Referatas Bendrieji nuosavybės teisės nuostatai

3 atsiliepimaiBendrieji nuosavybės teisės nuostatai

Turinys

|2 |

|3 |

|3 |

|3 |

|3 |

|5 |

|6 |

|7 |

|8 |

|8 |

|11|

|12|

1. Įvadas

……………………..

……………

2. Bendrieji nuosavybės teisės

nuostatai…………………..

2.1. Nuosavybė kaip ekonominė

kategorija……………..

2.2. Nuosavybės formos ir

rūšys……………………

2.3. Privačios nuosavybės

teisė…………………..

2.4. Teisinės nuosavybės santykių

reglamentavimas…………..

2.5. Savininko teisės jų turinys ir

įgyvendinimas……………

2.6. Nuosavybės teisės

objektai……………………

.

2.7. Žemės nuosavybės

teisė…………………….

.

2.8. Nuosavybės teisės įgijimas ir

pasibaigimas…………….

3.

Išvados…………………..

……………

4.

Literatūra………………….

…………….

1. Įvadas

Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir

kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą

ir juo disponuoti.

Nuosavybės teisės objektu gali būti daiktai ir kitas turtas.

Nuosavybės tteisės subjektai pagal LRCK gali būti fiziniai ir

juridiniai asmenys, valstybė ir vietos savivaldybės.

Nuosavybės teisė suprantama kaip savininko teisė savo nuožiūra, bet

nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisų ir interesų, valdyti, naudoti

daiktą bei juo disponuoti. Savininko teises turtą valdyti, naudotis juo ir

disponuoti atitinka visų kitų asmenų pasyvi pareiga susilaikyti nuo

veiksmų, kliudančių savininkui šias pareigas įgyvendinti. Savininkas valdo

jam priklausantį turtą, naudojasi juo pagal LR įstatymus, nepažeisdamas

kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

Nuosavybės teisės turinį taip pat galima apibūdinti ir išvardijant

visas savininko teises įį turtą. Greta valdymo, naudojimo bei disponavimo,

kaip savarankiškos teisės išskiriamos teisės išskiriamos: teisė gauti

daikto duodamas pajamas, sunaudoti ir išeikvoti daiktą, perduoti jį kitam,

teisė saugiai eksploatuoti daiktą, teisė turėti daiktą neterminuotai, teisė

naudoti daiktą tik taip, kad nebūtų tuo naudojimu daroma žala kitiems

asmenims, galimybė paimti daiktą už skolą, taip pat garantija, kad bus

užtikrintas pažeistos nuosavybės teisės gynimas, atstatymas.

Įstatymų nustatytais atvejais bei sąlygomis savininkas privalo leisti

ribotai savo turtu naudotis kitiems asmenims, valstybei ar savivaldybei.

Nuosavybės santykius, pagrįstus Lietuvos Respublikos nuosavybės

pagrindų įstatymu, reguliuoja Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas, kiti

Lietuvos Respublikos įstatymai, tarpvalstybinės bei nuosavybės teisės

subjektų sudarytos sutartys.

2. Bendrieji nuosavybės teisės nuostatai

2.1. Nuosavybė kaip ekonominė kategorija

Nuosavybė (1 prasme) – santykiai tarp asmenų dėl objekto naudojimo,

disponavimo.

Nuosavybė (2 prasme) – kaip pats objektas.

2.2. Nuosavybės formos ir rūšys

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymas

ir valstybės turto didžiosios dalies privatizavimas bei kiti panašūs

ekonominės reformos metu vykstantys nuosavybės transformavimo procesai

sudarė sąlygas Lietuvos respublikoje susiformuoti naujoms nuosavybės rūšims

ir formoms.

Klasifikuojant nuosavybę į rūšis ir fformas, pagrindiniais kriterijais

turėtų būti pasirenkami subjektas ir nuosavybės panaudojimo tikslas.

Pagal CK 95 str.LR yra privati ir viešoji nuosavybė,taip pat leidžiama

mišri nuosavybė,jeigu tai neprieštarauja LR įstatymams.

2.3. Privačios nuosavybės teisė

LR Konstitucijos 46 straipsnio 1-ojoje dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos

ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise. Priimti ir kiti įstatymai,

įteisinantys valstybės turto didžiosios dalies perdavimą privačion

nuosavybėn, bei nustatantys tokio perdavimo tvarką ir sąlygas.

Privačios nuosavybės teisės subjektai yra fiziniai asmenys, jais taip

pat gali būti ir juridiniai asmenys. Privačios nuosavybės teisės objektais

gali būti bet kkoks turtas, neribojant kiekio, jeigu neuždrausta tą turtą

turėti privačios nuosavybės teise.

Privati nuosavybė gali būti, kai fizinis asmuo pats įgyvendina savo

nuosavybės teisę į turtą.

Privati juridinio asmens nuosavybė yra ,kai privatus juridinis asmuo

yra perduoto jam turto savininkas,o tą turtą perdavusieji asmenys –

steigėjai,akcininkai,pajininkai ir pan.,yra tik atitinkamai akcijų,pajų

savininkai,bet visais atvejais jie išsaugo reikalavimo teisę į perduotą

turtą.

Bendroji nuosavybė – tai kai fizinis asmuo,įgyvendindamas nuosavybės

teisę į savo turtą,gali sujungti jį su kitų asmenų turtu bendrai

veiklai,neįsteigiant juridinio asmens.Bendrąja nuosavybe yra laikomas

turtas,kuris priklauso kartu dviem ar keliems savininkams.

Bendroji dalinė nuosavybė – kai bendroje nuosavybėje nustatytos

kiekvieno savininko dalys.

Bendroji jungtinė nuosavybė – kai turto dalys nėra nustatytos.Pvz:

santuokos sudarymas sudaro prielaidas bendrosios jungtinės nuosavybės

teisei atsirasti.

Viešąją nuosavybę sudaro valstybės nuosavybė ir savivaldybių

nuosavybė.

Pagal LR konstitucijos 47 str.3 dalį,LR išimtine teise priklauso:žemės

gelmės,taip pat valstybinės reikšmes vidaus

vandenys,miškai,parkai,keliai,istorijos,archeologijos ir kultūros

objektai.Valstybės nuosavybės teise turi priklausyti ir turtas,būtinas

gyvybiškai reikšmingoms šalies funkcijoms vykdyti:šalies parūpinimas

kuru,energija,vandeniu,kai kuriomis žaliavų rūšimis;aprūpinimas

pašto,telefono,telegrafo ir kt. komunikacijos rūšimis;automobilių

kelių;geležinkelių;oro ir vandens transporto vystymas;atsilikusių gamybos

šakų,pasižyminčių dideliu kapitalo imlumu ir mažu kapitalo

grįžtamumu,modernizavimas;mažai pelningos socialinės – ekonominės

infrastruktūros vystymas ir t.t.

Pagal LR vietos savivaldos įstatymo 21 str.1 d.nustatyta ,kad

savivaldybės ekonominį pagrindą sudaro savivaldybės nuosavybė.Savivaldybės

nuosavybė – tai nuosavybės teise savivaldybei priklausantis turtas ,kurio

savininko funkcijas pagal įstatymus įgyvendina taryba.

Mišri nuosavybė.Lietuvos Respublikoje leidžiama bendra Lietuvos

Respublikos juridinių ar fizinių asmenų ir užsienio valstybių juridinių ar

fizinių asmenų nuosavybė, bendra Lietuvos valstybės ir užsienio valstybių

nuosavybė, jeigu tai nustato Lietuvos Respublikos įstatymai bei

tarpvalstybinės sutartys.

Lietuvos Respublikos teritorijoje leidžiama užsienio piliečių, asmenų

be pilietybės, užsienio valstybių juridinių asmenų, tarptautinių

organizacijų bei užsienio valstybių nuosavybė, jeigu ko kita nenustato

Lietuvos Respublikos įstatymai.

2.4. Teisinės nuosavybės santykių reglamentavimas

Kadangi bet koks visuomeninis santykis gali susiklostyti tik tarp ne

mažiau kaip dviejų subjektų,negali būti išimtimi ir nuosavybės teisinis

santykis.Todėl kiekviename konkrečiame nuosavybės santykyje iš vienos pusės

dalyvauja asmenys,valdantys,naudojantys daiktą bei juo disponuojantys, o iš

kitos pusės asmenys,kurie privalo elgtis su šiuo daiktu kaip su

svetimu.Vadinasi ,nuosavybės teisiniam santykiui bū...


Šiuo metu Jūs matote 50% šio darbo.

Matomi 1277 žodžiai iš 2553 žodžių.

Kiti mokslo darbai

Vykdomųjų bylų apskaita

TURINYS ĮVADAS 3 1.GREITAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS 4 2.DUOMENŲ KOREGAVIMAS IR ŠALINIMAS, BYLŲ SĄRAŠO SPAUSDINIMAS IR SIUNTIMAS Į EXEL’Į 5 2.1. Duomenų koregavimas ir šalinimas 5 2.2 Bylų sąrašo spausdinimas 7 2.3.Duomenų eksportav...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kardomosios priemonės – namų arešto sąvoka ir istorinės ištakos Lietuvoje

KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – NAMŲ AREŠTO SĄVOKA IR ISTORINĖS IŠTAKOS LIETUVOJE SĄVOKA Žodis areštas kilęs iš viduramžių lotyniško žodžio arrestum, reškiančio teismo nutarimą. Tokį žodžio areštas apibrėžimą pateikia ...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ SISTEMA IR JOS REFORMA

TURINYS ĮŽANGA 3 1. MOKESČIŲ SISTEMA 4 1.1 MOKESČIŲ ELEMENTAI 5 1.2 MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI 9 2.MOKESČIŲ RŪŠYS 12 3. MOKESČIŲ SISTEMOS REFORMA 22 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3.1 MOKESČIŲ SIST...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
KARO NUSIKALTIMŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Turinys Turinys 2 Įžanga 4 Karo nusikaltimų atsiradimas ir raida 7 Karo įstatymų ištakos 7 Tarptautinės teisės aktai, susiję su karo nusikaltimų problemomis 9 Karo nusikaltimų baudžiamumo raida Lietuvos Respublikos teisėje 11...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti
APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS TURINYS 1 ĮŽANGA 2 1. Vietos valdymas LR 3 2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4 3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4 4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4 (ads...

3 atsiliepimų
Parsisiųsti