Referatas Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai

3 atsiliepimaiDarbo sutarties pasibaigimo pagrindai

TURINYS

1. Darbo sutarties sąvoka

2. Darbo sutarties turinys

3. Darbo sutarties sudarymas

4. Darbo sutarčių rūšys

5. Darbo sutarties pasibaigimas

6. Darbo sutarčių pasibaigimo pagrindų samprata ir rūšys

7. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu

8. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui

9. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu

10. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių

11. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės

12. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo

13. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju

DARBO SUTARTIES SĄVOKA

Darbo suratis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo ttvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui susitartą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

DARBO SUTARTIES TURINYS

Darbo sutarties turinys – tai jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas.

Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų. Taipogi sutartyje sulygstama ir dėl darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos. Susitarimo keliu gali būti sulygstama ir ddėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai ir kiti teisės aktai nedraudžia jas nustatyti. Tačiau atskiroms darbo sutartims darbo įstatymuose ir kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatomos ir kitos būtinosios sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos tokią darbo sutartį.

Remiantis LR Darbo kkodeksu šalys negali nustatyti tokių sąlygų, kurios pablogina darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato DK, įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinė sutartis. Todėl jei nustatytos sąlygos prieštarauja minėtiems aktams, tai tos sąlygos negalioja.

DARBO SUTARTIES SUDARYMAS

Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Rašytinė darbo sutartis sudaroma sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Toks žurnalas nebūtinas, jei darbdavys yra fizinis asmuo, samdantis tris ir mažiau darbuotojų. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia ddarbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). darbo sutarties pavyzdinę formą, registravimo taisykles, taip pat darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento formą, jo išdavimo, nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarką nustato Vyriausybė.

Už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako darbdavys. Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo privalo supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbop tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą.

DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS

Darbo sutartys gali būti:

1. neterminuotos;

2. terminuotos, laikinosios, sezoninės;

3. dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;

4. su nnamudininkais;

5. patarnavimo darbams;

6. kitos.

Paprastoji darbo sutartis tai neterminuota darbo sutartis.

Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. Su renkamaisiais darbuotojais terminuota darbo sutartis sudaroma laikui, kuriam jie išrinkti, o su darbuotojais, kuriuos pagal įstatymus arba pagal įmonės, įstaigos, organizacijos įstatus skiria į darbą renkamieji organai, terminuota darbo sutartis sudaroma tų renkamųjų organų įgaliojimų laikui.

Laikinoji darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Laikinosios darbo sutarties sudarymo pagrindus, tokios sutarties pakeitimo ir pasibaigimo, taip pat laikinųjų darbuotojų darbo ir poilsio laiko ypatybes nustato Vyriausybė.

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais, ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. Sezoninių darbų sąrašą, sezoninės darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatybes remdamasi DK nustato Vyriausybė.

Darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą papildomą darbą. Taip pat darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darbovietėje, jeigu to nedraudžia įstatymai.

Darbo sutartyje su namudininkais nustatoma, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją ddarbuotojas atliks namuose.

Patarnavimo sutartis yra darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja teikti darbdaviui asmenines namų ūkio paslaugas.

Darbo sutarčių su ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio subjektų darbuotojais, specialiosios paskirties įmonių darbuotojais, kurių veikla gali sukelti šių įmonių veiklos sutrikimų, susijusių su itin sunkiomis pasekmėmis žmonėms ir gamtai, taip pat sutarčių, sudaromų kitais įstatymų nustatytais atvejais, ypatumus DK, kitų įstaymų nustatyta tvarka nustato kolektyvinės sutartys ir tų rūšių darbo sutartis reglamentuojantys norminiai teisės aktai.

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS

Darbo sutartis- teisinių darbo santykių atsiradimo pagrindas. Pasibaigus darbo sutarčiai, baigiasi teisiniai darbo santykiai, jų subjektų teisės ir pareigos yra keli terminai, susiję su darbo sutarties pasibaigimu: darbo sutarties pasibaigimas, darbo sutarties nutraukimas, atleidimas iš darbo.plačiausias terminas- darbo sutarties pasibaigimas. Jis apima visus atvejus, kai baigiasi darbo sutarties šalių teisės ir pareigos. Darbo sutarties nutraukimas- tai tokie darbo sutarties pasibaigimo atvejai, kai ji baigiasi abiejų šalių ar bent vienos šalies valia. Atleoidimas iš darbo reiškia darbo sutarties pasibaigimo rezultatą. Tai yra teisinis darbo sutarties pasibaigimo padarinys.

Darbo sutartis yra pagrindinė teisinė asmens teisės į darbą įgyvendinimo forma. Todėl socialinė ir ekonominė darbo sutarties reikšmė labai didelė. Dėl šios priežasties kodeksas darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja ypač griežtai. Tai bene detaliausiai reglamentuojamas darbo teisės klausimas.

Darbo sutartį galima nutraukti ttik remiantis įstatyme numatytu pagrindu ir laikantis jame nustatytos procedūros. Proešingu atveju ji nutraukiama neteisėtai, asmuo paprastai grąžinamas į darbą ir darbdaviui atsiranda papildomų pareigų.

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Tai tam tikri juridinia faktai, su kuriais įstatymai sieja darbo sutarties pasibaigimą.

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindus galima skirstyti į:

1. bendruosius (taikomus visiems darbuotojams);

2. specialiuosius (taikomus specialių kategorijų darbuotojams- valdininkams, asmenims aptarnaujantiemsmaterialiąsias vertybes, atliekantiems auklėjimo funkcijas).

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindus galima grupuoti pagal šalių valią:

1. pagrindai, numatantys darbo sutarties pasibaigimą dėl tam tikrų valingų darbo sutarties šalių poelgių arba veiksmų ar aplinkybių, kurių atsiradimas priklauso nuo šalių valios:

a)šalių susitarimu;

b)darbuotojo iniciatyva;

c)darbdavio iniciatyva

2. pagrindai, juridinia faktai, numatyti arba darbo įstatymuoses, arba kolektyvinėse ar darbo sutartyse, jeigu tik šios nepablogina darbuotojo padėties, nėra nustatyta įstatyme.

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai remiantis LR DK (2002 06 04):

1. nutraukus ją Darbo Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;

2. likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;

3. darbuotojui mirus.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekse reglamentuojami šie darbo sutarties pasibaigimo pagrindai:

1. darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu

2. darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui

3. darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu

4. darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių

5. darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės

6. darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo

7. darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju.

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU

Sutarties pasibaigimas šalių susitarimu yra pats normaliausias sutarties pasibaigimo būdas ir pagrindas.

Praktiškai tai labai reta. Teorijoje yra nuomonė. Kad šis pagrindas būdingas ne visų rūšių darbo sutartims, o tik terminuotoms, kai jas ...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1423 žodžiai iš 2846 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti