Studi.lt - Rašto darbai, referatai ir rašiniai

Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė

9.9 (3 atsiliepimai)

Apimtis
2,212 žodžiai (-ių)
Sritis
Teisė
Formatas
DOCX failas (35.59 KB)
Tipas
Analizės

Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė 1 puslapis
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė 2 puslapis
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė 3 puslapis
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė 4 puslapis
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė 5 puslapis
Darbo sutarties nutraukimo problematika: atvejo analizė 6 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.įvadas
Tyrimo aktualumas: Darbo sutartis yra darbo teisės dalis, kuri reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties surašymo faktas garantuoja, jog abiejų sutarties šalių teises ir interesus apgins Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, jog asmuo laisvai gali pasirinkti darbą. Darbo sutarties įstatymas užtikrina, kad tas darbas visada turi būti paremtas darbo santykių šalių lygybe, ir kad nebūtų tos pusės, kuri neteisėtomis priemonėmis, išnaudodama kitus individus, tenkintų savo savanaudiškus tikslus, tuo pat metu neatlikdama savų įsipareigojimų.
Tyrimo tikslas: išanalizuoti teisės aktus susijusius su darbo sutarties nutraukimu darbdavio iniciatyva
Tyrimo uždaviniai:
1. Pristatyti problemą;
2. Išnagrnėti teisės aktus;
3. Išanalizuoti realią situaciją susijusią su darbo sutarties nutraukimo problematika.
Tyrimo metodai: teisės teorijos ir praktikos literatūros analizė.


1 PROBLEMA
Teisė į darbą, kaip darbo teisinio santykio elementas, yra viena iš pagrindinių darbuotojų darbo teisių. Lietuvoje pagrindinė teisės į darbą realizavimo priemonė yra tarp darbdavio ir darbuotojo sudaroma darbo sutartis. Darbo netekimas daro neigiamą įtaką asmens ekonominei ir socialinei padėčiai. Todėl darbo sutarties nutraukimo pagrindai yra griežtai reglamentuoti. teisės aktais. 2017 m. priimtas Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas reglamentuoja darbo sutarties sudarymą, vykdymą ir darbo sutarties nutraukimo pagrindus.
Vienas iš dažniausiai taikomų darbo sutarties nutraukimo pagrindų yra darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės (LR DK 57 str.). Labai dažnai pagal šį pagrindą atleisti darbuotojai kreipiasi į teismą, motyvuodami, kad darbo sutartis buvo nutraukta be priežasties, pvz: kad tikroji atleidimo priežastis kitokia, dažnai susijusi su nesutarimais su vadovybe ar santykiais darbe. Įvertinus tai, jog darbuotojas laikomas silpnesniąja darbo santykių šalimi, Lietuvoje veikianti teisingumo įgyvendinimo sistema, kuri privalo užtikrinti, kad darbo teisės normos, reglamentuojančios darbo sutarties nutraukimą, būtų tinkamai taikomos. Šio tikslo siekiama dėl to, kad darbo santykių subjektai galėtų efektyviai apsaugoti ir apginti savo pažeistas teises. Tik išanalizavus ir įvertinus Lietuvos teismų praktiką, galima visapusiškai atskleisti tikrąją darbo teisės normų esmę.


2 teisinis aspektas – DARBO TEISĖ
Darbo teisė - tai teisės šaka, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius, darbo procese susidarančius tarp darbuotojų ir darbdavių, taip pat glaudžiai su šiais santykiais susijusius darbdavių bei jų organizacijų, darbuotojų kolektyvo (ar jo atstovų) ir valstybės institucijų santykius dėl darbuotojų darbo, socialinių bei ekonominių sąlygų nustatymo, santykius dėl drausminės ir materialinės atsakomybės, dėl iškylančių darbo ginčų, santykius, susijusius su saugos darbe ir darbo įstatymų laikymosi priežiūra bei kontrole, įdarbinimo, profesinio rengimo ir kitus santykius. G. Dambrauskienė (2008).
Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 21 straipnis reglamentuoja, jog Darbuotojas − fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis asmuo. Fizinis asmuo darbinį ...

Šiuo metu matote 30% šio darbo.

Matomi 500 žodžiai iš 2212 žodžių.


Panašūs darbai


T E I S Ė S I D Ė J O S R A I D A;T E I S Ė S M O R A L Ė

T U R I N Y S Į V A D A S ………………………… 2 I.T E I S Ė S I D Ė J O S R A I D A ……………… 3 – 4 II. T E I S Ė S M O R A L Ė 1.Teisė ir dorovė – dvi soc...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Daiktinė teisė, kaip civilinės teisės šaka

TURINYS Įvadas 3 1. Civilinių teisių objektų samprata ir rūšys 5 1.1. Civilinių teisių objektų rūšys 5 1.2. Daiktai, kaip civilinių teisių objektai 6 1.3. Daiktų, kaip civilnių...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
Lytinių nusikaltimų reglamentavimo genezė Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose

Untitled REFERATAS NUSIKALTIMŲ SEKSUALINIAI APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI GENEZĖ LIETUVOS TEISĖS AKTUOSE Darbą atliko: Henrikas Valentukevičius III kursas, 6 akademin...

·
5 atsiliepimai
Peržiūrėti
PERKĖLIMO Į KITĄ DARBĄ (ESMINIŲ DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO) SĄVOKA IR RŪŠYS

TURINYS ĮVADAS…………………………3 1. DARBO SUTARTIES SĄVOKA………………………4 1.1 Darbo sutarties šalys…………………………5 2. DARBO SUTARTIES FORMA IR JO...

·
2 atsiliepimai
Peržiūrėti
Darbuotojų informavimas ir konsultavimas

2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2002 m. birželio 4 d. LR Seimo įstatymu Nr. IX – 926 priimtas Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Ryšium su tuo neteko galios 8 darbo santykius reguliav...

·
4 atsiliepimai
Peržiūrėti
Atsisiųsti šį darbą