Referatas BŪTINOSIOS GINTIES IDENTIFIKAVIMAS

9.8 (3 atsiliepimai)

Apimtis
2791 žodžiai (-ių)
Kategorija
Teisė

Rašto darbas
Rašto darbas
Rašto darbas
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.


BŪTINOSIOS GINTIES IDENTIFIKAVIMAS

BŪTINOSIOS GINTIES IDENTIFIKAVIMAS

Straipsnyje aptariamos naujajame Baudžiamajame kodekse tiksliau negu 1961 m. Baudžiamajame kodekse suformuluotos būtinosios ginties instituto nuostatos, teisinės, etinės ir veikos kvalifikavimo problemos, susijusios su teisės į būtinąją gintį įgyvendinimu, analizuojamos būtinosios ginties ir kitų savarankiškų aplinkybių, šalinančių veikos pavojingumą ir priešingumą teisei, sąsajos ir tarpusavio priklausomybė.

Atsižvelgiant į kriminogeninės situacijos realijas, naujas grėsmes visuomenės saugumui ir baudžiamojo įstatymo novelas, kurios sudaro teisines prielaidas efektyviau atremti pavojingus kėsinimus, straipsnyje taip pat siekta tiksliai ir kiek įmanoma vienprasmiškai interpretuoti būtinosios ginties nnuostatų taikymą praktikoje.

TEISĖS Į BŪTINĄJĄ GINTĮ IŠTAKOS

Didžiausią pavojų žmogui, be daugelio pavojingų veiksnių, susijusių su jo paties veikla, kelia kiti žmones. Nedaugelis žmonių daro nusikaltimus, tačiau jų padariniai – tiesioginiai arba susiję su netikrumu dėl asmens ir jo artimųjų saugumo – nuodija daugelio žmonių gyvenimą.

Valstybė, vykdydama nusikaltimų kontrolės ir prevencijos funkcijas, nepajėgi numatyti ir užkardyti kiekvieną konkretų nusikaltimą, taip pat negali padaryti to, kas neįmanoma – apsaugoti kiekvieną individą kiekvienu jo gyvenimo momentu.

Tačiau valstybė, nelaikydama žmogaus tik objektu, kurį nuo ppavojingų kėsinimųsi gina jos jėga, privalo įtvirtinti tokią kiekvieno asmens teisę į būtinąją gintį, kurią jis gali įgyvendinti kiekvienu konkretaus kėsinimosi momentu. Tai neapriboja, priešingai – išplečia ir papildo valstybės vykdomas teisėsaugos funkcijas, suteikia kiekvienam visuomenės nariui teisę į tokią ggynybą, kurios pati valstybė yra nepajėgi užtikrinti. Asmuo, įgyvendindamas teisę į būtinąją gintį, ne tik atremia užpuolimą, jis, nebent išskyrus išrišimą duodantį kunigą, atlieka taip pat ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teismo ir nuosprendį vykdančios institucijos funkcijas.

Asmens teisė į būtinąją gintį yra išvestinė iš Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių į gyvybę (21 str.), į laisvės ir asmens neliečiamybę (20, 21 str.), nuosavybės ir būsto neliečiamybę (23, 24 str.), kitų prigimtinių teisių ir yra šių teisių gynimo priemonė. Neabejotinai teisę į būtinąją gintį galima pripažinti, kaip tai daro daugelis autorių, ne išvestine, bet savarankiška prigimtine teise. Tai nieko nekeistų, išskyrus, kad laikantis nuoseklumo, prigimtine žmogaus teise reikėtų pripažinti taip pat ir teisę valgyti, kvėpuoti, atlikti kitas fiziologines funkcijas, įgyvendinti socialines teises.

BŪTINOSIOS GINTIES SĄVOKA

Būtinoji ggintis bendriausia prasme – tai pavojingo kėsinimosi atrėmimas padarant žalos tam, kuris kėsinasi.

Civilinis kodeksas asmens teisę ginti savo civilines teises vadina savigyna ir nustato, kad savigynos būdai ir priemonės turi atitikti teisės pažeidimo pobūdį ir konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų [2. 1.139 str. 2 d.]. Kita vertus, tarp Civilinio kodekso 1.139 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo įgyvendinant teisę į savigyną gerbti žmogaus teises ir laisves ir 6.269 straipsnio 1 dalies, pagal kurią asmuo neatsako už žalą, padarytą užpuolikui neperžengiant savigynos rribų, yra kolizija. Jos esmė ta, kad įpareigojimas atremiant pasikėsinimą gerbti užpuoliko teises į asmens neliečiamybę ir kūno vientisumą, tolygu reikalavimui iškepti omletą nesudaužius kiaušinių.

Baudžiamasis kodeksas šiuo požiūriu yra nuoseklus. Jis suteikia „indulgenciją“ asmeniui, jeigu šis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė besikėsinančiajam bet kokią žalą, įskaitant tyčinį gyvybės atėmimą.

Būtinoji gintis, laikoma aplinkybe, šalinančia veikos pavojingumą, jos neteisėtumą ir kartu besiginančiojo baudžiamąją atsakomybę. Ši veika, nors formaliai, išoriškai ir atitinka įstatyme numatyto nusikaltimo požymius (pvz., liudytojas, matęs tik kruvinos dramos atomazgą, gali besiginantįjį klaidingai palaikyti užpuoliku), yra būtina ir visuomeniškai naudinga. Ją asmuo padaro gindamasis ar gindamas kitą asmenį, būsto neliečiamybę, nuosavybę, kitas teises, visuomenės ir valstybės interesus.

GYNYBOS OBJEKTAI

Tai, ką gina asmuo, įgyvendindamas teisę į būtinąją gintį, atrodo akivaizdu ir neginčijama. Tačiau pirmas įspūdis apgaulingas – visuotinai pripažintos nuomonės šiuo klausimu teisės doktrina nėra suformulavusi.

Baudžiamojo kodekso 28 straipsnio 2 dalies normos išplėstas aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad pagal baudžiamąjį įstatymą būtinosios ginties objektai yra:

1) žmogaus gyvybė, sveikata, laisvė, būsto neliečiamybė, seksualinio apsisprendimo laisvė ir neliečiamybė, kitos neturtinės teisės;

2) nuosavybė, turtinės teisės ir turtiniai interesai;

3) visuomenės ir valstybės interesai.

Tokia klasifikacija, kuri remiasi minėto BK straipsnio normoje išvardytais pavojingo kėsinimosi objektais, nėra nepriekaištinga. Nuosavybė, turtinės teisės ir turtiniai interesai yra tiek kiekvieno žmogaus, ttiek visuomenės ir valstybės interesų visumos svarbus komponentas.

Taigi šios klasifikacijos 3 punkte iš esmės yra įvardyti su turtiniais interesais nesutapatinami teisėti visuomenės ir valstybės interesai viešosios tvarkos apsaugos, visuomenės ir valstybės saugumo, ir kitose srityse. Šie interesai, kaip būtinosios ginties objektas,

objektasyra kritikos objektas, o baudžiamajame įstatyme įtvirtinta teisė ginti nuo pavojingų kėsinimųsi visuomenės ir valstybės interesus laikoma politiniu, juridiškai ne visai pagrįstu sprendimu. Tokio sprendimo ištakos, V. Pavilonio ir R. Merkevičiaus nuomone, yra 1926 m. RTFSR Baudžiamasis kodeksas ir vėlesnis, 1958 m., SSRS Baudžiamųjų įstatymų pagrindų įstatymas. Šio įstatymo 13 straipsnyje, laikantis totalitarizmo esmę išreiškiančių vertybių prioriteto, kaip savarankiškas būtinosios ginties objektas ir buvo įtvirtinti visuomenės ir valstybės interesai. Tuo tarpu pagrįsta yra tik materialiai išreikštų objektų (pvz., turto, pastatų), o ne viešosios tvarkos, valdymo tvarkos ir kitų analogiškų objektų, kurie neturi realios išraiškos, o yra juridinės konstrukcijos rezultatas, gynyba . „Būtinoji gintis galima tik kai kėsinantis tam tikram objektui padaroma nepataisoma žala. Tuo tarpu objektui, kuris yra juridinė fikcija, juridinė konstrukcija, neįmanoma padaryti žalos, kuri iš esmės būtų nepataisoma“ .

Cituoti autoriai teisūs lygiai penkiasdešimčia procentų. Juridinė fikcija – tai, kas neegzistuoja tikrovėje, taigi tokiai fikcijai iš tiesų negalima padaryti žalos. Kitaip yra su juridine konstrukcija. Žalos galima padaryti, ssuprantama, ne jai, bet visuomenės ir valstybės interesams – tiems objektams, baudžiamąją atsakomybę už pavojingus kėsinimus į kuriuos nustato konkreti baudžiamojo įstatymo norma, o ji yra ne kas kitas kaip juridinė konstrukcija.

Nuogos genitalijos yra nuogos genitalijos tiek nudistų pliaže, tiek arkikatedroje prie pagrindinio altoriaus per šv. mišias. Tačiau pirmu atveju jų eksponavimas – elgesio norma, antru – tikinčiųjų jausmų išniekinimas, nepagarbos jiems demonstravimas, t. y. nusikaltimas, numatytas naujojo BK 284 straipsnyje, kurio dispozicija yra tipiška juridinė konstrukcija. Būtinoji gintis, kai tokiu būdu pažeidžiama viešoji tvarka, iš esmės galima tik kaip atkirtis, jeigu toks asmuo išvedamas ar sulaikomas pasipriešins. Tačiau, kai kėsinamasi įvykdyti teroro aktą – nusikaltimą, atsakomybę už kurį nustato juridinės konstrukcijos požiūriu gana sudėtingas naujojo BK 250 straipsnis, vien klausimo formulavimas, ar galima atremti tokį kėsinimąsi, rėžia ausį ir įžeidžia protą. Teroro akto padariniai – tai ne tik milžiniški nuostoliai, šimtai ar net tūkstančių žmonių aukų, bet ir emocinė depresija, baimė, įtampa, stresas, žmonių netikrumas dėl savo ateities. Tokius padarinius gali sukelti ir sukelia ne tik 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktai, bet ir visuomenę terorizuojantys nusikalstami susivienijimai, įvairiais tikslais įvykdomi sprogimai, padegimai, vandens telkinių užnuodijimas biologinėmis ar cheminėmis kenksmingomis medžiagomis ir t. t. Jeigu nusikaltėlis maniakas tenkina

savo sadistinius, iškrypėliškus poreikius žmonių masinio susitelkimo vietose sprogdindamas savadirbes bombas, jis savo nemotyvuotą pyktį, pagiežą paprastai nukreipia ne prieš konkrečius žmones, bet prieš visuomenę, kurią jis terorizuoja ir kurios gyvenimą paverčia košmaru.

Tokiais atvejais, kai visaapimanti mirties nuojauta, laukimas yra vos ne baisesnis už pačią mirtį, psichologiškai silpnesni žmonės, neišlaikydami gresiančios įtampos, neretai baigia gyvenimą net savižudybe.

Tačiau, pasak cituotų autorių, kai „kėsinamasi į visuomenės saugumą“, o teroro aktu būtent į jį ir kėsinamasi, „būtinoji gintis negalima“ , nes „negalima ginti oobjekto, kuris neturi realios išraiškos, o yra juridinės konstrukcijos rezultatas“. Atrodo, J. Stalinui priskiriama sentencija, kad vieno žmogaus mirtis – tragedija, milijonų – statistika, patyrė metamorfozę.

Kartu visuomenės ir valstybės interesai, kaip būtinosios ginties objektas, išmesti per paradines duris, grąžinami baudžiamajai teisei per tarnybinį įėjimą. Pasak V. Pavilonio ir R. Merkevičiaus, pareigūnai, kurie privalo kovoti su nusikaltimais, vykdo įstatymus ar teisėtas pareigas, todėl jų veiksmai turi būti laikomi ne būtinąja gintimi, bet savarankiška aplinkybe, šalinančia veikos pavojingumą ir jos priešingumų teises ..

Tai konstatuodami šie autoriai neatsižvelgia į tai, kad nusikaltimų objektai, be kitų, yra ir tokios „juridinės fikcijos“ kaip visuomenės saugumas, taip pat į būtinosios ginties ir kitų baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių sąsajas bei tarpusavio priklausomybę.

Profesinių pareigų vykdymas išties nėra sutapatinamas ssu būtinąja gintimi, bet tai nereiškia, kad vykdydami šias pareigas pareigūnai nėra saistomi šios ginties nuostatų. Jų laikymasis yra imperatyvus reikalavimas, nesuderinamas su galimybe siekti teisėtų tikslų neteisėtomis priemonėmis. Nepaisant to, kad policijos ir kitų pareigūnų teisę panaudoti šaunamąjį ginklą nustato jų veiką reglamentuojantys įstatymai, šie įstatymai iš principo negali įtvirtinti ir neįtvirtina dvigubų gynybos standartų, o pareigūnai, gindami įstatymo saugomus objektus, neturi teisės ignoruoti būtinosios ginties nuostatų. Tokiais atvejais žalos padarymas kitam asmeniui, įskaitant tyčinį gyvybės atėmimą, laikomas teisėtu, jeigu tai buvo padaryta neviršijant tokio jėgos panaudojimo, kuris buvo neišvengiamai būtinas.

Vadinasi, profesinių pareigų vykdymas gali būti laikomas veikos pavojingumą ir jos priešingumą teisei šalinančia aplinkybe tik tuo atveju, jeigu žalą padaręs pareigūnas neviršijo jam nustatytų įgaliojimų. Tai padaryti jis ggali tik neperžengdamas būtinosios ginties ribų.

TEISĖTOS GYNYBOS SĄLYGOS

Išskirtinė būtinosios ginties savybė – jos aktyvus pobūdis. Aktyvi gynyba iš esmės yra priešpuolis. Tokia gynyba neutralizuoja puolimą, yra priešnuodis jam ir patikimas žmogaus teisių apsaugos garantas. Teisę į būtinąją gintį asmuo gali įgyvendinti, neatsižvelgdamas į tai, ar galėjo išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ir valdžios institucijas (BK 28 str. 1 d.). Klausimas, ar gynyba laikoma teisėta, sprendžiamas atsižvelgiant į gynybos santykinės atitikties pavojingam kėsinimuisi kriterijų.

Būtinoji gintis laikoma teisėta, kai kkėsinimasis yra:

1) pavojingas;

2) akivaizdus;

3) realus.

Būtinoji gintis galima ne nuo mažareikšmių veikų (teisės pažeidimų ar baudžiamųjų nusižengimų) arba netgi nusikaltimų, kurie pagal Baudžiamąjį kodeksą laikomi sunkiais ir labai sunkiais nusikaltimais, o tik nuo tokių veikų, kurios pasireiškia realia ir akivaizdžia žala arba tiesiogine jos grėsme būtent pavojingo kėsinimosi momentu. Didelis skolininko įsiskolinimas nėra pagrindas kreditoriui ginti savo teisėtus interesus neteisėtomis priemonėmis (smurtu, panaudojant ginklą). Ir priešingai, jeigu skolų „išmušinėti“ prisistato gerai treniruoti, švinu užpildytomis guminėmis lazdomis ginkluoti „gorilos“, skolininkas turi teisę į savigyną. Negalima būtinoji gintis ir nuo asmens, kontrabanda vežančio šaunamuosius ginklus, sprogmenis ir pan., jeigu sulaikomas jis nesipriešina.

Teisė į būtinąją gintį paprastai įgyvendinama ginantis nuo tokios pavojingos veikos, kuri pagal objektyvius požymius suvokiama kaip nusikalstama. Tai nereiškia, kad pavojingas kėsinimasis ir pagal baudžiamąjį įstatymą visais atvejais turi būti laikomas nusikaltimu, o asmuo, kuris kėsinosi, turi atsakyti pagal konkretų Baudžiamojo kodekso straipsnį. Asmuo gali gintis ir atremdamas mažamečio (mažamečių grupės), psichiškai nesveiko (nepakaltinamo) arba suklaidinto žmogaus pasikėsinimą. Jeigu įmanoma, asmuo tokiais atvejais turėtų stengtis vadinamiesiems ydingiems subjektams padaryti ne daugiau žalos, negu tai būtina ir neišvengiama siekiant atremti užpuolimą. Nėra išimtis ir atsakas į neteisėtus pareigūnų veiksmus, kuriais kėsinamasi į piliečių teises ir teisėtus interesus. Turimi omenyje aiškiai neteisėti veiksmai, aakivaizdi savivalė. Kita vertus, jeigu pareigūnų veiksmai pagal formalius požymius, išoriškai atitiktų teisėtus reikalavimus, toks pasipriešinimas paprastai negalėtų būti laikomas teisėtu.

Asmuo turi teisę į būtinąją gintį gindamasis ar gindamas kitus nuo pavojingo kėsinimosi. Kartu pavojų sau ar tiesioginę jo grėsmę asmuo gali sukelti savo paties kaltais veiksmais. Tokiais atvejais klausimas, ar jis turi teisę į gynybą, sprendžiamas nevienprasmiškai.

Jeigu besikėsinantysis, įžeidimais, necenzūriniais žodžiais, fiziniais veiksmais išprovokavęs kito asmens atsakomuosius veiksmus, panaudoja ginklą arba daiktus, specialiai pritaikytus kūnui žaloti, jo veiksmai laikomi ne būtinąja gintimi, bet būtinosios ginties provokacija. Ir priešingai, asmuo, kurio atsakas buvo panaudotas kaip pretekstas užpuolimui, turi teisę gintis.

Nepaisant to, kas buvo konflikto iniciatorius, teisę į savigyną gali įgyvendinti ir muštynių dalyviai, jeigu:

1) vienas jų staigiai keičia taktiką ir siekia sunkiai sužaloti kitą (pvz., griebdamasis peilio ar šaunamojo ginklo);

2) vienas iš muštynių dalyvių atsisako jas tęsti ir nutraukia aktyvius veiksmus, tačiau kitas nepaliauja jį spardyti, daužyti pavojų gyvybei keliančiais daiktais (pvz., beisbolo lazda) ir pan.

Teisės į gynybą neturi ir būtinosios ginties nuostatomis negali remtis asmuo, kuris, siekdamas išvengti teisėto sulaikymo arba įveikti besiginančiojo pasipriešinimą, gina neteisėtus, įstatymui priešingus interesus. Pavyzdžiui, jeigu užpuolikas atsakomuoju šūviu mirtinai sužeidžia asmenį, kuris, gindamasis nuo plėšimo, panaudojo teisėtai laikomą ginklą, užpuoliko argumentai, atseit pirmas ššovė ne jis, jis tik panaudojo ginklą gindamasis, yra visiškai nepagrįsti. Jo veiksmai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kvalifikuotini kaip reali nusikaltimų sutaptis – plėšimas ir nužudymas arba kaip nužudymas dėl savanaudiškų paskatų.

Kita svarbi sąlyga, su kuria saistomas teisės į būtinąją gintį įgyvendinimas, – tai pavojingo kėsinimosi akivaizdumas. Gynyba laikoma teisėta, jei kėsinimasis jau yra prasidėjęs arba, nors ir neprasidėjęs, bet kelia realią užpuolimo grėsmę, taip pat kai kėsinimasis dar nėra pasibaigęs.

Vadinasi, įgyvendinti teisę į gynybą galima, kai pavojingas kėsinimasis jau pripažįstamas akivaizdžiu arba dar pripažįstamas tokiu. Svarbiausia nustatyti būtent tą momentą, kuris laikomas pavojingo kėsinimosi pradžios ir pabaigos atskaitos tašku. Kriterijais, kuriais remiantis nustatoma tokio kėsinimosi pradžia, yra tiesioginė žala, daroma įstatymo saugomiems objektams, arba reali, tiesioginė ir neišvengiama tokios žalos grėsmė. Komentuoti, kokiais veiksmais žmogus gali būti nužudytas, suluošintas, apiplėštas ir pan., nėra reikalo: jeigu kiekvienas pagalvojęs apie tai pajuto stingstantį kraują, vadinasi, jis pagalvojo teisingai. Svarbu kita – išaiškinti, kada galima panaudoti prevencines priemones, nes vienodai blogas tiek atliktas ne laiku, tiek pavėluotas kėsinimosi atrėmimas. Pirmu atveju potenciali auka gali virsti agresoriumi, antru – tiesiog auka, nes efektyviai įgyvendintas užpuolimas gali eliminuoti bet kokią pasipriešinimo galimybę.

Reali ir tiesioginė grėsmė paprastai pasireiškia tokiais objektyviais ir išoriškais požymiais, kad normalaus

intelekto žmogui paprastai nekyla problemų nustatyti diagnozę – akivaizdžią ir neišvengiamą pavojingo kėsinimosi grėsmę. Intuicija žmogų, kaip ir brolius jaunesniuosius, retai apgauna. Problema yra kita – laiku susiorientuoti ir panaudoti adekvačias tokiai situacijai gynybos priemones.

Kėsinimosi akivaizdumas būtinosios ginties požiūriu yra tarsi žmogui gyvenimas biologine prasme – be pradžios, svarbiausias įvykis yra kėsinimosi pabaiga. Baigtas ir daugiau pavojaus nebekeliantis užpuolimas nelaikomas akivaizdžiu. Pavojingo kėsinimosi pabaiga reiškia, kad tokiu atveju nėra nuo ko gintis, taigi ir nėra pagrindo įgyvendinti teisę į būtinąją ggintį.

Tokia yra visuotinai pripažinta nuomonė dėl būtinosios ginties akivaizdumo. Kartu ji neatmeta galimybės būtinąją gintį pripažinti teisėta ir tais atvejais, kai pavojingas kėsinimasis jau yra pasibaigęs, tačiau besiginančiajam pavojingo kėsinimosi pabaigos momentas dar nėra aiškus .

Nešališkas stebėtojas, kuris ramiai ir viską pasverdamas tiria pavojingą kėsinimąsi, išties gali išskirti kėsinimosi stadijas: pradžią, pagrindinį vyksmą ir pabaigą. Tačiau besiginančiojo situacija yra visiškai kitokia, jis yra ne kukurūzų dribsnius kramsnojantis ...

Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 2791 žodžiai iš 5582 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atsisiųsti šį darbą