Referatas Civilinė teisė

3 atsiliepimaiCivilinė teisė

PLANAS

ĮVADAS

Nuosavybės teisės sąvoka (objektyviąja ir subjektyviąja prasme)

Nuosavybės teisės turinys

Nuosavybės teisės įgyvendinimas

APIBENDRINIMAS

LITERATŪRA

ĮVADAS

Įvadą į nuosavybės teisę norėčiau pradėti filosofinėmis Georgo Wilhelmo Friedricho Hegelio mintimis. ,,Nuosavybės protingumas yra ne poreikių patenkinimas, o tai, kad panaikinamas grynas asmenybės subjektyvumas. Tik nuosavybėje asmuo pasireiškia kaip protas. Asmuo turi teisę įkurdinti savo valią kiekviename daikte, kuris dėl to tampa manuoju, gauna mano valią kaip savo substancialų tikslą, <..> kaip savo apibrėžtį ir sielą; tai absoliuti žmogaus teisė pasisavinti visus daiktus. Visi daiktai gali tapti žmogaus nuosavybe, nnes jis yra laisva valia ir kaip toks yra savyje ir sau, o tai, kas yra jo priešprieša, tokios savybės neturi. Taigi kiekvienas turi teisę savo valią padaryti daiktu arba daiktą savo valia <..>, nes daiktas kaip išoriškumas nėra savitikslis, nėra begalinis santykis su pačiu savimi, o yra tam tikras išoriškumas pačiam sau.

Kad asmuo savo valią įdeda į daiktą, yra tik nuosavybės sąvoka, o toliau yra būtent jos realizacija. Vidinį mano valios aktą, kuris sako, kad kas nors yra mano, tturi pripažinti ir kiti.’’

Taigi nuosavybės teisę galima apibrėžti kaip prigimtinę, kuri yra neliečiama, pastovi bei ilgalaikė teisė, teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų bei kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti.

I. NUOSAVYBĖS TEISĖS SSĄVOKA.

Nuosavybės teisė yra plačiausia savo turiniu absoliuti teisė. Nuosavybės teisė gali būti suprantama objektyviąja ir subjektyviąja prasme. Subjektyviąja prasme nuosavybės teisė suprantama kaip savininko teisė savo nuožiūra, bet nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti daiktą bei juo disponuoti. Pagal civilinį kodeksą savininkas turi teisę perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą ar jo dalis, ar tik konkrečias turto valdymo, nuosavybės teisės objekto ir disponavimo juo teises.

Objektyviąja prasme nuosavybės teisė apibūdinama kaip visuma teisės normų, reguliuojančių ekonominius santykius dėl daiktų valdymo, naudojimosi jais bei disponavimo. Nuosavybės teisės, objektyviąja prasme kaip teisės instituto, uždavinys yra reguliuoti visuominėje egzistuojančius nuosavybės santykius, kadangi dėl objektyviosios teisės normų egzistuoja galimybė atskirų asmenų subjektyviajai nuosavybės teisei atsirasti bei jos turiniui įtvirtinti.

Nuosavybės tteisės objektas – tai daiktai ar kitas turtas. Nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymų arba teismo sprendimo.

Civilinis kodeksas numato šiuos nuosavybės teisės įgijimo pagrindus (4.42 str.):

1) pagal sandorius;

2) paveldėjimu;

3) pasisavinant vaisius ir pajamas;

4) pagaminant naują daiktą;

5) pasisavinant bešeimininkį daiktą;

6) pasisavinant laukinius gyvūnus, laukines ir namines bites;

7) pasisavinant bepriežiūrius ir priklydusius naminius gyvūnus;

8) pasisavinant radinį, lobį;

9) atlygintinai paimant netinkamai laikomas kultūrines vertybes ir kitus daiktus (turtą) visuomenės poreikiams;

10) konfiskuojant ar kitu būdu už pažeidimus paiimant pagal įstatymą daiktus (turtą);

11) įgyjamąja senatimi;

12) kitais įstatymo numatytais pagrindais.

II. NNUOSAVYBĖS TEISĖS TURINYS.

Pagal Lietuvos Respublikoje (Užnemunėje) galiojusio Napoleono kodekso 544 straipsnį, nuosavybės teisės turinys suprantamas kaip teisė naudoti daiktus ir disponuoti jais pačiu absoliučiausiu būdu, tačiau su sąlyga, kad tokiu naudojimu nebūtų pažeidžiami įstatymais ir tam tikromis taisyklėmis nustatyti reikalavimai.

Nuosavybės teisės turinį galima apibūdinti ir išvardijant visas savininko teises į jo turtą. Greta jau minėtų valdymo, naudojimo bei disponavimo teisių, kaip savarankiškos teisės išskiriamos: ,,teisė gauti daikto duodamas pajamas, sunaudoti ar išeikvoti daiktą, perduoti jį kitam, teisė saugiai eksplotuoti daiktą, teisė turėti daiktą neterminuotai, teisė naudoti daiktą tik taip, kad nebūtų tuo naudojimu daroma žala kitiems asmenims, galimybė paimti daiktą už skolą, taip pat garantija, kad bus užtikrintas pažeistos nuosavybės teisės gynimas, atstatymas’’ .

Tačiau toks nuosavybės teisės turinio interpretavimas nėra tikslus, todėl nuosavybės teisės turinį apibūdinti pakanka trijų pagrindinių teisių grupių, t.y. daikto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.

Teisė valdyti daiktą suprantama kaip konkrečių valdymo teisių visuma – teisė turėti daiktą savo žinioje ir teisė daryti daiktui fizinį bei ūkinį poveikį. Tačiau šia prasme daikto turėjimas savo žinioje turi būti suprantamas ne kaip fizinis, o kaip juridinis turėjimas, kadangi net ir tada kai nėra galimybės faktiškai turėti savo žinioje ...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 846 žodžiai iš 1691 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti