai yra stalas. …………………………

• Mes ne inžinieriai, mes gydytojai. …………………………

• Ar jis turi kostiumą? …………………………

• Ar jie moksleiviai? – Ne, jie studentai. …………………………

• Ji turi labai daug suknelių. …………………………

• Mes turime gerų knygų. …………………………

• Aš nneturiu sąsiuvinių. …………………………

• Jis neturi jokių angliškų knygų. …………………………

• Jis yra inžinierius. …………………………

• Mes nesame studentai. …………………………

• Ar tai vaza? …………………………

• Jie yra darbininkai. …………………………

• Ar jis turi dėdę? – Taip. …………………………

• Ar jūs gydytoja? – Ne, aš medicinos sesuo. …………………………

2. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus kklausimus.

Mark Nelson is a journalist. He is in his late thirties and he is one of three children of Philip and Margaret Nelson. Mark‘s wife, Ann, is also in her late thirties, and she and Mark have two children: David, aged 16, and Kate, aged 14. Mark has a brother and a sister. His brother John is three years younger than Mark. John is a mechanic. He is not married. Mark‘s sister, Carol, is in her mid twenties, and she is married to Richard Bond. Carol and Richard are of the same age. They have twins: Susan and Peter, aged 5. Mark‘s father, Philip, is in his mid sixties and he is a bank manager. Philip‘s mother, Margaret, is a yyear younger than her husband.

In his early thirties = from 30 to 33 years old

In his mid thirties = from 34 to 36 years old

In his late thirties = from 37 to 39 years old

Naudodamasis informacija iš teksto, surašyk visų veikėjų vardus į šeimos medį.

Sudaryk klausimus iš duotųjų žodžių ir trumpai į juos atsakyk..

Example: Mark/journalist? Is Mark a journalist? Yes, he is.

• Philip/mid sixties? …………………………

• John/younger Mark? …………………………

• David/Kate‘s brother? …………………………

• Susan and Carol/the same age? …………………………

• You/late sixties? …………………………

• David and Kate/married? …………………………

• Margaret/Mark‘s mother? …………………………

Sudaryk ssakinius iš duotųjų žoždių.

Example: Carol/Mark‘s sister. Carol is Mark‘s sister.

• Philip/Mark‘s father …………………………

• Mr and Mrs Nelson/parents …………………………

• Susan and Peter/twins …………………………

• Ann/late thirties …………………………

• John/mechanic …………………………

• Carol and Richard/the same age …………………………

• Margaret/younger/husband …………………………

Pabaik sakinius.

• Philip and Margaret Nelson are Richard Bond‘s………………………

• Kate is John‘s…………………………

• David and Peter are…………………………

• Ann is Margeret‘s…………………………

• John is Peter‘s…………………………

• Carol is Kate‘s…………………………

• Susan and Peter are Philip Nelson‘s…………………………

• Margaret Nelson is David‘s…………………………

Present Simple veiksmažodžio to write

Teigiamoji forma Neigiamoji forma Klausiamoji forma

I write I do not/don‘t Do I?

You write Yuo do not/don‘t Do you?

He writes He does not/doesn‘t Does he?

She writes She does not/doesn‘t Does she?

It writes It does not/doesn‘t Does it?

We write We do not/don‘t Do we?

You write Yuo do not/don‘t Do you?

They write They do not/don‘t Do they?

o Present Simple reiškia veiksmą, priskiriamą esamajam laikui, bet nevykstantį kalbėjimo momentu. Jis dažniausiai vartojamas reikšti įprastiems, pasikartojantiems arba nuolat vykstantiems veiksmams.

o Su šiuo laiku vartojami žodžiai: always (visada), often (dažnai), somethimes (kartais), usually (paprastai0, generally (bedrai), seldom (retai), regulary (reguliariai), every day (month, morning, evening, afternoon, night.) (kasdien, kas mėnesį, kasryt, kasnakt. ).

o Kai norima padaryti klausimą su klausiamaisiais žodžiais when, where, why, how ir pan., tie klausiamieji žodžiai eina prieš pagalbinį veiksmažodį sakinio pradžioje.

o Kai klausimas prasideda klausiamaisiais žodžiais who, what, which, whose ir liečia veiksnį ar jo pažyminį, pagalbinis žodis – do nevartojamas. Klausiamieji žodžiai paprastai derinami su trečiuoju veiksmažodžio asmeniu.

3. Išversti sakinius į anglų kalbą.

• Ar tu dažnai rašai llaiškus savo draugams?…………………………

• Aš kartais padedu savo tėvams. …………………………

• Kur tu gyveni? …………………………

• Kieno brolis dirba kiekvieną dieną? …………………………

• Tu retai skaitai knygas. …………………………

• Ji kartais plauna savo tėvų mašiną. …………………………

• Aš kasdien tvarkau kambarius. …………………………

• Ar jis dažnai eina į paduotuves? …………………………

• Mes negeriame kavos. Mes geriame arbata. ………………………..

• Agnė kiekvieną savaitę prižiūri savo tetos sūnų. ……………………….

• Man patinka jogurtas. …………………………

• Kiekvieną savaitę plaunu langus. …………………………

4. Sugalvok ir parašyk 9 sakinius Present Simple laiku.

1. …………………………

2. …………………………

3. …………………………

4. …………………………

5. …………………………

6. …………………………

7. …………………………

8. …………………………

9. …………………………

Past Simple Tense

(Būtasis paprastasis laikas)

Teigiamoji forma Neigiamoji forma Klausiamoji forma

I was I was not/wasn‘t Was I?

You were Yuo were not/weren‘t Were you?

He was He was not/wasn‘t Was he?

She was She was not/wasn‘t Was she?

It was It was not/wasn‘t Was it?

We were We were not/weren‘t Were we?

You were Yuo were not/weren‘t Were you?

They were They were not/weren‘t Were they?

Veiksmažodžio to be Past Simple

o Past Simple laike vartojama antroji (būtojo laiko) veiksmažodžio forma. Anglų kalbos taisyklingųjų veiksmažodžių būtojo laiko forma sudaroma pridedant galūnę –ed prie bendraties: to live – lived. Tačiau yra ir daug netaisyklingųjų veiksmažodžių, kurie pateikti lentelėje.

Taisiklingoji forma Antra netaisiklingoji forma Trečia netaisiklingoji forma Vertimas

Be Was Been Būti

Beat Beat Beaten Mušti

Become Became Become Tapti, pasidaryti

Begin Began Begun Pra(si)dėti

Bring Brought Brought Atnešti

Build Built Built Statyti

Buy Bought Bought Pirkti

Catch Caught Caught Sugauti, gaudyti

Come Came Come Atvykti

Cost Cost Cost Kainuoti

Cut Cut Cut Pjauti, kirsti

Dig Dug Dug Kasti

Do Did Done Daryti

Draw Drew Drawn Piešti

Drink Drank Drunk Gerti

Drive Drove Driven Vairuoti

Eat Ate Eaten Valgyti, ėsti

Fall Fell Fallen Kristi

Feel Felt Felt Jausti

Fight Fought Fought Kovoti

Find Found Found Rasti

Fly Flew Flown Skristi

Forget Forgot Forgotten Užmiršti

Get Got Got Gauti

Give Gave Given Duoti

Go Went Gone Vykti, eiti

Grow Grew Grown Aug(in)ti

Hang Hung Hung Kabėti, kabinti

Have Had Had Turėti

Hear Heard Heard Girdėti, išgirsti

Hide Hid Hidden Slėpti(s)

Hold Held Held Laikyti rankoje

Keep Kept Kept Laikyti, saugoti

Know Knew Known Žinoti, mokėti

Learn Learnt Learnt Mokytis, išmokti

Leave Left Left Palikti

Let Let Let Leisti

Lie Lay Lain Gulėti

Lose Lost Lost Pamesti, netekti

Make Made Made Daryti

Mean Meant Meant Reikšti

Meet Met Met Susitikti

Pay Paid Paid Sumokėti

Put Put Put Dėti, padėti

Read Read Read Skaityti

Run Ran Run Bėg(io)ti

Say Said Said Sakyti

See Saw Seen Matyti

Sell Sold Sold Parduoti

Send Sent Sent Siųsti

Shine Shone Shone Šviesti, blizgėti

Sing Sang Sung Dainuoti

Sit Sat Sat Sėdėti

Sleep Slept Slept Miegoti

Speak Spoke Spoken Kalbėti

Spend Spent Spent Praleisti, išleisti

Spoil Spoilt Spoilt Sugadinti

Stand Stood Stood Stovėti

Steal Stole Stolen Vogti

Swim Swam Swum Plaukti

Take Took Taken Imti

Teach Taught Taught Mokyti

Tell Told Told Pasakyti, liepti

Think Thought Thought Galvoti, manyti

Throw Threw Thrown (Iš)mesti

Understand Understood Understood Suprasti

Write Wrote Written Rašyti

Teigiamoji forma Neigiamoji forma Klausiamoji forma

I wrote I did not/didn‘t write Did I write?

You wrote Yuo did not/didn‘t write Did you write?

He wrote He did not/didn‘t write Did he wwrite?

She wrote She did not/didn‘t write Did she write?

It wrote It did not/didn‘t write Did it write?

We wrote We did not/didn‘t write Did we write?

You wrote Yuo did not/didn‘t write Did you write?

They wrote They did not/didn‘t write Did they write?

Past Simple veiksmažodžio to write

1. Duotus žodžius surašyk į: A lentutę taisyklingus, o B lentutę netaisyklingus.

A………………

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

B………………

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

Žodžiai: work, start, see, like, get, think, answer, buy, go, type, stop, give, come, earn, leave, finish, read, have, play, ride, love, speak, understand, live, swim, grow, plant.

2. Kairėje lentelės pusėje perskaityk duotą informaciją apie Davidą Parkerį, o dešinėje – užpildyk tuščias vietas sakiniuose.

David got up at eight o‘clock yesterday.

He washed, shaved and had breakfast.

He went to work at nine. He drove in his car.

He had lunch at one.

David finished work at half pas six.

In the evening he went to the cinema and saw an interesting film. 1. When_______David_______up yesterday?

He_______up at eight.

2. _______he wash and shave?

Yes,_______ ________.

3._______he________to work at ten?

No, he_______.

4.________he_______to work in his car?

Yes, ________ ________.

5. When_______David_______work?

He_______work at half past six.

6. _______he_______television yesterday evening?

No, _________ _________.

7.What________he do ...

Šiuo metu matote 50% šio darbo.

Matomi 2062 žodžiai iš 4123 žodžių.


Panašūs darbai


travelling

I like to spend my holidays . There are various means of transport. We can travel by train, ship, air-plane, and finally we can travel on foot. I have never traveling by air-plane, but I thi...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Promotional tools

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS Tema: “” Atliko: Simona Aškelovičiūtė, ĮV-2/1 Tikrino: J. Mickonis Vilnius 2003 Companies have to...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
national cuisine

In some countries people starve to death because they haven’t got any food at all – but in some other countries people have health problems, because they have eaten too much and get overw...

·
1 atsiliepimai
Peržiūrėti
Stress

is part of our every day life. It is the body_s reaction to an event, which could be caused by disability to do something, bad news, and usual disagreements in family work or learning instit...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Political Parties and Elections in the UK, the USA and Lithuania

The UK Each of the 659 MPs in the House of Commons represents a particular part of the UK called a constituency. Anyone who wants to become an MP must be elected by the people of a constitu...

·
6 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą