Referatas Draudimo veiklos organizavimas ir GYVYBĖS DRAUDIMO YPATUMAI

9.8 (4 atsiliepimai)

Apimtis
2182 žodžiai (-ių)
Kategorija
Draudimas

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


Draudimo veiklos organizavimas ir GYVYBĖS DRAUDIMO YPATUMAI

Dr veiklos organizavimas. 1.dr įm tikslai. Pasirenkant dr įm tikslus atsižvelgiama į egzistuojančias išorinės ir vidinės aplinkos sąlygas. Išorinės-draudiminė ir teisinė apl; vidiniai-priklauso nuo kapitalo, materialinės bazės, finansinės bazės, finansinių įm pajėgumų (įm veiklos organizavimo forma (UAB), įm dydis, atskirų darbuotojų aktyvumas bei įtaka nustatant įm tikslus). Pagr tikslai-poreikio tenkinimas ir pelno siekimas; šalutiniai-apyvartos ir kaštų tikslas. 2.Veiklos rūšys. Dr įm negali užsiimti jokia kita veikla, nesusijusia su dr ar perdr veikla. Veiklos rūšys: 1.dr veikla-veikla susijusi su rizika, su kkapitalo kaupimu ir atpalaidavimu, 2.kapitalo investicinė veikla,3.kita veikla. 1a,Dr veiklos pagrindas-rizikos perėmimas iš draudėjo. Bendrasis dr-kai kelios dr įm susitaria bendrai suteikti dr apsaugą 1 ir tam pačiam dr objektui nuo tos pačios rizikos ir nustato kokiomis dalimis jos dalyvauja bendrame sandoryje. Papildomas dr-toks dr, kai draudėjas tą patį obj nuo tos pačios rizikos apdraudžia keliose dr įmonėse. Keleriopas dr-situacija, kai skirtingose vieno obj dr sutartyse nustatytų sumų visuma viršija apdraudžiamojo objekto vertę.1b,kaupimo veiklos esmė-draudikas iš draudėjo įmokų sukaupia kapitalą, kkur priskaičiavęs palūkanas prisižada išmokėti nustatytu laiku pagal nustatytas sąlygas. Atpalaidavimo-kai draudėjas perleidžia draudikui kapitalą, kurį pastarasis priskaičiavęs palūkanas, mokėjimų forma išmoka draudėjui.1c,paslaugos:klientų konsultavimas, dr įvykių tyrimas, sutarčių apdorojimas, kompensacijų išmokėjimas.2, sukauptas skolintas ir nuosavas kapitalas gali būti investuojamas. Sąlyga:investicijos rrentabilios, saugios, likvidžios.3,paslaugų teikimas: duomenų apdorojimas ir analizė, konsultacijos, tarpininkavimas sudarant sutartis, dr įvykių administravimas, mokymas, kvalifikacijos kėlimas, nekilnojamo turto nuoma, draudžiamo turto vertinimas.

Draudimo veikla 1. Lietuvos Respublikoje draudimo veiklą turi teisę vykdyti tik: 1) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos draudimo įmonės: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir Europos bendrovės (Societas Europaea), šio Įstatymo nustatyta tvarka gavusios draudimo veiklos licenciją;2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonės, įgyvendinančios steigimosi teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas;3) Lietuvos Respublikoje įsteigti užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, šio Įstatymo nustatyta tvarka gavę leidimus filialo draudimo veiklai.2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai Lietuvos Respublikoje negali vykdyti jokios kitos ūkinės komercinės veiklos, išskyrus draudimo, perdraudimo bei su šia veikla susijusią veiklą: draudiminių ir perdraudiminių įįvykių administravimą, draudimo ir perdraudimo tarpininkavimą, konsultavimą draudimo ir perdraudimo klausimais, tarpininkavimą sudarant pensijų kaupimo (išskyrus papildomą savanorišką kaupimą) sutartis, draudimo ir perdraudimo specialistų mokymą, kvalifikacijos kėlimą bei nekilnojamojo turto nuomą ir draudžiamo turto vertinimą.3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai su draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą gali vykdyti tik kaip priklausomi draudimo tarpininkai.

4. Visiems kitiems šiame Įstatyme nenurodytiems asmenims draudžiama vykdyti draudimo veiklą Lietuvos Respublikoje, išskyrus Priežiūros komisijos nustatytas išimtis, kai dėl užsienio valstybėje galiojančio privalomojo draudimo nepripažįstama draudimo įįmonės, užsienio valstybės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, draudimo apsauga.

Perdraudimo veikla Lietuvos Respublikoje perdraudimo veiklą turi teisę vykdyti tik šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai bei: 1) Lietuvos Respublikos perdraudimo įmonės;2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių perdraudimo įmonės, tiek įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, tiek ne;3) užsienio valstybių perdraudimo įmonės, tiek įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, tiek ne.

Draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veikla 1. Lietuvos Respublikoje draudimo tarpininkavimu turi teisę verstis tik:1) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos bet kokios teisinės formos įmonės (draudimo agentų įmonės) ir fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka verčiasi draudimo tarpininkavimo veikla (draudimo agentai). Draudimo agentų įmonės ir draudimo agentai yra priklausomi draudimo tarpininkai;2) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtos draudimo brokerių įmonės: akcinės, uždarosios akcinės bendrovės ir Europos bendrovės, šio Įstatymo nustatyta tvarka gavusios licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai. Draudimo brokerių įmonės yra nepriklausomi draudimo tarpininkai;3) kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo tarpininkai, kurie draudimo tarpininkavimo veiklą Lietuvos Respublikoje vykdo įgyvendindami steigimosi teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas;4) užsienio valstybių draudimo tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.2. Lietuvos Respublikoje perdraudimo tarpininkavimo veikla turi teisę verstis tik šio Įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje ir 4 straipsnyje nurodyti subjektai ir:1) draudimo brokerių įmonės;2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių perdraudimo tarpininkai, kurie perdraudimo tarpininkavimo veikla Lietuvos Respublikoje verčiasi tiek įsteigę filialą, tiek ne;3) užsienio valstybių perdraudimo tarpininkai, neįsteigę filialo Lietuvos Respublikoje, arba užsienio valstybių nepriklausomų draudimo tarpininkų ir (ar) perdraudimo tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.3. Draudimo įmonėms ar užsienio valstybių draudimo įmonių filialams, kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonėms, įgyvendinančioms steigimosi teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas, draudžiama naudotis neturinčių teisės vykdyti draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklos asmenų draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo paslaugomis.

Draudimo įmonės valdymas. Draudimo įmonėje privalo būti visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. Vadovaujamąsias pareigas draudimo įmonės administracijoje einantys asmenys privalo būti nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuoti ir patyrę.

Dr įm steigimas-licenciją išduoda VDPK AB, UAB EU bendrovei. Suteikiamas pavadinimas su žodžiu “draudimas”. Duodamas VDPK prašymas licencijai gauti.Likvidavimas- Draudimo įmonių pabaiga, pertvarkymas ir bankrotas 1. Reorganizuoti draudimo įmonę visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, ją pertvarkyti reikalingas Priežiūros komisijos leidimas, išduodamas Priežiūros komisijos nustatyta tvarka. Jei draudimo įmonė reorganizuojama teismo sprendimu, prieš priimdamas šį sprendimą teismas privalo gauti Priežiūros komisijos išvadą. 2. Priežiūros komisija turi teisę įpareigoti draudimo įmonę pranešti suinteresuotiems asmenims apie reorganizavimo, pertvarkymo ir veiklos rūšies keitimo procedūras ir atsižvelgdama į šio ĮĮstatymo 133 straipsnio nuostatas nustatyti informacijos pateikimo tvarką. Savanoriškas draudimo įmonės likvidavimas 1. Draudimo įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę priimti sprendimą likviduoti draudimo įmonę tik kai draudimo įmonė šio Įstatymo nustatyta tvarka yra perleidusi teises ir pareigas pagal draudimo sutartis ir Priežiūros komisijos nustatyta tvarka gavusi Priežiūros komisijos leidimą likviduoti draudimo įmonę. 2. Priežiūros komisija sprendimą dėl leidimo išdavimo priima per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo.3. Prieš skiriant asmenį likvidatoriumi, likvidacinės komisijos nariu ar jos pirmininku, Priežiūros komisijos nustatyta tvarka turi būti gautas Priežiūros komisijos pritarimas šio asmens kandidatūrai. Priežiūros komisija sprendimą dėl pritarimo kandidatūrai priima per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo.4. Apie priimtą sprendimą likviduoti draudimo įmonę ir paskirti likvidatorių ar sudaryti likvidacinę komisiją ir paskirti jos pirmininką draudimo įmonė per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti Priežiūros komisijai. Priverstinis draudimo įmonės likvidavimas1. Teismas, prieš priimdamas sprendimą dėl draudimo įmonės priverstinio likvidavimo Civilinio kodekso 2.106 straipsnyje nurodytais pagrindais, privalo pranešti Priežiūros komisijai ir gauti jos išvadą dėl priverstinio draudimo įmonės likvidavimo.2. Likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos narių ir jos pirmininko kandidatūras teismui pateikia Priežiūros komisija. Priėmęs sprendimą likviduoti draudimo įmonę, paskirti likvidatorių ar likvidacinę komisiją bei jos

pirmininką, teismas per 3 darbo dienas apie tai privalo raštu pranešti Priežiūros komisijai.

Draudimo sutartis. 1. Draudimo sutarties šalių ikisutartiniams santykiams, draudimo sutarties sąlygoms, santykiams, atsirandantiems iš draudimo sutarties ir susijusiems su ja, taikomos Civilinio kodekso ir šio skyriaus normos.2. Šio skyriaus nuostatos perdraudimui taikomos tik tuo atveju, kai tai įsakmiai numatyta šiame skyriuje.3. Šio skyriaus pirmojo skirsnio nuostatos taikomos visoms draudimo sutartims, jei kituose šio Įstatymo skirsniuose ar šiame skirsnyje nenustatyta kitaip.4. Šio skyriaus pirmajame, antrajame ir trečiajame skirsniuose numatytos nnuostatos, reglamentuojančios draudimo sutartinius santykius, didelių draudimo rizikų draudimo sutartims taikomos tiek, kiek draudimo sutarties šalys nesusitarė kitaip. Draudimo sutarčių skirstymas 1. Atsižvelgiant į draudimo šakas, draudimo sutartys gali būti skirstomos į gyvybės ir ne gyvybės draudimo sutartis. Ne gyvybės draudimo sutartys apima turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo bei sveikatos draudimo sutartis. 2. Atsižvelgiant į draudimo išmokos pobūdį, draudimo sutartys skirstomos į nuostolių draudimo bei sumų draudimo sutartis. 3. Sumų draudimo sutartys yra gyvybės draudimo sutartys, taip pat ir sveikatos ddraudimo sutartys, pagal kurias draudikas įsipareigoja įvykus draudiminiam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią draudimo sumai ar jos daliai.4. Nuostolių draudimo sutartys yra turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo, taip pat ir sveikatos draudimo sutartys, pagal kurias draudikas įsipareigoja įvykus draudiminiam įvykiui iišmokėti draudimo išmoką, lygią patirtiems nuostoliams.

Draudimo taisyklių sąlygos 1. Draudimo taisyklėse privalo būti nurodyta:1) atvejai, kada draudimo sutartys sudaromos pagal pateiktą draudėjo rašytinį prašymą sudaryti draudimo sutartį; 2) draudiminiai įvykiai; 3) nedraudiminiai įvykiai, kurių atveju draudikas neprivalo mokėti draudimo išmokų; 4) draudimo objektas; 5) draudimo sumų, jei draudimo sumos nustatomos, draudimo įmokų dydžių apskaičiavimo tvarka, draudimo įmokų mokėjimo tvarka bei jos nesilaikymo pasekmės; 6) dvigubo draudimo, nevisiško draudimo ir papildomo draudimo sąlygos, jei draudimo sutartis yra nuostolių draudimo sutartis;7) draudiko, draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ir nukentėjusio trečiojo asmens teisės ir pareigos; 8) žalos nustatymo tvarka; 9) draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka bei terminai; 10) draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, tarp jų ir draudimo sutarties nutraukimo tvarka draudėjui nesutinkant ssu draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams; 11) šalių tarpusavio atsiskaitymo nutraukus draudimo sutartį tvarka, apimanti ir atsiskaitymo su draudėju, kuris, nesutikdamas su draudiko ketinimu perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam ar kitiems draudikams, nutraukė draudimo sutartį, tvarką; 12) draudiko teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimo kitam draudikui tvarka;13) ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka; 14) informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka.2. Draudimo taisyklės privalo būti paskelbtos draudimo įmonės iinterneto tinklalapyje.3. Priežiūros komisijos reikalavimu draudikas privalo atlikti draudimo taisyklių sąlygų, prieštaraujančių teisės aktų nuostatoms ar pažeidžiančių vartotojų teises ir interesus, pakeitimus. Priežiūros komisijos reikalavimu draudikas privalo ateityje sudaryti draudimo sutartis pagal pakeistas draudimo taisykles.4. Prieš pradėdamas vykdyti privalomąjį draudimą, Priežiūros komisijos reikalavimu draudikas privalo pateikti Priežiūros komisijai privalomojo draudimo taisykles, išskyrus atvejus, kai privalomojo draudimo sutarties sąlygos yra nustatytos teisės aktų. Priežiūros komisija tikrina, ar pateiktos privalomojo draudimo taisyklės atitinka teisės aktų reikalavimus, nepažeidžia draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų, tarp jų ir vartotojų, interesų.

Informacija draudėjui1. Prieš sudarant ne gyvybės draudimo sutartį, draudikas arba jo įgaliotas atstovas privalo suteikti draudėjui – fiziniam asmeniui:1) Civilinio kodekso 6.993 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją;2) informaciją apie draudimo sutarčiai taikomą teisę. Jei draudimo sutarties šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę, teisę, kurią pasirinkti siūlo draudikas.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu draudikas nedelsdamas privalo pranešti ne gyvybės draudimo sutarties draudėjui – fiziniam asmeniui apie bet kokį šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimą. 3. Sudarius draudimo sutartį, draudėjui privalo būti išduotas draudimo liudijimas (polisas) ir, jei sudaryta individuali draudimo sutartis, individualios draudimo sutarties egzempliorius.4. Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo ((poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus. 5. Tais atvejais, kai šis skyrius numato individualų draudimo sutarties sąlygos aptarimą, draudikas privalo pranešti draudėjui apie siūlomą draudimo sutarties sąlygą ir jos pasekmes. Ši individualiai aptarta sąlyga galioja tik tuo atveju, kai draudėjas raštu patvirtina susipažinęs su ja ir raštu išreiškia sutikimą, kad sąlyga būtų draudimo sutarties dalis. Draudimo įmoka (premija) – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka draudikui už draudimo apsaugą. Draudimo liudijimas (polisas) – draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.

Draudimo išmokos mokėjimas 1. Draudėjas, naudos gavėjas ir (ar) nukentėjęs trečiasis asmuo privalo pateikti draudikui visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudiminio įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį. Draudiko reikalavimu minėti asmenys taip pat privalo pateikti būtinus nustatant draudimo išmokos dydį dokumentus apie draudiminio įvykio aplinkybes ir pasekmes, kuriuos jie turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Draudimo sutartyje privalo būti nurodyta, kokie dokumentai yra pateiktini draudikui.2. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nnuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį. Jei draudimo sutartyje nustatyta, ...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 2182 žodžiai iš 4363 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų samprata

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis garantuoja kiekvienam žmogui teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Šias socialines garantijas papildomai reglamentuoja atskiri įstatymai bei poįstatiminiai aktai. A...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
DRAUDIMO BENDROVIŲ REKLAMOS BŪDAI IR EFEKTYVUMAS

VILNIAUS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS FAKULTETAS Referatas Vilnius, 2005 TURINYS 1. DRAUDIMO PASLAUGŲ REKLAMA 2 2. REKLAMOS TIPAI 4 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3. REKLAMOS PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI 5 4. REKLAMOS PRI...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimo veiklos organizavimas ir GYVYBĖS DRAUDIMO YPATUMAI

Dr veiklos organizavimas. 1.dr įm tikslai. Pasirenkant dr įm tikslus atsižvelgiama į egzistuojančias išorinės ir vidinės aplinkos sąlygas. Išorinės-draudiminė ir teisinė apl; vidiniai-priklauso nuo kapitalo, materialinės bazės...

4 atsiliepimų
Parsisiųsti
Turto draudimo ypatumai Lietuvoje

Turinys I. Įvadas 3 II. Pastatų draudimas kaip negyvybės draudimo porūšis 5 2.1. Ne gyvybės draudimo rinka 5 2.2. Turto draudimo rūšys 6I. Įvadas „Šiandien draudimas yra esminis sudėtingų nacionalinių ekonomikų funkcionavimo...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

BENDROSIOS NUOSTATOS – tai draudimo rūšis, kuria apdraudžiama transporto priemonės savininko ar teisėto valdytojo atsakomybė prieš trečiuosius asmenis už žalą, padarytą jų sveikatai, gyvybei ar turtui, naudojantis apdrausta t...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą