Referatas Investicinio projekto vertinimas

9.8 (1 atsiliepimai)

Apimtis
1899 žodžiai (-ių)
Kategorija
Finansai

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Investicinio projekto vertinimas

Investicinis projektas

SP UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“.

Dvidešimt penkių priemiestinio tipo autobusų įsigijimas.

1998 m. – 2008 m.

1.Įvadas.

Idėja.

Transportas yra svarbi Lietuvos Respublikos ekonominės ir socialinės infrastruktūros dalis, kurios funkcija yra tenkinti visuomenės ir ūkio subjektų poreikius. Jis tiesiogiai daro įtaką šalies ekonominiam augimui, prisideda įgyvendinant pamatinius bendrosios rinkos principus – laisvą žmonių, prekių, paslaugų judėjimą.

Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant gyventojų susisiekimo poreikius, atliekant vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, rreikalaujančiu daug pastangų, milžiniškų investicijų ir laiko. Pirmas žingsnis šia kryptimi yra Lietuvos transporto integravimas į bendrą Europos transporto sistemą.

Susisiekimo poreikis yra vienas iš svarbesniųjų poreikių tiek asmens, tiek įmonės gyvenime. Transporto paslaugų vartotojai faktiškai yra visi žmonės bei visų rūšių verslai. Esant transporto sutrikimams patiriami ekonominiai nuostoliai pačiose įvairiausiose veiklos sferose. Kai transporto sistemos sutrikimai tampa nuolatiniais, tai sudaro kliūtis racionaliam išteklių panaudojimui, mažina darbo pasidalinimą, neigiamai įtakoja aplinką, mažina žmonių ekonominę gerovę bei gyvenimo kokybę. Sėkmingas transporto sistemos ffunkcionavimas yra būtinas sparčiai ekonomikos raidai bei žmonių gerovei.

Šiuo metu miestų ir priemiestinio keleivinio transporto reikalai yra vieni aktualiausių iš visų savivaldos lygyje sprendžiamų reikalų. Dauguma valstybės bei savivaldybių keleivinio transporto įmonių turi didžiules skolas, jų veikla neefektyvi, o ppaslaugų lygis netenkina keleivių. Kylant kuro kainai, vidutiniam darbo užmokesčiui bei senstant transporto priemonių parkui, keleivių vežimo savikaina didėja, paslaugų kokybė krinta ir vis daugiau žmonių ja nepatenkinti.

Kaip rodo pasaulinė praktika, netgi ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse keleivių vežimas priemiestiniais maršrutais subsidijuojamas, nes maršrutų rentabilumas yra žemas, o priemiestiniai pervežimai atlieka reikšmingą socialinį-ekonominį vaidmenį ir yra valstybės reguliuojami. Lietuvoje keleivių vežimas priemiestiniais maršrutais subsidijuojamas dėl tarifo nepakankamumo ir dėl lengvatų taikymo. Nerentabilumą rodo ir statistiniai duomenys:1997 metų antrą pusmetį SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija priemiestiniais maršrutais pervežė 772,4 tūkstančius keleivių (nuo 50% įmonėje pervežtų keleivių uždirbo tik 14% nuo visų įmonės pajamų). Užtikrintas reguliarus eismas Vilniaus priemiestyje – svarbi Lietuvos Respublikos transporto infrastruktūros sudedamoji dalis. Dauguma priemiesčių gyventojų dirba Vilniuje, o jjų vaikai lanko Vilniaus miesto mokyklas taip pat Vilniaus gyventojai, turintys sodo sklypus Vilniaus rajone – dažnai naudojasi priemiestiniu transportu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio (didelę šių keleivių dalį sudaro pensijinio amžiaus žmonės), o taip pat Vilniaus miesto gyventojai, vasaros metu važiuojantys poilsiauti į rajoną. Tai rodo, kad būtinas reguliarus eismas, vykdomas patikimos įmonės ( turinčios didelę patirtį, pajėgumus ir užtikrinančios reguliarumą). Vis didesnė Vilniaus gyventojų migracija į priemiestį pastoviai gyventi dar pabrėžia šio projekto reikšmę. Vilniaus rajono savivaldybės bandymas įįtraukti į priemiesčio keleivių vežimą mažas įmones neišsprendė šios problemos ir nedavė teigiamų rezultatų, o tik pažeidė eismo reguliarumą, o dėl reisų nesuderinamumo padidino nuostolį.

2.Projekto aprašymas.

SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija pateikia savo darbo pasiekimus:

 atsiskaitymas laiku su biudžetu, soc.draudimo fondu, kredito įstaigomis, darbuotojais, o taip skolų jiems neturėjimas;

 finansinės ir buhalterinės apskaitos tvarkymas, griežtai laikantis LR įstatymų ir kitų normatyvinių aktų, ką konstatuoja ir audito įmonė „Arthur Andersen“;

 apskaitos kompiuterinės programos „Scala“ įdiegimas, kuri tiksliai, išsamiai, įvairiapusiškai ir greitai formuoja informaciją analizei ir kontrolei, o taip pat naujos programos autobusų stoties valdymui ir bilietų pardavimui kūrimas;

 efektyvi valdymo ir kontrolės struktūra, darbuotojų ugdymas ir skatinimas ;

 11 autobusų Karosa įsigijimas ir 10 autobusų Setra įsigijimas lizingo būdu;

 autobusų remonto komplekso įrengimas (sumažino remonto išlaidas);

 sutarties pasirašymas dalies autobusų stoties nuomai su UAB „Baltisches Haus“, pagal kurią į stoties rekonstrukciją bus investuota 4,5 mln. litų (avansinis mokėjimas už nuomą);

 bendradarbiavimas su „EvoBus“ ir „Mercedes Daimler Benz“ įmonėmis;

 leidimas naudotis „Eurolines“ ženklu Talino ir Rygos maršrutu;

 reguliaraus eismo užtikrinimas;

 efektyvi marketingo politika (nuolaidos, malonus aptarnavimas ir gaivieji gėrimai, įskaičiuojant į bilietų kainą), dėl ko padidėjo keleivių skaičius;

 užsienio įmonių suinteresuotumas investuoti į SP UAB „Toks“, didinant įstatinį kapitalą 30%.

Priemiestinių autobusų struktūra pagal pagaminimo metus:

Pagaminimo metai

Autobusų

markės 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Iš viso:

IK250 1 1 2

IK250-59 1 1 1 3

IK260 1 1

IK260-27 6 2 5 4 2 2 21

IK260-37 7 1 4 4 6 1 23

IK263 3 3

Iš viso: 1 7 4 13 6 6 6 9 1 53

Netinkami

naudojimui 1 7 4 13 6 6 6 43

Akivaizdu, kad priemiestiniai autobusai reikalauja pilno atnaujinimo ((81 procentas priemiestinių autobusų yra netinkami naudojimui).

Įmonės finansinė būklė.

Įmonės veikla detaliai planuojama ir sudaromi pajamų-sąnaudų, išlaidų-pajamų biudžetai. Toks planavimas ir jo vykdymas stabilizavo įmonės finansinę būklę. Tai neleidžia panaudoti daugiau pinigų, negu tai leidžia biudžetas. Taip pat įmonė sėkmingai įgyvendina rinkodaros politiką, pritraukdama vis daugiau keleivių besinaudojančių kompanijos paslaugomis (10% nuolaida perkant bilietą autobusų stoties kasose į SP UAB „Toks“ autobusą, teikiamos papildomos paslaugos). Ilgalaikis ir veiksmingas bendradarbiavimas su AB Bankas Hermis suteikė galimybę atidaryti naują kredito liniją, jeigu bus poreikis apyvartinėms lėšoms. SP UAB „Toks“ per 1997 metus uždirbo 294850 Lt. grynojo pelno ir investavo į transporto priemones bei statybą 2206880 Lt. Įmonės veiklos rezultatų našumo rodikliai geresni negu kitų Lietuvoje veikiančių keleivinio transporto įmonių, o tai patvirtina, kad SP UAB „Toks“ jau per pirmus veiklos metus po reorganizavimo tapo efektyviausiai dirbančia įmone šioje srityje. Audito įmonė „Arthur Andersen“ patikrino SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanijos finansines ataskaitas nuo 1996 m. gruodžio 17 d. (įkūrimo dienos) iki 1997 m. gruodžio 31d. didžiausios tarptautinės audito firmos finansinių ataskaitų patikrinimas užtikrina, kad SP UAB „Toks“ sudarė finansines ataskaitas, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

SP UAB „Toks“ šiuo metu vykdo 70 procentų keleivių vežimų Vilniaus priemiestyje. Vežimai vykdomi pagal sutartį su Vilniaus rajono savivaldybe, kkuri kasmet privalo kompensuoti įmonei 1,7 – 1,9 mln. litų. Kompensacijos mokėjimą rajono savivaldybė nuolat uždelsia 4-6 mėnesius, bet nepaisant finansinių sunkumų, SP UAB „Toks“ vykdo įsipareigojimus. Dėl šių priežasčių reikia skirti kompensavimą įmonei iš valstybės biudžeto Vilniaus rajono visuomeninio keleivinio transporto nuostoliams kompensuoti.

Siūloma: suteikti valstybės garantą paskolai, paskolos gavėjas gali būti Vilniaus apskritis, o autobusų naudotojas SP UAB „Toks“, 25 priemiestiniams autobusams Karosa C934 pirkti, kurie surenkami Lietuvos įmonėje „Magnalis“. Numatyti, kad pirmasis įnašas, kredito ir palūkanų suma kasmet bus grąžinami iš SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanijai 1999 – 2003 metais skiriamų po 2,4 milijono litų valstybės biudžeto Vilniaus rajono visuomeninio keleivinio transporto nuostoliams kompensuoti lėšų.

Bendra investicijų suma ir panaudojimas.

Bendra investicijos suma projektui įgyvendinti sudaro 9998000 litų. Reikalingas užsienio paskolos sumos dydis sudaro 8998200 litų . Investicijos bus panaudotos įsigyti ilgalaikį materialų turtą (autobusus). Tai yra investuojama į priemiesčio infrastruktūros vystymą, užtikrinant vežimų reguliarumą, geresnę paslaugų kokybę. Verslo pastovumas ir rinkodaros politika užtikrina pajamų surinkimą ir jų prieaugį. Uždirbtos pajamos bus panaudotos eismo saugumui didinti, papildomų paslaugų asortimentui plėsti, esamiems ir naujiems maršrutams vystyti, autobusų eksploatacijai.

Perkamų autobusų charakteristika ir parinkimo kriterijai.

SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, vadovaudamasi 1998 05 07 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr.845V, surengė atvirą konkursą

pirkti 25 priemiesčio autobusus. Kvietimas dalyvauti konkurse buvo paskelbtas leidinyje „Informaciniai pranešimai“, Lietuva Nr. 20, 1998 05 23. Konkurso paraiškas ir autobusus bandymui pateikė tiekėjai:

Eil.Nr. Tiekėjas ir jo juridinis asmuo

1. CARRUS OY Tampere

Raskaat Ajoneuvot VOLVO

P.O.Box 15, FIN-33721 Tampere. Suomija

2. AUTOLAN S.A.

38-500 Sanok, Lipinskiego 109 Str. Lenkija

3. JELCZ S.A.

ul. Inzynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice. Lenkija

4. ŠKODA EXSPORT Co. Ltd.

Opletalova 41, 113-32 Praha 1. Čekijos Respublika

Konkurso paraiškos buvo vertinamos balų sistema, įvertinant:

 konkursinę kainą,

 siūlomas sutarties kreditavimo sąlygas,

 garantinį kėbulo eksploatacijos laiką,

 autobusų technines charakteristikas,

 autobusų bandymų rezultatus,

 ekologinius reikalavimus.

Sukuriamos darbo vietos, įgyvendinus projektą.

Projektas iilgam laikui užtikrins darbą vietinio susisiekimo ( priemiesčio) vairuotojams. Projektas užtikrins UAB „Magnelis“ gamybinių pajėgumų apkrovimą, nes 25 autobusai Karosa C934 bus surinkti minėtoje įmonėje. Sėkmingas projekto įgyvendinimas suinteresuos ir kitus Lietuvos autobusų parkus pirkti autobusus, surinktus Lietuvoje, o tai užtikrins autobusų surinkimo verslo vystymą Lietuvoje.

Projektą aptarnaujantys bankai.

Investicinį projektą galės aptarnauti šie Lietuvos bankai:

1. Lietuvos taupomasis bankas, kuris turi kredito liniją iš Čekoslovenska obchodni banka A.S.

2. AB bankas HERMIS. Čekoslovenska obchodni banka A.S preliminariai susitarė su Hermio banku dėl šio projekto aptarnavimo.

Paskolos ddavėjas.

Čekoslovenska obchodni banka A.S suteikia kreditą 25 autobusams pirkti, kurį garantuoja Lietuvos Respublikos valstybė ir kuris sudaro 90% nuo projekto sumos. Valstybės garanto teikimas yra būtina sąlyga, kurios reikalauja užsienio bankai, ir dėl to siūloma palūkanų norma labai žema.

4.Išvados.

Svarstant šio pprojekto svarbą tenka pripažinti jog reikia atnaujinti priemiestinio transporto infrastruktūrą, kuri užtikrintų geresnę paslaugų kokybę, vežimų reguliarumą, saugesnį eismą ir kitus socialinius- ekonominius faktorius susijusius keleivių pevežimu.

Savarankišką veiklą bendrovė vykdo tik nuo 1997 metų sausio 1 dienos. Pagal 1997 metų įmonės finansinių rezultatų ataskaitą, kurios auditą atliko tarptautinė audito firma „Arthur Andersen“, buvo uždirbta per 1997 metus 294850 litų grynojo pelno. SP UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija sėkmingai reorganizavusi savo veiklą (Lietuvoje efektyviausiai dirbanti įmonė šioje srityje) tik patvirtina, kad per pirmus veiklos metus kompanija pertvarkė ūkinę ir finansinę veiklą teisinga linkme.

Projekto finansinio vertinimo rodikliai (NPV, IRR, B/C, PI, AL, jautrumo analizė) parodo jog projektas yra priimtinas. Projekto finansinė rizika – tai paskolos ir palūkanų mokėjimo rizika, susijusi su llikvidumo rizika bei užsienio valiutų kursų pasikeitimo rizika. Skiriant SP UAB „Toks“ po 2,4 mln. litų kasmet 1999 – 2003 m. laikotarpiui valstybės biudžeto Vilniaus rajono visuomeninio keleivinio transporto nuostoliams kompensuoti (vietoj skiriamų kompensacijų iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto) sumažino finansinę riziką iki minimumo.

Likvidumo rizika – tai rizika, susijusi su bendrovės galimybėmis atsiskaityti su trumpalaikiais kreditoriais, kuri sumažėjo iki minimumo (AB Bankas Hermis suteikė galimybę atidaryti naują kredito liniją, jeigu bus poreikis apyvartinėms lėšoms).

3.Projekto finansinis vertinimas.

Įmonės (priemiesčio) pinigų srautų prognozė 11998-2008 metais (Lt) Grynosios diskontuotos vertės ir vidinės grąžos normos skaičiavimas.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Įmonės (priemiesčio) pelno (nuostolio) prognozė 1999-2008 metais (Lt)

Grynasis pelnas (nuostolis) 1002453 1250309 1376447 1497013 1607590 50537 108734 139245 122586 29032

Nusidėvėjimo sąnaudos 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 999800 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

<...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1899 žodžiai iš 3797 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Investicinio projekto vertinimas

Investicinis projektas SP UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“. Dvidešimt penkių priemiestinio tipo autobusų įsigijimas. 1998 m. – 2008 m. 1.Įvadas. Idėja. Transportas yra svarbi Lietuvos Respublikos ekonominės ir so...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė bankininkystė

TURINYS Įvadas 3 1.Elektroninės bankininkystės samprata 3 2. Elektroninės bankininkystės sistema Lietuvoje 4 3. EBS raida Lietuvoje 5 4. EBS statistinė apžvalga pasaulyje 7 Išvados 8 Literatūra ir šaltiniai 9 (adsbygoogle = wind...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Verslo projektų pasirinkimo galimybės

TURINYS ĮVADAS 3 PROJEKTAS 4 Projektas 4 PROJEKTŲ VALDYMAS 4 Projektų valdymas 4 PROJEKTŲ KLASIFIKAVIMAS 5 VERSLO PROJEKTO APLINKA 6 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); VERSLO PROJEKTŲ EFEKTYVUMO RODIKLIAI 6 Grynoji...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
finansai

TURINYS 1. Finansų samprata ir funkcijos 1 1.1 Finansų esmė ir kilmė 1 1.2 Finansų politika ir taktika 2 1.3 Finansų sistema 3 1.3.1. Finansų sistema ir jos grandys 3 1.3.2 Finansų valdymo įstaigos ir jų funkcijos 5 1.3.3 Valstyb...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Nevyriausybinių organizacijų integracija į ES

TURINYS ĮVADAS 3 1. NVO IR JŲ VEIKLOS YPATUMAI 4 1.1 NEVYRIAUSYBINŲ ORGANIZACIJŲ UŽUOMAZGOS IR SPECIFIKA LIETUVOJE 4 1.1.1 Tarpukario periodas 4 1.1.2 Sovietmetis 5 1.1.3 Dabartis 5 1.2 NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VAIDMUO 6 (adsby...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą