Referatas Jėzaus gyvenimas

3 atsiliepimaiJėzaus gyvenimas

Apie Kristų,kaip krikščionijos pradininką,yra rašę bent keli I-IIa.nekrikščionys rašytojai:žydas Juozapas Flavijus,romėnai Plinijus Jaunesnysis,Svetonijus ir Tacitas.Daug tikslesnes žinias apie Kristų pateikia Jo mokinių raštai,rašyti vos keliems dešimtmečiams praėjus po Kristaus mirties.Evangelijos ir kiti minėtieji Kristaus mokinių raštai pateikia daug biografinių duomenų apie Jėzų Kristų ir Jo veiklą.

JEZAUS GYVENIMAS IR DARBAI.

Atėjus Dievo nustatytai laikų pilnatvei,Dievas Tėvas nusiuntė arkangelą Gabrielių pas žydų tautos mergaitę Mariją,gyvenusią Palestinos šiaurėje,Nazareto miestelyje,ir pranesė,kad Ji išrinkta būti laukiamo žmonijos atpirkėjo motina.Stebuklingu Šventosios Dvasios veikimu Ji susilauksianti kūdikio,kuris bus žžmogumi tapęs Dievas Sūnus ir kurį Ji turės pavadinti Jėzumi.

„Jėzaus“ vardas reiškia „Dievas Gelbėtojas“,o „Kristus“-„Dievo siųstasis“.

Jėzus Kristus gimė Romos imperijos gyventojų surašymo metu Betliejaus miestelyje,gyvulių tvarte.Jį pasveikino angelai ir jų pakviesti piemenys,o vėliau –išminčiai astrologai,dar kitaip vadinami – „Trimis Karaliais“.

Jėzus užaugo Nazarete,būdamas klusnus savo motinai Marijai ir globėjui Juozapui,dirbdamas dailidės darbą ir tuo būdu rodydamas kuklaus,darbštaus ir švento gyvenimo pavyzdį.

Būdamas apie 30 metų amžiaus,Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą,kuri truko trejus metus.Pirmiausia buvo Jordano upėje pakrikštytas pranašo Jono Krikštytojo,kuris ruošė žmones ppriimti Mesiją.Po 40 dienų pasninko dykumoje Jėzus pradėjo vaikščioti po visas Palestinos miestus ir kaimus ir mokyti žmones geriau pažinti Dievą,elgtis ir gyventi,kaip dera Dievo vaikams.

Sau į pagalbą Jėzus išsirinko 12 mokinių,vadinamų apaštalais,kurie turėjo toliau tęsti Jo darbą žmonijoje.

Tuometiniai žydų ttautos vadovai pavydėjo Jėzui tos įtakos,kurią Jis įgyjo liaudyje,nenorėjo pripažinti Jo Mesiju ir Dievo Sūnumi ir pasirįžo Jį nužudyti.Savo aukščiausiajame teisme jie pasmerkė Jėzų mirti už tai,kad Jis prisipažino,kad yra įsikūnijęs Dievo Sūnus,o iš Romos imperatoriaus atstovo Poncijaus Piloto išreikalavo jam mirties nuosprendį,kaip tariamam kurstytojui prieš valdžią.

Piloto kareiviai žiauriai nuplakė Jėzų ir apvainikavo erškėčių vainiku,paskui prikalė prie kryžiaus tarp dviejų galvažudžių Kalvarijos kalne,šalia Jeruzalės miestelio.Jėzus mirė melsdamasis už savo priešus bei kankintojus ir už visų amžių žmoniją.Tai įvyko penktadienį prieš Velykas,kurį vadiname Didžiuoju Penktadieniu.

Nuimtą nuo kryžiaus kūną Jo motina ir bičiuliai palaidojo kapo rūsyje,kuris kuris buvo iškirstas uoloje.

Velykų rytą Jėzus garbingai prisikėlė.

40 dienų Jis susitikinėjo su savo mokiniais,stiprindamas jų tikėjimą,o Šeštinių dieną įžengė i dangų.Iš ten sekminių dieną Jis drauge ssu Dievu Tėvu atsiuntė šventąją Dvasią,kuri toliau neregimu būdu vadovauja regimąjai Kristaus įsteigtai bažnyčiai.

KOKS BUVO JĖZUS?

Jėzui,pirmiausia,būdinga neapsakoma tiesos meilė be jokių nuolaidų melui ir vaidmenybei.Jis ryžtinagi žengia savo pašaukimo keliu,nors žino,kad Jo laukia mirtis,t.y.kryžius.

Jis gailestingas norintiems pasitaisyti nusidėjėliams ir niekuomet neatstumia paniekinto žmogaus.Jis – didingas vadas ir nuoširdus visų žmonių bičiulis.

Jėzus – visų mūsų idealas,...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 617 žodžiai iš 1233 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Kretingos pranciškonų vienuolynas XX a

-1- . pradžioje buvo vienas iš nedaugelio, patyrusių caro valdžios represijas. Mat pasinaudojant vienuolių dalyvavimo 1831 ir 1863 m. sukilimuose pretekstu, XIX a. Lietuvos katalikų vienuolynai buvo sunaikinti. Iki XX a. pradžios iš...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Rytų religijos

Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus “tekančios saulės” (sol oriens) šalimi.Vėliau buvo kalbama apie “Rytų žemę” kaip priešingybę “Vakarų žemei”.Nėra paprasta apibrėžti sritį, vadinamą Rytais....

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Jėzaus gyvenimas

Apie Kristų,kaip krikščionijos pradininką,yra rašę bent keli I-IIa.nekrikščionys rašytojai:žydas Juozapas Flavijus,romėnai Plinijus Jaunesnysis,Svetonijus ir Tacitas.Daug tikslesnes žinias apie Kristų pateikia Jo mokinių rašta...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Didieji filosofai

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ VIDURINĖ MOKYKLA DIDIEJI FILOSOFAI Aristotelis, Sokratas, Platonas Darbą parengė: Ineta Mikeliūnaitė, 12e kl. Panevėžys, 2004 SOKRATAS Tuo pačiu metu ir tuose pačiuose Atėnuose, kur klestėjo sofistika,...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Didziausios pasaulio religijos

Budizmas VI a. pr. m. e. pasaulyje vyko galingas religinis sąjūdis. Atsirado įtakingos religijos: zoroastrizmas, judaizmas, budizmas, džainizmas, konfucionizmas, vedantinis induizmas, daosizmas. Šis judėjimas, matyt, prasidėjo Pers...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti